จุดเด่น

ดูแลครอบคลุมในกรมธรรม์เดียว

ค่ายา ค่าหมอ ค่าผ่าตัด เหมา!(1)

รักษาเท่าไหร่ ก็จ่ายเท่านั้น

ธุรกิจดี เจ็บป่วยไม่มีสะดุด!

ลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันภัยนำไปใช้สิทธิได้ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

คุ้มครองครบ

ทั้งโควิด-19 โรคระบาด โรคทั่วไป และโรคร้ายแรง

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย"ถูก"ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เราอยากให้คุณได้เต็มที่กับธุรกิจที่คุณรัก และหมดกังวลกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลแม้ไม่มีสวัสดิการ  เพราะ โครงการ SME คุ้มชัวร์ ประกันชีวิตและสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตพร้อมช่วยดูแล จะป่วยน้อยหรือป่วยหนัก ค่าหมอ ค่ายา ค่าห้อง ก็เหมาจ่าย! ครบ! จบภายในกรมธรรม์เดียว!! คุ้มครองครบทั้งโควิด-19 โรคระบาด โรคทั่วไป และโรคร้ายแรง เติมเต็มความมั่นคงทางสุขภาพให้มั่นใจ คุ้มครองในราคาที่คุ้มชัวร์

ข้อมูลแบบประกัน

คุ้มชัวร์… เจ็บป่วยก็ไม่กระทบเงินเก็บเพื่อธุรกิจ

เพราะมีวงเงินแบบเหมาจ่ายเมื่อนอน รพ.รวมสูงสุด 375,000 บาท/ปี(2)

คุ้มทุกที่…เจ็บป่วยที่ไหน ก็ดูแล

เข้ารับการรักษาใน รพ. ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย(3)

คุ้มทุกบาท ทุกสตางค์ จ่ายเบี้ยน้อย

เริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน(4)

อายุ

ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 – 55 ปี

หมายเหตุ

(1) คุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยใน เหมาจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินความคุ้มครองที่เลือก
(2)สำหรับแผน 2
(3)กรณีในประเทศแสดงบัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น กรณีต่างประเทศใช้ได้ตามสิทธิ์
(4)สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศชายและเพศหญิง แผน 1 อายุ 15-40 ปี

เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

>> การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
>> เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
>> โครงการ SME คุ้มชัวร์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10 และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย

* การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และ ให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้ง หรือมากกว่า ด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาล แต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจ ในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆแล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 315

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย

1. ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย แบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10 : 10 ปี
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย : 1 ปี
(ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 64 ปี และให้ความคุ้มครอง ถึงอายุ 65 ปี)
2. ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 ปี – 55 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
4. การตรวจสุขภาพ : ไม่มีการตรวจสุขภาพ (การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย)

ตัวอย่างความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
เลือกแผน 1 ชำระเบี้ยรายเดือน เดือนละ 764 บาท
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย 50,000 บาทต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี

 • ห้องปกติ: รับความคุ้มครอง ค่าห้อง และค่าบริการพยาบาลประจำวันสูงสุด 2,000 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 120 วัน)
 • ห้องICU: จ่ายตามจริง
      √ ค่าแพทย์ตรวจรักษาประจำวันต่อวัน
      √ ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการต่อการเข้าพักรักษา
      √ ค่าแพทย์วิสัญญี
      √ ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
      √ ค่ายากลับบ้าน ตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกิน 7 วัน ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 1,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง
      √ ค่ากายภาพบำบัด
      √ ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย

มีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมถึงสภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือสภาวะผิดปกติต่างๆ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้มีการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือ ปัญหาด้านพัฒนาการ หรือ โรคทางพันธุกรรม
2. โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น

หมายเหตุ ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
คำถามที่พบบ่อย

1. อายุรับประกัน และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
- สามารถทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 15 – 55 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี

2. โครงการ SME คุ้มชัวร์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
- ไม่ต้อง เนื่องจาก โครงการ SME คุ้มชัวร์ เป็น Package ที่ประกอบด้วย 
- สัญญาหลักแบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10 
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย

3. ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม
- หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากทำสัญญานี้ไปแล้ว 30 วัน
- คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วัน
เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร
ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด
เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

4. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย  จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
- เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย (อาจมีบางช่วงอายุเบี้ยเพิ่มขึ้น บางช่วงอายุเบี้ยลดลง)

5. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายอะไรบ้าง
- ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวัน
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
- ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์
- ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
- ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)
- ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาลในระหว่างที่มีการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

6. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่
- คุ้มครอง โดยผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้ตามจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

7. ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย หรือไม่
- การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

8.โครงการดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 
- สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 315

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักประกันชีวิต

เบี้ยเริ่มหลักร้อย แต่คุ้มครองหลักล้าน(1)

จ่าย 20 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

มอบความมั่นคงให้ครอบครัวและคนที่คุณรัก ด้วยประกันชีวิตตลอดชีพที่พร้อมเคียงค้างคุณในทุกช่วงเวลา จ่ายเบี้ย 20 ปี แต่คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

หลักประกันชีวิต

จ่ายสั้นคุ้มครองยาว รับเงินคืนตลอดสัญญา

จ่าย 7 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

แบบประกันที่สามารถส่งต่อความมั่นคงจากรุ่น...สู่รุ่น ได้ถึง 3 Generations ในกรมธรรม์เดียว

ประกันชีวิตและสุขภาพ

เรื่องสุขภาพ อีลิท เฮล์ท ติ๊กเลยครับ!

สัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์

แบบประกันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยการดูแลที่มากกว่า จึงมั่นใจได้ตลอดการรักษา คุ้มครองครบทั้งโควิด-19 อีลิท เฮลท์พร้อมให้ความคุ้มครองความเจ็บป่วย มั่นใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันชีวิตและสุขภาพ

อุ่นใจกับสัญญาเพิ่มเติมต่อจากสวัสดิการที่คุณมี

โครงการ เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส

คุ้มครองได้มากขึ้น สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพที่ช่วยให้คุณหมดกังวลกับค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากสัญญาประกันชีวิตหลัก คุ้มครองครบทั้งโควิด-19 โรคระบาด โรคทั่วไป และโรคร้ายแรง

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว