• บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกสิกร”) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) ซึ่งปัจจุบันธนาคารกสิกรเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ มีการเสนอขายกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บลจ.กสิกรไทย”) ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) และบริษัทฯ อาจมีการลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.กสิกรไทย เพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน
  • บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการจัดการ หรืออาจได้รับค่าธรรมเนียมการขายจากบริษัทจัดการ โดยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทจัดการไม่ได้ส่งผลใด ๆ กับค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ.
  • บริษัทฯ อาจมีการลงทุนในกองทุนรวมเดียวกันกับที่ลูกค้าลงทุนได้ โดยบริษัทฯ มีขอบเขตและวัตถุประสงค์การจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเท่านั้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ