สะดวกสบาย

เคลียร์ค่าใช้จ่ายหลังเข้านอนพักรักษาตัว

รวดเร็ว

ไม่ต้องรอนาน ไม่ยุ่งยาก

บริการ MTL Fast Claim (Fax Claim)

การเรียกร้องสินไหมทดแทนผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน (การรักษาพยาบาลอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ หรือสัญญาอุบัติเหตุส่วนบุคคล และไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามที่ระบุไว้) ทั้งนี้ สามารถใช้บริการ Fax Claim ได้ เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) (ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป) หรือการทำหัตถการที่ไม่จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (ตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมฯ)

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. แสดงบัตร : แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่

2. ตรวจสอบสิทธิ : โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิการรักษาของคุณกับบริษัทฯ

3. เข้ารับการรักษาตัว : ตามแผนการรักษาของแพทย์

4. ข้อมูลส่งมายังบริษัทฯ : วันที่จะออกจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะส่งข้อมูลการเคลมมาที่บริษัทฯ

5. บริษัทประกันพิจารณา : บริษัทฯ จะพิจารณาภายในระยะเวลา 30 นาที

    (เฉพาะเคสทั่วไป กรณีมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม อาจใช้ระยะเวลาเกินกว่า 30 นาที)

6. รับ SMS แจ้งผล : เมื่อได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลและเมื่อบริษัทฯ พิจารณาแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

1. กรุณาตรวจสอบวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ หรือสัญญาอุบัติเหตุส่วนบุคคลบนบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพจะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ตามที่ระบุในกรมธรรม์
3. หากมียอดค้างชำระเบี้ยประกันภัยเกินกำหนดชำระแต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน ต้องสำรองเงินไปก่อนแล้วยื่นเคลมกับบริษัทฯ ในภายหลัง
4. กรณีบริษัทฯ ลงความเห็นว่าไม่สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย คุณยังสามารถส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมตามขั้นตอนปกติหลังออกจากโรงพยาบาลเพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาต่อไป
5. หากการรักษาพยาบาลอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพบนบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่หากมีส่วนต่างจะต้องชำระส่วนที่เกินสิทธิดังกล่าว
6. การพิจารณาอนุมัติเคลมเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ