Video Call Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการ
Video Call กับเจ้าหน้าที่

กรุณารอสักครู่...
คุณกำลังเข้าสู่บริการ Video Call

หมายเหตุ: ความคมชัดของภาพและเสียงในระหว่างสนทนา ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการ