ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

20 ปี - 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

1 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ

(1) ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย