Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Employee Top Ups Banner

โครงการเมืองไทย Employee Top-Ups

ประกันรายบุคคลสำหรับตนเองและสมาชิกครอบครัว

Top Ups ค่าห้องได้

Top Ups ค่าห้องได้

เหมาจ่ายค่ารักษา

เหมาจ่ายค่ารักษา

จ่ายเบี้ยถูก

จ่ายเบี้ยถูก

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

Employee Top Ups

มนุษย์ออฟฟิศ ทำงานเต็มเวลา ตื่นเช้า กลับเย็น อาจหลงลืมดูแลตัวเอง เจ็บป่วยขึ้นมาเงินที่เก็บไว้ก็หายไปกับ ค่ารักษา... ให้คุณคลายกังวลทุกภาระ เพียงปล่อยเรื่องสุขภาพให้ MTL ดูแลแทน ซัพพอร์ตจากสวัสดิการสุขภาพที่มี หรือซัพพอร์ตจัดเต็มสูงถึง 20-40 ล้านบาท/ปี พร้อมใจป้ำ จัดหนัก มอบอัตราเบี้ยประกันพิเศษสูงสุดสำหรับซัพพอร์ตอุ่นใจ 10 % และ ซัพพอร์ตจัดเต็ม 5% ทุกปีกรมธรรม์ ตลอดอายุสัญญา


สอบถามเพิ่มเติม ทีมขายธุรกิจองค์กร

โทร. 02-290-2601-3
Email : [email protected]


หมายเหตุ

(1) สิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน บิดามารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงาน
(2) เบี้ยประกันภัยสำหรับ เพศชาย อายุ 30 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
(3) สำหรับ ซัพพอร์ตอุ่นใจ แผน 2
- โครงการ Employee Top-Ups เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเอ็กซ์ตร้าแคร์
(ซัพพอร์ตอุ่นใจ) และ อีลิท เฮลท์ (ซัพพอร์ตจัดเต็ม)
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพนี้ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- สำหรับเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่กำหนด
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ ฉบับที่ 315


คำเตือน

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง"

การเรียกร้องสินไหมประกันชีวิตและสุขภาพ

กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลในเครือข่าย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
  1. แสดงบัตรประกันสุขภาพพร้อมบัตรประชาชน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
  2. ลงนามใน แบบฟอร์ม ส่วนที่ 1 (Form A)
  3. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมและตามคำสั่งของแพทย์
  4. โรงพยาบาลแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิในวันที่ออกจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
  5. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
  1. บัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health Care
  2. บัตรประชาชน หรือ บัตรแสดงตนที่ออกโดยราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง