ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาเอาประกันภัย

- แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี
- สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี
(ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 76 ปี)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

- แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี
- สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ
75 ปี)

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี และ รายเดือน

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ลดหย่อนภาษี

ได้(5)

โครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ
1. ลูกค้าที่โทรสมัครและชำระเบี้ยประกันภัยโครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ) ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561
เลือกชำระเบี้ยรายปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยภายในวันที่ 15 ก.ค. 2561
2. สามารถเลือกรับสิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ระหว่าง
a. ผ่อน 0% นาน 6 เดือน กับบัตรเครดิตกสิกรไทย (สำหรับการชำระเบี้ยปีแรก เงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นไปตามที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนด)
b. รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า สูงสุด 6,000 บาท (สำหรับการชำระเบี้ยปีแรก เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่เทสโก้ โลตัส กำหนด)
3. กรณีเลือกรับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสนั้น จะคำนวนปัดเป็นเลขลงท้ายที่หลักร้อยเสมอ เช่น กรณีที่ลูกค้าเลือกชำระค่าเบี้ยประกันเป็นรายปี จำนวนเบี้ยประกัน 18,950 บาท เมื่อนำมาคำนวณ 8% ของเบี้ยที่ชำระ จะเท่ากับ 1,516 บาท ดังนั้น ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสมูลค่า
1,500 บาท (ทำการปัดหลักสิบคือ 16 บาทลง)
4. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลเทสโก้ ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัยภายใน 60 วันนับแต่วันที่ระบุไว้ในใบคำขอ
5. บัตรกำนัลเทสโก้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สิทธิพิเศษนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย. 2561 เท่านั้น

  • คุ้มครองชีวิต สูงสุด 3,000,000 บาท(1) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ (เป็นความคุ้มครองของแบบประกันเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) 1,000,000 บาท และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,000,000 บาท)
  • กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย 2 ปีแรก จะได้รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้วของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว และในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป หรือมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา จะได้รับเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)
  • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 25,000 บาท(2) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแค่ยื่นบัตร(3)
  • รับเงินชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุดวันละ 2,500 บาท(2) สูงสุด 365 วัน
  • และรับเพิ่มเป็น 2 เท่าเมื่อรักษาตัวในห้อง ICU นานสูงสุด 7 วัน(4)
  • เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ แผนความคุ้มครองที่เลือก และสามารถเลือกชำระเป็นรายเดือนได้
  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

หมายเหตุ

(1) สำหรับแผน 6 ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

(2) สำหรับแผน 5,6 เป็นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)

(3) แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันคู่กับบัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น

(4) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

(5) เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ส่วนของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ