จุดเด่น

ครอบคลุมโรคร้ายแรงถึง 30 โรค

ป่วยแค่ไหนก็ยังยิ้มได้

คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
100%(1)

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน

ให้คุณวางแผนค่าใช้จ่ายได้ด้วยตัวเอง

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย"ถูก"ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและมีความสุข ไม่ต้องกังวลกับโรคร้ายแรงและค่ารักษา ด้วยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึง 30 โรคร้ายแรง หรือคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี คลายกังวลกับค่ารักษาพยาบาลด้วยผลประโยชน์เป็นเงินก้อน ให้คุณได้จัดสรรค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน

18 - 64 ปี

แม้สูงอายุก็ยังได้รับความคุ้มครอง

คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 69 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลา เอาประกันภัยของกรมธรรม์ ประกันชีวิตที่สัญญา เพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

เลือกชำระเบี้ยได้ตามสบาย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

โรคร้ายแรง 30 โรค ประกอบด้วย

โรคร้ายแรง 30 โรค ประกอบด้วย:
1.โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)
2. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia)
3.โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial meningitis)
4.ตาบอด (Blindness)
5.โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
6. ตับวาย (Chronic Liver Disease / End-stage Liver disease / Liver failure )
7. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease / End-stage Lung disease)
8. ภาวะโคม่า (Coma)
9. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-pass Surgery)
10. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
11. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for the Heart Valve)
12. ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)
13. การสูญเสียการได้ยิน (Loss of Hearing)
14. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (Total and permanent disability - TPD)
15. การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)
16. แผลไหม้ฉกรรจ์ (Major burn)
17. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
18. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor Neuron Disease)
19. โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส (Multiple Sclerosis)
20. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
21. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
22. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis )
23. โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
24. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
25. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
26. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)
27. ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome หรือ Vegetative State)
28. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
29. สมองอักเสบ (Encephalitis)
30. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน  นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง (Happy Living)

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง (Happy Living) มีทั้งหมด 3 ข้อใหญ่ คือ
1. สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.1) ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี (1 ปี) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น บริษัทจะรับผิดชอบเพียงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไว้แล้วทั้งหมดตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือตั้งแต่วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
1.2) สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย เป็นต้น
2. สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เว้นแต่การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
2.1)  ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว 
2.2)  การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น เป็นต้น
3. สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
3.1)  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3.2)  การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม เป็นต้น

หมายเหตุ

- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ 
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

Q: ข้อดีของ ประกันโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง?
A: ข้อดีของแบบประกันนี้ คือคุ้มครองถึง 100% ของทุนประกัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิต (ไม่ใช่แค่เสียชีวิตจากโรคร้ายแรงเท่านั้น) และหากตรวจพบโรคร้ายแรง 30 โรคตามที่มีการระบุ จะได้รับเงินผลประโยชน์เป็นเงินก้อน เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยตัวเอง พร้อมรับมือกับโรคร้ายที่ไม่คาดฝันได้อย่างอุ่นใจ

Q: ทำไมประกันโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง ถึงเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันทำสัญญานับไปอีก 30 วัน ?
A: ปกติประกันโรคร้ายแรง จะมีระยะเวลาที่ยังไม่เริ่มคุ้มครอง เพื่อป้องกันผู้ทำประกันที่รู้ว่าตัวเองป่วยหนัก ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขที่ประกันจะเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันทำสัญญานับไปอีก 30 วัน

Q: เริ่มซื้อประกันโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่งได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ และคุ้มครองจนถึงอายุเท่าไหร่ ?
A: สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุ 18 – 64 ปี (ต่ออายุได้ถึง 69 ปี) และคุ้มครองนานจนถึงอายุ 70 ปี

Q: ค่าเบี้ยประกันโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่งจะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?

A: โดยปกติเบี้ยประกันโรคร้ายแรง จะมีการปรับเพิ่มเปลี่ยนตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น

Q: เบี้ยประกันโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
A: เบื้ยประกันนี้สามารถใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

Q: ประกันโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง จะต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก ใช่มั้ย
A: ประกันโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก

 

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักประกันชีวิต

เบี้ยเริ่มหลักร้อย แต่คุ้มครองหลักล้าน(1)

จ่าย 20 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

มอบความมั่นคงให้ครอบครัวและคนที่คุณรัก ด้วยประกันชีวิตตลอดชีพที่พร้อมเคียงค้างคุณในทุกช่วงเวลา จ่ายเบี้ย 20 ปี แต่คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

หลักประกันชีวิต

จ่ายสั้นคุ้มครองยาว รับเงินคืนตลอดสัญญา

จ่าย 7 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

แบบประกันที่สามารถส่งต่อความมั่นคงจากรุ่น...สู่รุ่น ได้ถึง 3 Generations ในกรมธรรม์เดียว

ประกันชีวิตและโรคร้ายแรง

ดูแลโรคร้ายต่อเนื่องตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์

เบาใจเพราะเราดูแล 36 โรคร้ายแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและดูแลต่อเนื่อง รับเพิ่มเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน หรือผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ

ประกันชีวิตและโรคร้ายแรง

คุ้มครองโรคร้ายแรง สูงสุด 400%(1)

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ

ดูแลครอบคลุม 35 โรคร้ายแรง เบาใจหากตรวจพบโรคร้ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หยุดชำระเบี้ยทันทีแต่ยังรับความคุ้มครองกลุ่มที่เหลือต่ออีก 10 ปี

ประกันชีวิตและโรคร้ายแรง

เบาใจค่ารักษาเพื่อโรคมะเร็งโดยเฉพาะ

สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคมะเร็ง

คิดให้ครบทุกความกังวลโรคมะเร็ง ดูแลตั้งแต่ระยะก่อนลุกลามสูงสุด 3แสน(1) รับเพิ่มระยะลุกลามสูงสุด 2ล้าน(1) พร้อมเงินชดเชยรายได้สูงสุด 1หมื่น/วัน(1)

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว