Banner (1)


เมืองไทยประกันชีวิตให้คุณรับรางวัลใหญ่

 Pic1 (1)

ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม: วันที่ 1 มี.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

จับสลากรางวัล: วันที่ 21 ก.พ. 65 ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

ใบอนุญาตเลขที่ 419/2565

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม คลิก

 

รายชื่อผู้โชคดี

รางวัลที่ 1: ทองคำแท่งสลัก Logo โครงการ น้ำหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล

ลำดับที่

เลขที่ลูกค้า

ชื่อ

นามสกุล

1

0000368723

คุณสาธิต

ไชยา

 

รางวัลที่ 2: ทองคำแท่งสลัก Logo โครงการ น้ำหนัก 5 บาท จำนวน 2 รางวัล

ลำดับที่

เลขที่ลูกค้า

ชื่อ

นามสกุล

1

1204029905

คุณธีระชัย

อนุวงศ์เจริญ

2

05451243

คุณยิเจน

ซู

 

รางวัลที่ 3:  ทองคำแท่งสลัก Logo โครงการ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล

ลำดับที่

เลขที่ลูกค้า

ชื่อ

นามสกุล

1

1203111947

คุณรังสิกานต์

แท่นกระโทก

2

1202107869

คุณจินตนาภรณ์

ภัทรสุวรรณ

3

1202107890

คุณสุทธิจิตร์

ชมสมใจ

4

04486675

คุณนันทิยา

สุวรรณ

5

05574748

คุณภณิศธรากุล

สุกร

 

รางวัลที่ 4: Gift Card Lotus มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 125 รางวัล

ลำดับที่

เลขที่ลูกค้า

ชื่อ

นามสกุล

1

1202228113

คุณวรัจฉยา

อุทัยกุล

2

04480988

คุณขนัดภัส

ชำนาญชล

3

05456994

คุณพิมพา

อัดโดดดร

4

05554176

คุณณิชาพร

ชัยเชษฐอมร

5

05535100

คุณธัญสิริ

เพชรพรหม

6

1202742669

คุณอภิรักษ์

ธัญญสาธุกุล

7

04467922

คุณอนัญญา

มัทนาบรรนรต

8

05574007

คุณบุญลักษณ์

ทวีวิทย์ชาคริยะ

9

05403938

คุณจอมใจ

พิบูลย์ยิ่ง

10

05403936

คุณวุฒิพงษ์

อัฐวงค์

11

1202240551

คุณธนากร

ลิ้มธานินทร์

12

04499669

คุณปณิตา

จุลธีระ

13

04426341

คุณสุชาญ

อิ่มโอษฐ

14

04467988

คุณสมพงษ์

สุขสวัสดิ์

15

04615620

คุณธนัชพร

สักขพันธ์

16

1200240211

คุณเมธี

มั่งสกุล

17

1201589423

คุณยุทธนา

แซมตะคุ

18

1199925438

คุณสมชัย

แสนสิริบรรพต

19

1203623993

คุณคำ

ดอกคำ

20

1202251133

คุณธนพล

สุขสว่าง

21

0000056833

คุณธีระยุทธ

ไทยธุระไพศาล

22

04615635

คุณพีรวัฒน์

บุญแนบ

23

05403843

คุณชยุต

ปัญญาวุฒินนท์

24

05457790

คุณชะมัย

สุขใส

25

1202742717

คุณอัญมณี

แสนชมภู

26

05545658

คุณสุจิตรา

รุ่งเลิศ

27

05296192

คุณชาลินี

อ่วมด้วง

28

05400198

คุณสุพร

อินทร์จันทร์

29

05574841

คุณณัฏฐ์คเณศ

ธีรภัทรเมธีกุล

30

05422419

คุณวุฒิชัย

ทับนาค

31

1201015860

คุณเทียนชัย

เลิศศันสนีย์

32

05296843

คุณกันยา

กำจัดภัย

33

1201295476

คุณเหมือนปอง

วงศ์ก่อทรัพย์

34

1201294978

คุณสุพัตรา

พลอยแก้วผล

35

05552382

คุณตวงรัตน์

ชุ่มชื้น

36

1202713362

คุณไพฑูรย์

บรรณารักษ์

37

1204758509

คุณสุภาภรย์

สุจิมงคล

38

1203852888

คุณบุษยมาศ

ดวงจันทร์

39

1203852954

คุณชวภูมิ

ทัฬหทวีพรรธน์

40

1200164584

คุณกมลชนก

ยอดตุกา

41

1202108579

คุณธัญญ์พิชชา

ศรีมะเรือง

42

0000173757

คุณสมเกียรติ

ชนะศิริศักดิ์

43

05458243

คุณเกรียงศักดิ์

เสริมสกุลธีรภาพ

44

1202112222

คุณชุมพล

รอดพ้น

45

1201252297

คุณอาทิตย์

เหล่าพิชิต

46

1199921878

คุณวิไลพร

วิรัตกพันธ์

47

05403904

คุณเสาวคนธ์

สร้อยเรืองศรี

48

05403863

คุณสุรีวัลย์

อาจหาญ

49

05540399

คุณพงศ์เทพ

โพธิ์นิ่มแดง

50

05222561

คุณธนปัฐว์

วงษ์เสงี่ยม

51

1204730701

คุณกุลนิภา

เลิศพิมลชัย

52

1199929782

คุณระพิน

ขวัญจิตร

53

05453266

คุณธนกฤต

รัตนโชติกมล

54

05350726

คุณธารฐณัฏฐ์

ใบเนียม

55

1199912431

คุณสนธยา

สุวรรณโชติ

56

05574297

คุณอาฟิฟ

วงศ์ชารีฟ

57

05574300

คุณญาดาย์

อัศวธรรมา

58

1204653443

คุณพงษ์ศักดิ์

ทิศาวัฒนาวงศ์

59

05317282

คุณอรัชพร

เกิดน้อย

60

05317281

คุณณิชาภัทร

กฤติเดช

61

05426056

คุณสรัลรัศ

จิระมงคลลาภ

62

1204063409

คุณปฐพี

สกุลถัด

63

1200006856

คุณสุภาพร

อึ้งวิไลกูล

64

05452366

คุณจันทิรา

อ้นจันทร์

65

1201014597

คุณระพีพร

ศรีโสตถิยาภากร

66

05539440

คุณนราภรณ์

วังงาม

67

0000364010

คุณยุพเรศ

กันชุรี

68

1202119119

คุณวรรณวนัช

รามเกิด

69

0000021800

คุณจิรพจน์

ผกามาศ

70

1202955435

คุณอารีรักษ์

มะวา

71

1202117623

คุณวิชิต

จักรวาฬนรสิงห์

72

05558562

คุณกิมเช็ง

ริ้วงาม

73

1200081664

คุณวิศรุต

โรจน์เรืองไร

74

05218400

คุณมานิดา

มุสิกวัตร

75

05218401

คุณสุพรรษา

โอฐธนู

76

0000449431

คุณคมสัน

จันทร์เรือง

77

1199932629

คุณจันธิมา

พรหมสิงห์

78

1202223454

คุณมณีทิพย์

โอภาสทิพากร

79

05540835

คุณสุรชัย

จำรัสกิตติวัลย์

80

1200211408

คุณวิยดา

สังวาลย์พันธุ์

81

05455425

คุณอุไรวรรณ

พีระพงศ์

82

05450494

คุณเพียงฤทัย

ปัญญาธิวงค์

83

05457259

คุณวันเพ็ญ

หน่อสุริวงษ์

84

05379119

คุณสุภาพร

กัตโร

85

1200583992

คุณพัชรินทร์

มณีส้าว

86

1203587831

คุณธานินทร์

เล้าฐานะเจริญ

87

1199912280

คุณสายสุนีย์

ประกอบเขตการณ์

88

1202741862

คุณกวีวัฒน์

พงค์พันธ์

89

1202383338

คุณธนาธรณ์

สุขสวัสดิ์

90

1204782498

คุณนภาพร

จันทะแพน

91

05456622

คุณกชกร

แสงเพชร

92

05450294

คุณอัญชลี

แซ่เจียม

93

05555504

คุณพลากร

สกุลรัตนศักดิ์

94

05379120

คุณสรายุทธ์

เฮงทองเลิศ

95

05021677

คุณประชา

เพ็งสว่าง

96

04480964

คุณโกวิทย์

ลิ่มประเสริฐ

97

04461281

คุณระวี

สุขแสง

98

1202228155

คุณศิริโฉม

ภักดียนต์เจริญ

99

21372334

คุณเกษศิรินทร์

ช่วยยิ้ม

100

21359981

คุณปิยะวัฒน์

วิเศษสุนทรกุล

101

21265757

คุณช่อชะบา

ขวัญนาค

102

21572087

คุณพุทธชาติ

ฤทธิ์สมบูรณ์

103

21488766

คุณอรทัย

ไชยสงคราม

104

21304259

คุณวัชระ

อำนวยรักษ์สกุล

105

21382657

คุณธันยพร

แย้มศิริ

106

21581815

คุณเนตรนภา

วงษ์สวัสดิ์

107

21489996

คุณปรานี

พรมสง่า

108

21322479

คุณวิรดา

วงษ์โท

109

21200617

คุณนุชนารถ

ยุสุวพันธ์

110

21200846

คุณอภิวัฒน์

ภู่สกุล

111

21201292

คุณสุภาภรณ์

แสนศรี

112

21570357

คุณภาณุวัฒน์

ปัญญะวิก

113

21570295

คุณแมงปอ

แซ่ลิ้ม

114

21314012

คุณสวิตตา

ชิดชอบ

115

21517226

คุณเกศินี

ปั้นบำรุงสุข

116

21470047

คุณอารีพร

ฐิตธรรมสุขกุล

117

21251700

คุณชุมพล

อุ่นพัฒนาศิลป์

118

21251502

คุณดาว

เชื้อเจ็ดตน

119

21377940

คุณสมฤทัย

สงสุข

120

21360039

คุณปวันรัตน์

ทิพย์กองลาศ

121

0000347696

คุณศุภกานต์

ช่วงบุญศรี

122

05548977

คุณบารมี

ภู่ภิรมย์

123

1201589211

คุณรัชญา

เตชะปัญญารักษ์

124

04457858

คุณนฤมล

โหราเรือง

125

05584975

คุณชมพูนิกข์

ภิญโญ