• บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกสิกร”) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุน (Unit-Linked) ซึ่งปัจจุบันธนาคารกสิกรเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ มีการเสนอขายกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บลจ.กสิกรไทย”) ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) และบริษัทฯ อาจมีการลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.กสิกรไทย เพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน
  • บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการจัดการ หรืออาจได้รับค่าธรรมเนียมการขายจากบริษัทจัดการ โดยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทจัดการไม่ได้ส่งผลใด ๆ กับค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ.
  • บริษัทฯ อาจมีการลงทุนในกองทุนรวมเดียวกันกับที่ลูกค้าลงทุนได้ โดยบริษัทฯ มีขอบเขตและวัตถุประสงค์การจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเท่านั้น

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept