จุดเด่น

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

สูงสุด 600,000 บาท*

รับความคุ้มครองชีวิต 2 เท่า

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

รับความคุ้มครองชีวิต 3 เท่า

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ

เบิกค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดได้ 100%

ภายในวงเงินผลประโยชน์ รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม "ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) , ค่ารักษาทันตกรรม,ความคุ้มครองโรคร้ายแรง"

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
 • 08.30 - 20.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
 • 09.00 - 17.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์)

รูปแบบประกัน

อายุรับประกัน

ตั้งแต่อายุ 15 – 65 ปีบริบูรณ์

เป็นองค์กรหรือหน่วยงาน

ที่จดทะเบียนนิติบุคคล

เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

พนักงานทุกคนต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

พนักงานทั้งหมดจะต้องสมัครทำประกันภัย

รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD), ค่ารักษาทันตกรรม, ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ส่วนลดร้านค้า ที่ร่วมรายการในโครงการเมืองไทย Smile Plus

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 15 – 65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่จดทะเบียนนิติบุคคล
 • พนักงานทุกคนต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
 • พนักงานทั้งหมดจะต้องสมัครทำประกันภัย
  *สำหรับแผน 6

การเรียกร้องสินไหมประกันชีวิต

กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลในเครือข่าย

กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลในเครือข่าย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แสดงบัตรประกันสุขภาพพร้อมบัตรประชาชน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
 2. ลงนามใน แบบฟอร์ม ส่วนที่ 1 (Form A)
 3. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมและตามคำสั่งของแพทย์
 4. โรงพยาบาลแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิในวันที่ออกจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 5. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
 1. บัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health Care
 2. บัตรประชาชน หรือ บัตรแสดงตนที่ออกโดยราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง

กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก – โรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่าย

รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก – โรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่าย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แสดงบัตรประกันสุขภาพพร้อมบัตรประชาชน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
 2. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
 3. โรงพยาบาลแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
 4. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
 1. บัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health Care
 2. บัตรประชาชน หรือ บัตรแสดงตนที่ออกโดยราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง

กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก – โรงพยาบาลและคลินิกนอกเครือข่าย

กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก – โรงพยาบาลและคลินิกนอกเครือข่าย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
 2. ชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
 3. นำส่งหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรท่าน
 4. รอรับค่าสินไหมทดแทน
 1. ใบสรุปหน้างบ (จัดทำโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
 2. ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง)
 3. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)

กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติหรือจากการเจ็บป่วย

กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติหรือจากการเจ็บป่วย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แจ้งให้บริษัทฯทราบโดยเร็วภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
 2. ส่งหลักฐานการเรียกร้องภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
 1. จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันชีวิตนำส่งเอกสารของผู้เอาประกันภัย
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เสียชีวิต และ ผู้รับประโยชน์ (ถ้าระบุ)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต และ ผู้รับประโยชน์ (ถ้าระบุ)
 5. สำเนาหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล
 6. สำเนาบัตรสมัครที่ระบุผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
 7. ถ้อยคำผู้รับประโยชน์ : เป็นเอกสารของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งไปให้ทุกครั้งหลังจากได้รับแจ้งการเสียชีวิต?
  • กรณีระบุผู้รับประโยชน์ : ผู้รับประโยชน์เซ็นต์ชื่อในเอกสาร
  • กรณีไม่ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ : ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถือกรมธรรม์ เซ็นต์ชื่อในเอกสาร พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
 8. หลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้าย หรือ หลักฐานการส่งเงินประกันสังคมครั้งสุดท้าย

 

 

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรม

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรม

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด
 2. ส่งหลักฐานการเรียกร้องภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต

เอกสารจากกรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ ทั้งหมด 8 รายการ พร้อมด้วย

 1. สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ
 2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ
 3. สำเนารายงานการตรวจศพ (การตรวจทางห้องปฏิบัติการ) จากสถาบันนิติเวช สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

     

กรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ หรือ 180 วันนับแต่วันที่สภาพทุพพลภาพได้เกิดขึ้น
 2. ส่งหลักฐานการเรียกร้องภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
 1. จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันทุพพลภาพของผู้เอาประกันภัย
 2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ทุพพลภาพ และ ผู้รับประโยชน์(ถ้าระบุ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ทุพพลภาพ และ ผู้รับประโยชน์(ถ้าระบุ)
 4. หลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้าย หรือ หลักฐานการส่งเงินประกันสังคมครั้งสุดท้าย
 5. ถ้อยคำผู้รับประโยชน์
 6. ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงและถาวร
 7. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล (ทั้งหมด)

 

กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติหรือจากการเจ็บป่วย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แจ้งให้บริษัทฯทราบโดยเร็วภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
 2. ส่งหลักฐานการเรียกร้องภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
 1. จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันชีวิตนำส่งเอกสารของผู้เอาประกันภัย
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เสียชีวิต และ ผู้รับประโยชน์ (ถ้าระบุ)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต และ ผู้รับประโยชน์ (ถ้าระบุ)
 5. สำเนาหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล
 6. สำเนาบัตรสมัครที่ระบุผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
 7. ถ้อยคำผู้รับประโยชน์ : เป็นเอกสารของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งไปให้ทุกครั้งหลังจากได้รับแจ้งการเสียชีวิต?
  • กรณีระบุผู้รับประโยชน์ : ผู้รับประโยชน์เซ็นต์ชื่อในเอกสาร
  • กรณีไม่ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ : ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถือกรมธรรม์ เซ็นต์ชื่อในเอกสาร พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
 8. หลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้าย หรือ หลักฐานการส่งเงินประกันสังคมครั้งสุดท้าย

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรม

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด
 2. ส่งหลักฐานการเรียกร้องภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต

เอกสารจากกรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ ทั้งหมด 8 รายการ พร้อมด้วย

 1. สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ
 2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ
 3. สำเนารายงานการตรวจศพ (การตรวจทางห้องปฏิบัติการ) จากสถาบันนิติเวช สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ หรือ 180 วันนับแต่วันที่สภาพทุพพลภาพได้เกิดขึ้น
 2. ส่งหลักฐานการเรียกร้องภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
 1. จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันทุพพลภาพของผู้เอาประกันภัย
 2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ทุพพลภาพ และ ผู้รับประโยชน์(ถ้าระบุ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ทุพพลภาพ และ ผู้รับประโยชน์(ถ้าระบุ)
 4. หลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้าย หรือ หลักฐานการส่งเงินประกันสังคมครั้งสุดท้าย
 5. ถ้อยคำผู้รับประโยชน์
 6. ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงและถาวร
 7. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล (ทั้งหมด)

กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลในเครือข่าย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แสดงบัตรประกันสุขภาพพร้อมบัตรประชาชน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
 2. ลงนามใน แบบฟอร์ม ส่วนที่ 1 (Form A)
 3. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมและตามคำสั่งของแพทย์
 4. โรงพยาบาลแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิในวันที่ออกจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 5. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
 1. บัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health Care
 2. บัตรประชาชน หรือ บัตรแสดงตนที่ออกโดยราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง

กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก – โรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่าย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แสดงบัตรประกันสุขภาพพร้อมบัตรประชาชน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
 2. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
 3. โรงพยาบาลแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
 4. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
 1. บัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health Care
 2. บัตรประชาชน หรือ บัตรแสดงตนที่ออกโดยราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง

กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก – โรงพยาบาลและคลินิกนอกเครือข่าย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
 2. ชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
 3. นำส่งหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรท่าน
 4. รอรับค่าสินไหมทดแทน
 1. ใบสรุปหน้างบ (จัดทำโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
 2. ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง)
 3. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Smile Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันชีวิตกลุ่ม

โครงการ เฮ้าส์ คีฟปิ้ง

ประกันสำหรับผู้ช่วยคนเก่งของคุณ

เฮ้าส์คีฟปิ้ง ให้ความคุ้มครองสุขภาพ สำหรับแม่บ้าน คนงาน คนขับรถ คนสวน ช่วยแบ่งเบาภาระ เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการรักษา สร้างความอุ่นใจยามเจ็บป่วย

ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ

ธุรกิจเล็กใหญ่ก็คุ้มครองได้

ประกันชีวิตกลุ่ม

หลากหลายประกันเพื่อสวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน ทั้งสุขภาพ ชีวิต อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง ครบทุกความต้องการของพนักงานทุกระดับ

ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตกลุ่ม

มากกว่าสวัสดิการประกันสำหรับพนักงาน

เมืองไทย SME 20 plus

ไม่ใช่แค่ความคุ้มครองสุขภาพ ทันตกรรม และอุบัติเหตุ แต่ยังมีหลากหลายบริการพิเศษให้เลือก เช่น Best Docdors, Global Connect สำหรับพนักงานทุกระดับ

ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ

SME Smile ประกันชีวิตกลุ่มเพื่อ SME

SME Smile ประกันชีวิตกลุ่มเพื่อ SME

ธุรกิจเล็กแต่รับความคุ้มครองใหญ่ 3 คน ก็คุ้มครองได้ สำหรับพนักงาน 3 - 19 คน

ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ

โครงการเมืองไทย Employee Top-Ups

สิทธิพิเศษ(1) ลูกค้าประกันกลุ่ม ซื้อประกันรายบุคคลสำหรับตนเองและสมาชิกครอบครัว พร้อมเบี้ยประกันอัตราพิเศษตลอดอายุสัญญา

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ