รายชื่อผู้โชคดี โครงการ เมืองไทยสไมล์มอบโชค : คะแนนครบกำหนดอายุ 2564

1. รางวัล โทรศัพท์ iPhone 13 Pro 128GB มูลค่า 36,566.18 บาท จำนวน 5 รางวัล ภาษี 5% เป็นเงิน 1,828.31 บาท

 ลำดับ  เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 
1 XXXXXX7621   คุณสมศักดิ์ เลิศชัยประเสริฐ 
 2  XXXXXX8210  คุณเจริญ พรมสร้าง 
 3 XXXXXX7330  คุณธนกร จิตตาลาน 
 4 XXXXXX3786  คุณพรทิพย์ ศรีอัศวประเสริฐ
 5 XXXXXX9947   คุณนภัสนันท์ ศุภศิริโภคา 

2. รางวัล iPad Pro 11 นิ้ว Wi-Fi + Cellular 256 GB มูลค่า 34,216.46 บาท จำนวน 5 รางวัล ภาษี 5% เป็นเงิน 1,710.82 บาท

 ลำดับ  เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 
1  XXXXXX2003 คุณประกาศิต โกฏิมนัสวนิชย์ 
 2   XXXXXX8354 คุณอัญชุลี อินทุวรรณรัตน์ 
 3   XXXXXX1702 คุณอนันต์ ทวีวงศ์ทรัพย์ 
 4 XXXXXX3652 คุณภิญญาพัชญ์ โสภา 
 5 XXXXXX5688  คุณจารุตม์ เนียมศรี 

 

3. รางวัล บัตรแทนเงินสด โลตัส มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล ภาษี 5% เป็นเงิน 500 บาท

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล
1  XXXXXX1023 คุณกมลรัตน์ จึงวัฒนาตระกูล
2  XXXXXX0857 คุณสุกิจ เมฆประเสริฐรัศมี
3 XXXXXX9645 คุณพิมพ์นภา นัยโกวิท เลาหะพันธุ์ 
4 XXXXXX2010 คุณอรอุมา ตันเจริญ
5 XXXXXX9124  คุณเขมจิรา ฉัตราภรณ์ 
6 XXXXXX6738  คุณนันท์นภัส ขาวงาม
7  XXXXXX9575  คุณธนโชติ แสงรุ่งเรืองพงศ์
8 XXXXXX6807   คุณทัศนีย์ จตุจริยพงศ์
9 XXXXXX2350 คุณสุขุม บัณฑิตสุวรรณ
10 XXXXXX2817  คุณนันทิกานต์ เหมวัฒนชัย

 

4. รางวัล บัตรแทนเงินสด โลตัส มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 50 รางวัล ภาษี 5% เป็นเงิน 250 บาท

ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล
1 XXXXXX2013 คุณสุพัตรา คุณกฤตยากร  
2 XXXXXX8563  คุณสิรอักษร กฤษดาธานนท์ 
3 XXXXXX3616 คุณธนะพัฒน์ จึงเรืองสิทธิ์
4 XXXXXX4122 คุณณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์
5 XXXXXX1621  คุณรัชต์ อนุตตรางค์กูล
6 XXXXXX0596 คุณรัฐพงศ์ เมืองพระฝาง
7 XXXXXX1799  คุณจริยา เศรษฐกุลวดี
8 XXXXXX4992 คุณธนพัฒน์ สมัครกิจ
9 XXXXXX1112 คุณอภิชาติ เจริญสุข
10 XXXXXX4628  Mr. JOHN DAVID BUTLER
11 XXXXXX4856  คุณอรุณี แซ่เฮง
12 XXXXXX4265  คุณจันทร์ฉาย ดอนมุ่ง
13 XXXXXX2946 คุณณนฐวัชน์ ฐิตเจริญวงศ์ 
14 XXXXXX3154 คุณจิรธนี สินธุวงษ์
15 XXXXXX6291  คุณศุภกฤต สว่างอำไพ
16 XXXXXX2932 คุณอรอนงค์ บุญมีทรัพย์
17 XXXXXX6716 คุณพุทธคุณ รัตนประสพ
18 XXXXXX9944 คุณสุศีลา สิมะวานิชกุล
19 XXXXXX0731 คุณจามีกร ดาง
20  XXXXXX1412 คุณลดาวรรณ เรืองจิระชูพร
21 XXXXXX9793 คุณวาสนา จงสุขศิริโชค
22 XXXXXX6238  คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา
23 XXXXXX8438   คุณชลภัสสรณ์ โชติธันยธรกุล 
24 XXXXXX6896 คุณวรุฒ จันทะบุตร
25 XXXXXX1414 คุณพีระพงศ์ จงวิบูลย์
26 XXXXXX4435 คุณสมเกียรติ งามดำรงเกียรติ
27 XXXXXX5368 คุณถนอม แซ่เอี๊ยว
28 XXXXXX9873 คุณชนาธิป สงวนดีกุล
29 XXXXXX5872 คุณศศิธร ลิ้มสมเกียรติ
30 XXXXXX0571 คุณปกรณ์ จันโททัย
31 XXXXXX2167 คุณวันชัย ฉายะรถี
32 XXXXXX4431 คุณรัฐกรณ์ ตันติวรวงศ์ 
33 XXXXXX3162 คุณกิตติโรจน์ ประชากิตติกุล
34 XXXXXX0355;  คุณเชิดศักดิ์ นำเจริญกิจกุล
35 XXXXXX3104  คุณสุภาพร บัวศรีใส
36 XXXXXX8743 คุณสุวัฒน์ ตั้งไชยวงศ์
37 XXXXXX7854 คุณปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนาพันธุ์
38  XXXXXX9365  คุณปรียารินท์ ทนงเกียรติพัชระ 
39 XXXXXX6026   คุณวิชยุตม์ จุฑาภักดีกุล
40 XXXXXX9998  คุณอัญธิกา เชวงวงศ์สิน 
41 XXXXXX2459  คุณวรวลัญช์ คำเพิ่ม
42 XXXXXX6666   คุณจันทนา ถนอมนันทกุล
43 XXXXXX3688   คุณปราณี เปลี่ยนสมบูรณ์
44 XXXXXX5467  คุณกรรณิกา ฉายทองคำ
45 XXXXXX3880   คุณสนธยา ชุ่มอินทรจักร์
46 XXXXXX2844  คุณอนันต์ ฉายศิริไพบูลย์
47 XXXXXX4375  คุณกนกวรรณ หรรษภิญโญ
48 XXXXXX8383   คุณสุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ
49 XXXXXX6120  คุณเบญญาภา บูรภัทร์พงศา
50 XXXXXX7700  คุณเอ๋ ชำนาญ

 

เงื่อนไขและรายละเอียด

1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับที่มีคะแนนสะสม Smile Point ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 ซึ่งคะแนนสะสม Smile Point จะครบกำหนดอายุลงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสมาชิกฯ ไม่นำคะแนนสะสม Smile Point ที่สะสมไว้ไปใช้สิทธิ์เป็นอย่างอื่นตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯจะนำคะแนนสะสม Smile Point ที่ครบกำหนดอายุแล้วมาคำนวนเป็นสิทธิ์ในการออกคูปองจำนวน 1 สิทธิ์ต่อคะแนนสะสม Smile Point ที่ครบกำหนดอายุแล้วจำนวน 20 คะแนน ไม่จำกัดจำนวนคูปอง ส่วนคะแนนที่เหลือตั้งแต่ 1-19 คะแนน จะออกเป็นคูปองจำนวน 1 สิทธิ์ และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดพิมพ์  ชื่อ-นามสกุลหมายเลขประจำตัวลูกค้า และเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนที่มีลักษณะคล้ายกับคูปองชิงโชคและนำมาจับเพื่อหาผู้โชคดีต่อไป 
2. ของรางวัล ได้แก่ บัตรแทนเงินสด โลตัส มูลค่า 10,000 บาท (จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท) บัตรแทนเงินสด โลตัส มูลค่า 5,000 บาท (จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท) โทรศัพท์ i iPhone 13 Pro 128GB มูลค่า 36,566.18 บาท (จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 182,830.90 บาท) iPad Pro 11 นิ้ว Wi-Fi + Cellular 256 GB มูลค่า 34,216.46 บาท (จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 171,082.30 บาท) จำนวนรางวัลทั้งสิ้น 70 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 703,913.20 บาท ทั้งนี้เป็นมูลค่าของรางวัล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565
3. คะแนนสะสม Smile Point มีอายุ 3 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ คำนวณคะแนนสะสม ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดรอบในการหมดอายุของคะแนนสะสมไว้ ดังนี้
• คะแนนสะสมที่ครบกำหนดอายุ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. ของทุกปี ให้ถือว่าหมดอายุในวันที่ 30 มิ.ย. ของทุกปี
• คะแนนสะสมที่ครบกำหนดอายุ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกปี ให้ถือว่าหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี
4. วิธีการในการจับสลาก บริษัทฯจะนำคูปองชิงโชคทั้งหมดมารวมในภาชนะเปิดโปร่งทั้ง 4 ด้านสามารถเห็นได้ชัด  
5. จับรางวัลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ 
6. วิธีการในการจับสลาก บริษัทฯจะนำคูปองชิงโชคทั้งหมดมารวมในภาชนะเปิดโปร่งทั้ง 4 ด้านสามารถเห็นได้ชัด  แล้วจับคูปองชิงโชคโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือเพื่อหาผู้โชคดี ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รางวัลตามที่กำหนดไว้ 
7. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง www.muangthai.co.th  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และส่งจดหมายแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วันนับจากวันที่จับรางวัลเป็นต้นไป
8. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้  รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด  หรือของรางวัลอื่นได้
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยสามารถรับรางวัลมูลค่าสูงสุดได้เพียงละ 1 รางวัล เท่านั้น
10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และทป.101/2544
11. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
12. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
13. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิตทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Activities

เมืองไทยสไมล์มอบโชค 2565 ครั้งที่ 2

ระยะเวลา
2
1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565
Activities

Fantasia Lagoon 2022

ระยะเวลา
25
21 มีนาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ