เมืองไทยประกันชีวิต ขยายความคุ้มครอง สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมีการดูแลรักษาแบบ HOME ISOLATION (HI) และแบบ COMMUNITY ISOLATION (CI) ทั้งสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพรายบุคคลและประกันสุขภาพรายกลุ่ม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 43/2564 ของ คปภ.ลงวันที่ 29 ก.ค. 2564
อ้างอิงคำสั่งนายทะเบียนที่ 43/2564 ของ คปภ. ลงวันที่ 29 ก.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม

 

เงื่อนไขการพิจารณาสินไหมทดแทน Reimbursement
สำหรับ Home Isolation(HI) /Community Isolation(CI)

1. การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดที่ติดเชื้อ 19 แบบ Home Isolation(HI) และ Community Isolation (CI)

การดูแลรักษาแบบ Home Isolation

หมายความว่า การให้บริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการ กรณีที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 และแพทย์ผู้ดูแลรักษาของหน่วยบริการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ป่วยรายนั้นสามารถแยกกักตัวในที่พักได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยและเจ้าของสถานที่ และ รวมถึงกรณีที่ผู้ป่วยรักษาในหน่วยบริการ และกลับมาแยกกักตัวในที่พักต่อจนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 

การดูแลรักษาแบบ Community Isolation

หมายถึง การให้บริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการ กรณีที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 และแพทย์ผู้ดูแลรักษาของหน่วยบริการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ป่วยรายนั้นสามารถแยกกักตัว ในชุมชนได้ ทั้งผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือกลับมาดูแลรักษาต่อ จากโรงพยาบาลจนครบกำหนด โดยการจัดให้มีพื้นที่เอกเทศในชุมชนสำหรับแยกกักตัวผู้ติดเชื้อ โดยได้รับ ความยินยอมจากผู้ป่วยและเจ้าของสถานที่ ในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อได้รับการดูแลรักษา อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2. เงื่อนไขความคุ้มครองการเข้ารับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation

กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอกตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย

 

กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)

อนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอกตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่

• ค่าแพทย์ตรวจรักษา (ค่าแพทย์ Telemedicine)

• ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์)

 

กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) และ มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD)

อนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอกตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดขึ้นจากการักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย

โดยให้ความคุ้มครองในส่วนของผลประโยชน์ OPD ก่อน และถ้ามีส่วนเกินจากผลประโยชน์ OPD บริษัทจะจ่ายต่อในผลประโยชน์ต่อ IPD ได้แก่

• ค่าแพทย์ตรวจรักษา (ค่าแพทย์ Telemedicine)

• ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์)

 

กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน (HB)

จ่ายค่าชดเชยรายวันสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด 19 ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน ตามความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์แนวทางที่สาธารณสุขกำหนด แต่ไม่สามารถหาเตียงหรือไม่มีสถานพยาบาลรองรับ โดยจ่ายไม่เกิน 14 วัน

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความคุ้มครองการเข้ารับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation

 1. เป็นผู้ป่วยลงทะเบียน Home Isolation หรือ Community Isolation ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 2. มีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพรายบุคคล หรือประกันสุขภาพรายกลุ่ม แบบผู้ป่วยใน (IPD) หรือผู้ป่วยนอก (OPD) หรือแบบค่าชดเชยรายวัน (HB) ที่มีผลบังคับตามเงื่อนไขของกรมธรรม์กับบริษัทฯ

4. แนวทางการพิจารณาให้ความคุ้มครองการเข้ารับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation

      การตรวจโควิด 19 โดยใช้ชุดตรวจ RT-PCR หรือ Antigen Test Kit ต้องเป็นการตรวจจากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐ โดยหากผลที่เป็นบวก (Positive) หรือ Detected  ลูกค้าติดต่อลงทะเบียนเข้ารับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ที่

 1. สายด่วน สปสชโทร 1330 กด 14
 2. สิทธิประกันสังคม โทร 1506 กด 6
 3. ลงทะเบียนผ่าน website: https://crmsup.nhso.go.th/

หรือแจ้งความประสงค์ที่จะใช้บริการ home isolation กับ โรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการ

(ที่มา: https://www.nhso.go.th/news/3178)

5. เอกสารในการเรียกร้องผลประโยชน์เนื่องจากการรักษาตัวแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation มีอะไรบ้าง

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม (ดาวน์โหลด)
 2. ใบรายงานผลตรวจ RT-PCR หรือ ใบรายงานผลตรวจ Antigen Test Kit จากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ตรวจเชื้อโควิด 19
 3. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่แสดงค่าใช้จ่ายจากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
 4. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลที่ให้บริการ Home Isolation หรือ Community Isolation แก่ผู้เอาประกันภัย ที่ระบุรายละเอียดโรคและการรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

6. สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญา (Cashless Claim) ได้หรือไม่

ได้ หากสถานพยาบาลคู่สัญญากับทางบริษัทได้เข้าร่วมโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 แบบ Home Isolation หรือ Community Isolation

7. คุ้มครองกรณีซื้อ Antigen Test Kit มาตรวจด้วยตนเองหรือไม่

ไม่คุ้มครองค่าตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ซื้อมาตรวจด้วยตนเอง

บริษัทจะคุ้มครองค่าตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR และ Antigen Test Kit จากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น

8. กรณีรักษาแบบ Home Isolation สามารถเบิกค่ายาหรืออุปกรณ์ที่ซื้อเองได้หรือไม่

ไม่คุ้มครองค่ายาหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ซื้อเอง

บริษัทจะคุ้มครองค่ายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที่แพทย์สั่งโดยต้องใช้ใบเสร็จรับเงินตัวจริงของสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการที่ให้การดูแลแบบ Home Isolation และ Community Isolation เท่านั้น

9. กรณีที่มีค่ารถพยาบาล สามารถเบิกได้หรือไม่

สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามจริง แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย

โดยที่จะให้ความคุ้มครองค่ารถพยาบาลในกรณี

 1. ผู้ป่วย Home Isolation หรือ Community Isolation มีอาการรุนแรงขึ้น ต้องใช้รถพยาบาลรับจากบ้านไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล หรือ
 2. กรณีแพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาล เพื่อมา Home Isolation ต่อที่บ้าน

10. การขยายความคุ้มครองการรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation เริ่มมีผลเมื่อไหร่

กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบ Community Isolation มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

โดยทั้ง 2 กรณี มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ดูจากวันที่ลงทะเบียนเข้ารับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation) ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

11. โรคโควิด 19 มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) กี่วัน

ตามประกาศบริษัท ได้ปรับลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting Period) เฉพาะโรคโควิด 19 เหลือเพียง 14 วัน

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาสาขา

เราพร้อมให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
 • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ