กรมธรรม์ขาดอายุ จะขอต่ออายุได้มั้ยนะ??

รู้หรือไม่ว่า...หากกรมธรรม์ขาดอายุ และยังไม่ได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ คุณสามารถขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ภายใน 5 ปี    นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ เพื่อได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง ซึ่งสามารถขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 เมื่อกรมธรรม์ของคุณขาดอายุ และยังไม่ได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ คุณสามารถต่ออายุสัญญาแบบชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง 

โดยชำระเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระของงวดที่ขาดทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ เพื่อต่ออายุสัญญาและคงเงื่อนไขความคุ้มครองเดิม

วิธีที่ 2  เมื่อกรมธรรม์ของคุณขาดอายุ และยังไม่ได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ คุณสามารถต่ออายุสัญญาแบบเปลี่ยนวันเริ่มสัญญาใหม่ 

วิธีนี้เป็นการเลื่อนวันเริ่มต้นมีผลบังคับของสัญญาประกันภัยออกไปเท่ากับระยะเวลาที่กรมธรรม์ขาดอายุ (ยืดระยะเวลาครบกำหนดของกรมธรรม์) แล้วเริ่มชำระเบี้ยประกันภัยใหม่อีกครั้ง โดยชำระในอัตราตามอายุ ณ วันเริ่มต้นใหม่ของสัญญา 

หมายเหตุ : 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยในการต่ออายุกรมธรรม์ (กรณีต่ออายุแบบเปลี่ยนวันเริ่มสัญญาใหม่)/เบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระและดอกเบี้ย (กรณีต่ออายุแบบย้อนหลัง) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทได้อนุมัติแล้วทำอย่างไรเมื่อต้องการต่ออายุกรมธรรม์

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

  1. แบบฟอร์มคำขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย/กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัย
  2. เอกสารการตรวจสุขภาพ ผลตรวจ Anti-HIV (ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการต่ออายุกรมธรรม์)
  3. ประวัติการรักษาสุขภาพ (ถ้ามี)
หมายเหตุ:
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ดาวน์โหลดคำขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย/กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัย คลิก


ยื่นเอกสารได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ส่งเอกสารมาที่
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


Q&A เรื่องบริการกรมธรรรม์

กรณีที่เปลี่ยนคำนำหน้าจาก “นางสาว” เป็น “นาง” ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์หรือไม่?

บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และออกบันทึกสลักหลังให้ลูกค้า เพื่อนำไปแนบกรมธรรม์เก็บไว้เป็นหลักฐาน

กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จคืออะไร

หากมีการชำระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอหยุดจ่ายเบี้ยประกันภัย และเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ ซึ่งมีผลให้กรมธรรม์ยังมีระยะเวลาความคุ้มครองเท่าเดิมแต่มูลค่าความคุ้มครองและเงินครบสัญญาจะลดลง ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในกรมธรรม์ ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องมูลค่าใช้เงินสำเร็จตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ และบริษัทฯ จะจ่ายเงินจำนวนนี้ให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย 

ข้อมูลส่วนตัวเรื่องใดบ้างที่ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงกับทางบริษัทฯ (หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว)

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ จำเป็นต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเข้ามายังบริษัทฯ เสมอ

วิธีการคำนวณมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ทำอย่างไร

การคำนวณมูลค่าเวนคืนตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งระบุมูลค่าเงินเวนคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ในแต่ละปี ต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท การคำนวณให้เอาทุนประกันภัยหาร 1,000 คูณด้วยมูลค่าตามตารางของสิ้นปีกรมธรรม์ที่ต้องการเวนคืน (กรณีเวนคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์) บวกกับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) และหักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)

สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวปัจจุบันทางออนไลน์ได้หรือไม่

สามารถตรวจสอบได้ผ่าน MTL Click Application หรือบนเว็บไซต์ MTL Click

ถ้าเล่มกรมธรรม์หาย จะขอออกเล่มกรมธรรม์ใหม่ได้หรือไม่

สามารถดำเนินการได้ โดยใช้หลักฐานใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย คำร้องขอออกกรมธรรม์ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ส่งเอกสารมาที่
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด


ค้นหาสาขา

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ