ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
กิจกรรมเมืองรองต้องลอง ลุ้นพักฟินแบบสไมล์


- Sriwilai Sukhothai Resort จังหวัดสุโขทัย บัตรห้องพักประเภท Superior room สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 ห้องรวมอาหารเช้า มูลค่าเต็ม 7,300 บาท / 1 ห้อง (จำนวน 2 รางวัล)
  คุณวนิดา อาศิระวิชัย
  คุณวิรัตน์ สุขสาคร

- Centara Hotel & Convention Hotel จังหวัดอุดรธานี บัตรห้องพักประเภท Superior room สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 ห้องรวมอาหารเช้า มูลค่าเต็ม 5,200 บาท / 1 ห้อง (จำนวน 2 รางวัล)
  คุณสุเมธ หิรัญชูพงศ์
  คุณสุธีรา เลี่ยวเฉลิมวงษ์

- Novotel Rimpae Rayong Hotel จังหวัดระยอง บัตรห้องพักประเภท Standard room สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 ห้องรวมอาหารเช้า มูลค่าเต็ม 4,995 บาท / 1 ห้อง (จำนวน 2 รางวัล)
  คุณจำเริญ โรมรินทร์
  คุณกิติพงษ์ นิ่มพนมประเสริฐ

- The Grace Amphawa Resort จังหวัดสมุทรสงคราม บัตรห้องพักประเภท Deluxe river wing สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 ห้องรวมอาหารเช้า มูลค่าเต็ม 3,000 บาท / 1 ห้อง (จำนวน 2 รางวัล)
  คุณนิชานันท์ ชัยจำรูญพันธุ์
  คุณณภัสตา อัศวกวินทิพย์

- Tusita Wellness Resort จังหวัดชุมพร บัตรห้องพักประเภท Deluxe villa สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 ห้องรวมอาหารเช้า มูลค่าเต็ม 4,400 บาท / 1 ห้อง (จำนวน 2 รางวัล)
  คุณคนึงนุช รุ่งเรืองชัยกิจ
  คุณมะลิวัลย์ แสงดาว
สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับใช้คะแนนสะสม 0 คะแนน เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จำกัด 1 รหัส/ ท่าน/ วัน
(สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกฯ ต้องสมัครสมาชิกฯ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม) โดยรับสิทธิ์ผ่านทาง  MTL Click ApplicationMTL Click Application โดยนำรหัสที่ได้รับตรวจสอบได้ที่ หน้ากิจกรรมเมืองลองต้องลอง ลุ้นพักฟินแบบสไมล์1 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563โรงแรม และรีสอร์ท 5 จังหวัดเงื่อนไขและรายละเอียด

1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถรับรหัสจำกัด 1 รหัส/ ท่าน/ วัน สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกฯ ต้องสมัครสมาชิกฯ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
2. จำนวนรหัสมีทั้งสิ้น 10,000 รหัสตลอดโครงการ
3. บริษัทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลมาจัดเรียงตามลำดับ โดยนับตั้งแต่เวลา 00:01 น. ของวันที่ 1 กันยายน 2563 เพื่อหาผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับที่กำหนดไว้ รางวัลรวมทั้งสิ้น 10 รางวัลตลอดโครงการดังนี้ 
- ผู้ที่ได้รับรหัส TAT00205 ,TAT05632 ได้บัตรห้องพักประเภท Superior room รีสอร์ท Sriwilai Sukhothai จังหวัดสุโขทัย สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 ห้องรวมอาหารเช้า (รวม 2 รางวัล) มูลค่าเต็ม 7,300 บาท / 1 ห้อง
- ผู้ที่ได้รับรหัส TAT01009 ,TAT06789 ได้บัตรห้องพักประเภท Superior room โรงแรม Centara Hotel & Convention จังหวัดอุดรธานี สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 ห้องรวมอาหารเช้า (รวม 2 รางวัล) มูลค่าเต็ม 5,200 บาท / 1 ห้อง
- ผู้ที่ได้รับรหัส TAT02594 ,TAT07543 ได้บัตรห้องพักประเภท Standard room โรงแรม Novotel Rimpae Rayong จังหวัดระยอง สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 ห้องรวมอาหารเช้า (รวม 2 รางวัล) มูลค่าเต็ม 4,995 บาท / 1 ห้อง
- ผู้ที่ได้รับรหัส TAT03861,TAT08626 ได้บัตรห้องพักประเภท Deluxe river wing  รีสอร์ท The Grace Amphawa จังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 ห้องรวมอาหารเช้า (รวม 2 รางวัล) มูลค่าเต็ม 3,000 บาท / 1 ห้อง
- ผู้ที่ได้รับรหัส TAT04285 ,TAT09999 ได้บัตรห้องพักประเภท Deluxe villa  รีสอร์ท Tusita Wellness Resort จังหวัดชุมพร สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 ห้องรวมอาหารเช้า (รวม 2 รางวัล) มูลค่าเต็ม 4,400 บาท / 1 ห้อง
4. กรณีที่ผู้ที่ได้รับบัตรห้องพักตั้งแต่ 2 รางวัลขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์สามารถรับรางวัลเพียง 1 รางวัลที่จับได้ก่อนเท่านั้น ส่วนของบัตรรางวัลที่จับได้ครั้งที่ 2จะมีการมอบของรางวัลให้รายชื่อสำรองที่อยู่ในลำดับถัดไป
5. บริษัทฯ จะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ผ่าน www.muangthai.co.th ในหน้ากิจกรรมเมืองรองต้องลอง ลุ้นพักฟินแบบสไมล์ๆ วันที่ 
16 พฤศจิกายน 2563 (จัดส่งบัตรห้องพัก ภายใน 30 วันทำการหลังจากประกาศ)
6. บริษัทฯ จะมีการโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้โชคดีเพื่อยืนยันที่อยู่ที่ต้องการจัดส่ง (เฉพาะกรณีที่มีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์) กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีเพื่อยันยันการรับสิทธิ์ได้ หรือผู้โชคดีไม่ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่ประกาศผล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีรายชื่อสำรองที่อยู่ลำดับถัดไป (รหัสสำรองได้แก่ TAT00101, TAT01101, TAT02101, TAT03101, TAT04101, TAT05101, TAT06101, TAT07101, TAT08101 และ TAT09101ตามลำดับ) 
7. บัตรห้องพักไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
8. รางวัลนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น 
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบลำดับการแจ้งความประสงค์ฯ ทั้งนี้เพื่อความยุติธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ใช้งานสามารถขอตรวจสอบได้หลังจากวันที่ประกาศผลรางวัลเป็นต้นไป
11. พนักงาน  ตัวแทนฝ่ายขาย และคณะกรรมการดำเนินงานของบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ 
12. กรณีที่ได้บัตรห้องพักเรียบร้อยแล้ว หากต้องการเข้าพักจะต้องโทรสำรองห้องพักกับโรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมโครงการก่อนล่วงหน้า
 7-15 วัน (ตามเงื่อนไขที่โรงแรมและรีสอร์ทกำหนด)
13. บัตรห้องพักมีอายุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. เงื่อนไขการรับสิทธิ์การเข้าพักและประเภทห้องพักเป็นไปตามที่โรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการกำหนด
16. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเมืองไทยสไมล์คลับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้และทางบริษัทขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 
18. เงื่อนไขการรับสิทธิ์ เป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

ข้อมูลสิทธิพิเศษ

รายละเอียดส่วนลด
Free
*หมายเหตุ
สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถรับรหัสจำกัด 1 รหัส/ ท่าน/ วัน สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกฯ ต้องสมัครสมาชิกฯ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

Travel

ภัทรลิสซิ่ง โปรโมชั่นเช่ารถรายวัน

ระยะเวลา
ฟรี
15 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
Travel

เดอะ แพชชั่น ไฟว์ (The Passion 5)

ระยะเวลา
10%
16 มกราคม 2563 - 16 มกราคม 2564
Travel

ว๊อช อเวนิว (Wash Avenue)

ระยะเวลา
30 %
16 มกราคม 2563 - 16 มกราคม 2564
Travel Dining

โรงแรม เฉวง รีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท

ระยะเวลา
10 %
16 มกราคม 2563 - 19 ธันวาคม 2563

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ