Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Card2023 2 750x780


สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับระดับ Beyond Prestige

รับสิทธิ์โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lady Plus หรือ Gentleman Plus โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดรายการตรวจสุขภาพและรายชื่อโรงพยาบาล คลิก

เงื่อนไขการเข้ารับบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Healthy Plus
1.กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
2.กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8 -12 ชั่วโมง
3.กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรกำนัลที่ได้รับจากบริษัทฯ ได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
4.เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ


1.    สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับระดับ Beyond Prestige สามารถเลือกรับสิทธิ์โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lady Plus หรือ Gentleman Plus ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
2.    สิทธิเศษนี้สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายในครอบครัวได้ โดยต้องมีความสัมพันธ์เป็น สามี,ภรรยา บุตร,บิดา, มารดา ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ชำระเบี้ย เท่านั้น
3.    บัตรกำนัล 1 ใบ เพื่อใช้บริการตรวจสุขภาพสำหรับ 1 ท่านเท่านั้น
4.    สิทธิเศษนี้สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี โดยเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
5.    กรณีสมาชิกฯรับบริการอื่นๆนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้สมาชิกฯต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
6.    เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมที่เข้าร่วมโครงการกำหนด 
7.    เมืองไทยสไมล์คลับ โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  เป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกฯเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว
8.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.    เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
10.    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง