จุดเด่น

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 390 บาท/ปี(2)

จ่ายเบา ๆ ก็อุ่นใจได้

เริ่มต้นแค่ 3 คน

ก็คุ้มครองได้สบายๆ

ไม่ต้องเป็นนิติบุคคล

ก็สามารถซื้อได้

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
 • 08.30 - 20.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
 • 09.00 - 17.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์)

"จะดีแค่ไหนถ้าเราได้ดูแลกันและกันให้มากขึ้น" มอบสวัสดิการให้ผู้ช่วยคนเก่งของคุณไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน คนสวน หรือคนขับรถ ด้วยประกันสุดแจ๋ว 3 คนก็คุ้มครองได้ เริ่มต้นเพียง 390 บาทต่อปี(2) เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลก็มีรายได้ชดเชยสูงสุด 300 บาท/วัน(4) และยังสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มได้สูงสุด 1,000 บาทต่อครั้งต่อวัน หรือประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มรูปแบบประกัน

ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) หรือประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ไม่ต้องสำรองจ่าย

มีบัตรประกันสุขภาพ แสดงสิทธิเข้ารักษาได้ตามสิทธิทันที(3)

ชดเชยรายได้ 300 บาท/วัน(4)

เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ก็ยังได้ค่าชดเชย

หมายเหตุ

(1) สำหรับคนต่างด้าว ต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
(2) สำหรับเพศหญิง อายุ 30 ปี เมื่อเลือกซื้อ สุดแจ๋ว 1 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม สภก.(ค่ารักษาพยาบาลรายวัน) 
(3) กรณีเลือกซื้อ สุดแจ๋ว 2 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจ แบบแยกค่าใช้จ่าย 
(4) กรณีเลือกซื้อ สุดแจ๋ว 1 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม สภก.(ค่ารักษาพยาบาลรายวัน)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

• มีจำนวนผู้เอาประกันภัยตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และมีความเสี่ยงไม่เกินระดับอาชีพขั้น 2 
• ผู้เอาประกันภัยทุกคนต้องซื้อความคุ้มครองแบบ/แผนเดียวกัน 
• กรณีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจ แบบแยกค่าใช้จ่าย รับประกันตั้งแต่อายุ 16 - 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี 
• กรณีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม สภก.(ค่ารักษาพยาบาลรายวัน) รับประกันตั้งแต่อายุ 16 – 59 ปี คุ้มครองถึงอายุ 60 ปี 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด 

คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประภัยทุกครั้ง

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง

1. กรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์และหรือผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะขอเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ บริษัทฯอาจบอกล้างสัญญาไดและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าร่วมการประกันภัยหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีแจ้งอายุคลาดเคลื่อน เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการประกันภัยตามสัญญาประกันภัย โดยที่ความจริงแล้วผู้นั้นไม่มีสิทธิในการประกันภัย หรือ ขาดคุณสมบัติที่จะเอาประกันภัยได้ คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา มีข้อยกเว้นความคุ้มครอง การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม บริษัทฯจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อปรากฏว่า 
1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมการประกันภัย 
2. ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 

สุดแจ๋วแพค 1 : สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม สภก.(ค่ารักษาพยาบาลรายวัน) ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 11 ข้อ เช่น 
บริษัทฯจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

1. โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย อาทิเช่น ริดสีดวงทวารหนัก ไซนัส ตับอักเสบ กระเพาะอาหาร หืด ฯลฯ และยังมิได้ทำการรักษาให้หายขาด 
2. การพักฟื้น 
3. ทันตกรรม ยกเว้นกรณีที่ประสบอุบัติเหตุแล้วทำให้ฟันธรรมชาติได้รับบาดเจ็บ 
4. สายตาสั้น สายตาเอียง และการซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยให้มองเห็น หรือ เครื่องช่วยฟัง 
5. การผ่าตัดเพื่อการเสริมสวย การทำรีแพร์ การทำหมัน เป็นต้น 

สุดแจ๋วแพค 2 : สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจ แบบแยกค่าใช้จ่าย ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น 
บริษัทฯจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก 
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติม การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม 
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง 
3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด 
4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
5. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อการชะลอความเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ เป็นต้น

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

สุดแจ๋วแพค 1 : ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 


ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยหรือโรคอันเกิดขึ้นแก่บุคคล/สมาชิกผู้เอาประกันภัย ในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือวันที่ได้รับการต่ออายุให้มีผลบังคับแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด 

สุดแจ๋วแพค 2 : ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 


1. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้าย 
2. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้าย 
- เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด 
- ริดสีดวงทวาร 
- ไส้เลื่อนทุกชนิด 
- ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
- การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ 
- นิ่วทุกชนิด 
- เส้นเลือดขอดที่ขา 
- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

บริษัทฯจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติม เว้นแต่ 
(ก) ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัทฯทราบและบริษัทฯยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 
(ข) สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมา ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ในระยะ 5 ปี ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้าย 
- ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
- การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ 
- นิ่วทุกชนิด 
- เส้นเลือดขอดที่ขา 
- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

สำหรับความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติม

บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกลุ่มภาคสมัครใจ (กรณีเลือกซื้อเพิ่ม) 
บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกลุ่มภาคสมัครใจ ใช้เงื่อนไขข้อกำหนดความคุ้มครองและข้อยกเว้นการรับผิดตาม สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม สภก.(ค่ารักษาพยาบาลรายวัน) สำหรับประกันสุดแจ๋วแพค 1หรือ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจ แบบแยกค่าใช้จ่าย  สำหรับประกันสุดแจ๋วแพค 2 ที่บันทึกสลักหลังฯแนบนี้อยู่ รวมถึง ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ข้อยกเว้นความคุ้มครอง 

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) เพิ่มเติมมีดังนี้
สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก บริษัทฯจะไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามบันทึกสลักหลังนี้ ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้ 
- โรคต่อมไทรอยด 
- โรคลมบ้าหมู 
- โรคเบาหวาน 
- โรคภูมิแพ้ 
- โรคความดันโลหิตสูง 
– โรคหัวใจ 
- โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร 
ทั้งนี้รวมถึงระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ข้อกำหนดความคุ้มครองและข้อยกเว้นการรับผิดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่และยังมีผลบังคับ 

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม อบก.2 และ ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุกลุ่ม รพก. (กรณีเลือกซื้อเพิ่ม) 

-สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม อบก.2 ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตาอันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1. การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายโดยเจตนา 
2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจราจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย 
3. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั้มพ์ ปีน หรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ และ เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ 
4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใด ๆ 
5. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์ที่มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ขึ้นไป เป็นต้น 

-สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุกลุ่ม รพก. ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 10 ข้อ เช่น บริษัทฯจะไม่คุ้มครองความสูญเสียอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) 
2. ขณะที่บุคคล/สมาชิกผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถ แข่งเรือหรือแข่งม้า เล่นสกีน้ำ เล่นสเก็ต โดดร่ม เล่นโปโล ชกมวยอาชีพ 
3. การกระทำของบุคคล/สมาชิกผู้เอาประกันภัยที่ก่ออุบัติเหตุขึ้นในขณะที่บุคคล/สมาชิกผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ 
4. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายของตนเอง 
5. การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดต่อเชื้อโรคมีหนองหรือบาดทะยักหรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ เป็นต้น

กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติหรือจากการเจ็บป่วย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แจ้งให้บริษัทฯทราบโดยเร็วภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
 2. ส่งหลักฐานการเรียกร้องภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
 1. จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันชีวิตนำส่งเอกสารของผู้เอาประกันภัย
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เสียชีวิต และ ผู้รับประโยชน์ (ถ้าระบุ)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต และ ผู้รับประโยชน์ (ถ้าระบุ)
 5. สำเนาหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล
 6. สำเนาบัตรสมัครที่ระบุผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
 7. ถ้อยคำผู้รับประโยชน์ : เป็นเอกสารของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งไปให้ทุกครั้งหลังจากได้รับแจ้งการเสียชีวิต?
  • กรณีระบุผู้รับประโยชน์ : ผู้รับประโยชน์เซ็นต์ชื่อในเอกสาร
  • กรณีไม่ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ : ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถือกรมธรรม์ เซ็นต์ชื่อในเอกสาร พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
 8. หลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้าย หรือ หลักฐานการส่งเงินประกันสังคมครั้งสุดท้าย

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรม

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด
 2. ส่งหลักฐานการเรียกร้องภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต

เอกสารจากกรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ ทั้งหมด 8 รายการ พร้อมด้วย

 1. สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ
 2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ
 3. สำเนารายงานการตรวจศพ (การตรวจทางห้องปฏิบัติการ) จากสถาบันนิติเวช สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ หรือ 180 วันนับแต่วันที่สภาพทุพพลภาพได้เกิดขึ้น
 2. ส่งหลักฐานการเรียกร้องภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
 1. จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันทุพพลภาพของผู้เอาประกันภัย
 2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ทุพพลภาพ และ ผู้รับประโยชน์(ถ้าระบุ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ทุพพลภาพ และ ผู้รับประโยชน์(ถ้าระบุ)
 4. หลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้าย หรือ หลักฐานการส่งเงินประกันสังคมครั้งสุดท้าย
 5. ถ้อยคำผู้รับประโยชน์
 6. ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงและถาวร
 7. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล (ทั้งหมด)

กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลในเครือข่าย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แสดงบัตรประกันสุขภาพพร้อมบัตรประชาชน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
 2. ลงนามใน แบบฟอร์ม ส่วนที่ 1 (Form A)
 3. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมและตามคำสั่งของแพทย์
 4. โรงพยาบาลแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิในวันที่ออกจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 5. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
 1. บัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health Care
 2. บัตรประชาชน หรือ บัตรแสดงตนที่ออกโดยราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง

กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก – โรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่าย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แสดงบัตรประกันสุขภาพพร้อมบัตรประชาชน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
 2. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
 3. โรงพยาบาลแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
 4. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
 1. บัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health Care
 2. บัตรประชาชน หรือ บัตรแสดงตนที่ออกโดยราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง

กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก – โรงพยาบาลและคลินิกนอกเครือข่าย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
 2. ชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
 3. นำส่งหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรท่าน
 4. รอรับค่าสินไหมทดแทน
 1. ใบสรุปหน้างบ (จัดทำโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
 2. ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง)
 3. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Smile Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ

ธุรกิจเล็กใหญ่ก็คุ้มครองได้

ประกันชีวิตกลุ่ม

หลากหลายประกันเพื่อสวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน ทั้งสุขภาพ ชีวิต อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง ครบทุกความต้องการของพนักงานทุกระดับ

ประกันชีวิตกลุ่ม

ประกันสำหรับผู้ช่วยคนเก่งของคุณ

โครงการประกันสุดแจ๋ว

ดูแลคนที่ดูแลคุณ ด้วยสวัสดิการประกันสำหรับแม่บ้าน คนงาน คนขับรถ คนสวน ที่สร้างความอุ่นใจยามเจ็บป่วย ด้วยเบี้ยเบาๆเริ่มต้นเพียง 390 บาทต่อปี(2)

ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตกลุ่ม

มากกว่าสวัสดิการประกันสำหรับพนักงาน

เมืองไทย SME 20 plus

ไม่ใช่แค่ความคุ้มครองสุขภาพ ทันตกรรม และอุบัติเหตุ แต่ยังมีหลากหลายบริการพิเศษให้เลือก เช่น Best Docdors, Global Connect สำหรับพนักงานทุกระดับ

ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ

SME Smile ประกันชีวิตกลุ่มเพื่อ SME

SME Smile ประกันชีวิตกลุ่มเพื่อ SME

ธุรกิจเล็กแต่รับความคุ้มครองใหญ่ 3 คน ก็คุ้มครองได้ สำหรับพนักงาน 3 - 19 คน

ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ

โครงการเมืองไทย Employee Top-Ups

สิทธิพิเศษ(1) ลูกค้าประกันกลุ่ม ซื้อประกันรายบุคคลสำหรับตนเองและสมาชิกครอบครัว พร้อมเบี้ยประกันอัตราพิเศษตลอดอายุสัญญา

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ