จุดเด่น

ซัพพอร์ตอุ่นใจ

Top-Ups สวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่คุณมี

ซัพพอร์ตจัดเต็ม

 จัดเต็มด้วยความคุ้มครองสุขภาพถึง 40 ล้านบาท/ปี

เบี้ยประกันภัย อัตราพิเศษ

สำหรับตนเองและสมาชิกในครอบครัว

รักษาได้ทั้งโรคร้ายแรงและโรคทั่วไป

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
 • 08.30 - 20.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
 • 09.00 - 17.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์)

รูปแบบประกัน

ซัพพอร์ตอุ่นใจ

Top-Ups ค่าห้องสูงสุด 4,000(3) บาท

ซัพพอร์ตอุ่นใจ

แพ็คเกจที่มอบให้ทั้งความคุ้มครองชีวิต และอุ้นใจกับการรองรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากค่ารักษาพยาบาล

ซัพพอร์ตอุ่นใจ

เบี้ยประกันภัยต่อเดือนเพียง 700(2) กว่าบาท

ซัพพอร์ตจัดเต็ม

ดูแลค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย คุ้มครองเหนือระดับทั้งการรักษาแบบเคมีบำบัด และ targeted therapy มั่นใจได้ทั้งค่ายา ค่าห้องหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน *เงื่อนไขตามแผนประกันที่เลือก

ซัพพอร์ตจัดเต็ม

รักษาได้ทั้งโรคร้ายแรงและโรคทั่วไป

ซัพพอร์ตจัดเต็ม

เบี้ยประกันภัยต่อเดือนเพียง 2,000(2)กว่าบาท

มนุษย์ออฟฟิศ ทำงานเต็มเวลา ตื่นเช้า กลับเย็น อาจหลงลืมดูแลตัวเอง เจ็บป่วยขึ้นมาเงินที่เก็บไว้ก็หายไปกับ
ค่ารักษา... ให้คุณคลายกังวลทุกภาระ เพียงปล่อยเรื่องสุขภาพให้ MTL ดูแลแทน ซัพพอร์ตจากสวัสดิการสุขภาพที่มี
หรือซัพพอร์ตจัดเต็มสูงถึง 20-40 ล้านบาท/ปี พร้อมใจป้ำ จัดหนัก มอบอัตราเบี้ยประกันพิเศษสูงสุดสำหรับซัพพอร์ตอุ่นใจ
10 % และ ซัพพอร์ตจัดเต็ม 5% ทุกปีกรมธรรม์ ตลอดอายุสัญญา


สอบถามเพิ่มเติม ทีมขายธุรกิจองค์กร
โทร. 02-290-2601-3
Email : employeecare@muangthai.co.th 

หมายเหตุ
(1) สิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน บิดามารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงาน
(2) เบี้ยประกันภัยสำหรับ เพศชาย อายุ 30 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  
(3) สำหรับ ซัพพอร์ตอุ่นใจ แผน 2
- โครงการ Employee Top-Ups เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเอ็กซ์ตร้าแคร์
  (ซัพพอร์ตอุ่นใจ) และ อีลิท เฮลท์ (ซัพพอร์ตจัดเต็ม) 
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพนี้ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- สำหรับเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่กำหนด
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ ฉบับที่ 315
 
 คำเตือน
 ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง"

กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติหรือจากการเจ็บป่วย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แจ้งให้บริษัทฯทราบโดยเร็วภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
 2. ส่งหลักฐานการเรียกร้องภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
 1. จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันชีวิตนำส่งเอกสารของผู้เอาประกันภัย
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เสียชีวิต และ ผู้รับประโยชน์ (ถ้าระบุ)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต และ ผู้รับประโยชน์ (ถ้าระบุ)
 5. สำเนาหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล
 6. สำเนาบัตรสมัครที่ระบุผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
 7. ถ้อยคำผู้รับประโยชน์ : เป็นเอกสารของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งไปให้ทุกครั้งหลังจากได้รับแจ้งการเสียชีวิต?
  • กรณีระบุผู้รับประโยชน์ : ผู้รับประโยชน์เซ็นต์ชื่อในเอกสาร
  • กรณีไม่ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ : ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถือกรมธรรม์ เซ็นต์ชื่อในเอกสาร พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
 8. หลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้าย หรือ หลักฐานการส่งเงินประกันสังคมครั้งสุดท้าย

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรม

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด
 2. ส่งหลักฐานการเรียกร้องภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต

เอกสารจากกรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ ทั้งหมด 8 รายการ พร้อมด้วย

 1. สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ
 2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ
 3. สำเนารายงานการตรวจศพ (การตรวจทางห้องปฏิบัติการ) จากสถาบันนิติเวช สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ หรือ 180 วันนับแต่วันที่สภาพทุพพลภาพได้เกิดขึ้น
 2. ส่งหลักฐานการเรียกร้องภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
 1. จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันทุพพลภาพของผู้เอาประกันภัย
 2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ทุพพลภาพ และ ผู้รับประโยชน์(ถ้าระบุ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ทุพพลภาพ และ ผู้รับประโยชน์(ถ้าระบุ)
 4. หลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้าย หรือ หลักฐานการส่งเงินประกันสังคมครั้งสุดท้าย
 5. ถ้อยคำผู้รับประโยชน์
 6. ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงและถาวร
 7. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล (ทั้งหมด)

กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลในเครือข่าย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แสดงบัตรประกันสุขภาพพร้อมบัตรประชาชน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
 2. ลงนามใน แบบฟอร์ม ส่วนที่ 1 (Form A)
 3. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมและตามคำสั่งของแพทย์
 4. โรงพยาบาลแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิในวันที่ออกจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 5. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
 1. บัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health Care
 2. บัตรประชาชน หรือ บัตรแสดงตนที่ออกโดยราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง

กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก – โรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่าย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แสดงบัตรประกันสุขภาพพร้อมบัตรประชาชน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
 2. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
 3. โรงพยาบาลแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
 4. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
 1. บัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health Care
 2. บัตรประชาชน หรือ บัตรแสดงตนที่ออกโดยราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง

กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก – โรงพยาบาลและคลินิกนอกเครือข่าย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
 2. ชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
 3. นำส่งหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรท่าน
 4. รอรับค่าสินไหมทดแทน
 1. ใบสรุปหน้างบ (จัดทำโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
 2. ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง)
 3. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที
เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันชีวิตกลุ่ม

โครงการ เฮ้าส์ คีฟปิ้ง

ประกันสำหรับผู้ช่วยคนเก่งของคุณ

เฮ้าส์คีฟปิ้ง ให้ความคุ้มครองสุขภาพ สำหรับแม่บ้าน คนงาน คนขับรถ คนสวน ช่วยแบ่งเบาภาระ เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการรักษา สร้างความอุ่นใจยามเจ็บป่วย

ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ

ธุรกิจเล็กใหญ่ก็คุ้มครองได้

ประกันชีวิตกลุ่ม

หลากหลายประกันเพื่อสวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน ทั้งสุขภาพ ชีวิต อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง ครบทุกความต้องการของพนักงานทุกระดับ

ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตกลุ่ม

มากกว่าสวัสดิการประกันสำหรับพนักงาน

เมืองไทย SME 20 plus

ไม่ใช่แค่ความคุ้มครองสุขภาพ ทันตกรรม และอุบัติเหตุ แต่ยังมีหลากหลายบริการพิเศษให้เลือก เช่น Best Docdors, Global Connect สำหรับพนักงานทุกระดับ

ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ

SME Smile ประกันชีวิตกลุ่มเพื่อ SME

SME Smile ประกันชีวิตกลุ่มเพื่อ SME

ธุรกิจเล็กแต่รับความคุ้มครองใหญ่ 3 คน ก็คุ้มครองได้ สำหรับพนักงาน 3 - 19 คน

ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ

โครงการเมืองไทย Employee Top-Ups

สิทธิพิเศษ(1) ลูกค้าประกันกลุ่ม ซื้อประกันรายบุคคลสำหรับตนเองและสมาชิกครอบครัว พร้อมเบี้ยประกันอัตราพิเศษตลอดอายุสัญญา

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ