คู่มือการบริการลูกค้า
 • EN
 • TH
2.75 MB
IR fact sheet ฉบับเดือนเมษายน 2563
 • EN
 • TH
0.68 MB
เอกสารเรียกร้องผลประโยชน์จากการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 • EN
 • TH
0.28 MB
MTL DC-001/63 หนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรมระหว่างผู้เอาประกันภัย
 • EN
 • TH
0.41 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมีนาคม 2563
 • EN
 • TH
0.75 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 • EN
 • TH
0.94 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมกราคม 2563
 • EN
 • TH
0.91 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนธันวาคม 2562
 • EN
 • TH
0.91 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562
 • EN
 • TH
0.93 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนตุลาคม 2562
 • EN
 • TH
0.91 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนสิงหาคม 2562
 • EN
 • TH
0.96 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2562
 • EN
 • TH
1.26 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2562
 • EN
 • TH
1.15 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2562
 • EN
 • TH
1.06 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม 2561
 • EN
 • TH
1.13 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2561
 • EN
 • TH
1.05 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม 2561
 • EN
 • TH
0.96 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2561
 • EN
 • TH
1.26 MB
1.รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
 • EN
 • TH
0.56 MB
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • EN
 • TH
1.18 MB
2.รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1-2 / 2561
 • EN
 • TH
0.34 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 1 / 2561
 • EN
 • TH
0.86 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 2 / 2561
 • EN
 • TH
0.45 MB
3.รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 / 2561
 • EN
 • TH
0.33 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 3 / 2561
 • EN
 • TH
0.68 MB
4. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
 • EN
 • TH
0.71 MB
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 • EN
 • TH
5.22 MB
5. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2562
 • EN
 • TH
0.31 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 1 / 2562
 • EN
 • TH
4.01 MB
ถ้อยคำผู้รับประโยชน์ เอกสารเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
 • EN
 • TH
0.32 MB
คำแนะนำการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
 • EN
 • TH
0.47 MB
ถ้อยคำแพทย์ เอกสารเรียกร้องกรณ๊ผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย เสียชีวิต
 • EN
 • TH
0.33 MB
ใบเรียกร้องค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บ / เจ็บป่วย
 • EN
 • TH
2.23 MB
หนังสือยินยอม
 • EN
 • TH
0.27 MB
รายงานแพทย์
 • EN
 • TH
0.3 MB
หนังสือมอบอำนาจ และ ยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา
 • EN
 • TH
0.26 MB
ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย ชนิดมีคำถามสุขภาพ
 • EN
 • TH
0.05 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมกราคม 2562
 • EN
 • TH
0.97 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนเมษายน 2562
 • EN
 • TH
0.94 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนเมษายน 2562
 • EN
 • TH
0.94 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • EN
 • TH
1.06 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562
 • EN
 • TH
0.93 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมิถุนายน 2562
 • EN
 • TH
0.95 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 • EN
 • TH
0.95 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562
 • EN
 • TH
0.9 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนธันวาคม 2561
 • EN
 • TH
0.84 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนตุลาคม 2561
 • EN
 • TH
1.06 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนสิงหาคม 2561
 • EN
 • TH
1.04 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561
 • EN
 • TH
1.21 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมิถุนายน 2561
 • EN
 • TH
1.03 MB
IR Fact Sheet เดือนเมษายน 2561
 • EN
 • TH
1.04 MB
MTL Fact Sheet เดือกุมภาพันธ์ 2561
 • EN
 • TH
0.95 MB
MTL Fact Sheet เดือนมกราคม 2561
 • EN
 • TH
1.12 MB
MTL Fact Sheet เดือนธันวาคม 2560
 • EN
 • TH
1.01 MB
MTL Fact Sheet เดือนพฤศจิกายน 2560
 • EN
 • TH
0.98 MB
MTL Fact Sheet เดือนตุลาคม 2560
 • EN
 • TH
0.96 MB
MTL Fact Sheet เดือนกันยายน 2560
 • EN
 • TH
1.08 MB
IR Fact Sheet เดือนสิงหาคม 2560
 • EN
 • TH
1.07 MB
MTL Fact Sheet เดือนมิถุนายน 2560
 • EN
 • TH
1.06 MB
MTL Fact Sheet เดือนพฤษาคม 2560
 • EN
 • TH
0.96 MB
IR Fact Sheet เดือนเมษายน 2560
 • EN
 • TH
0.93 MB
MTL Fact Sheet เดือนมีนาคม 2560
 • EN
 • TH
1.14 MB
MTL Fact Sheet เดือนมกุมภาพันธ์ 2560
 • EN
 • TH
0.99 MB
MTL Fact Sheet เดือนมกราคม 2560
 • EN
 • TH
1.01 MB
IR Fact Sheet เดือนธันวาคม 2559
 • EN
 • TH
0.99 MB
MTL Fact Sheet เดือนพฤศจิกายน 2559
 • EN
 • TH
0.88 MB
MTL Fact Sheet เดือนตุลาคม 2559
 • EN
 • TH
1 MB
MTL Fact Sheet เดือนกันยายน 2559
 • EN
 • TH
0.96 MB
IR Fact Sheet เดือนสิงหาคม 2559
 • EN
 • TH
0.89 MB
MTL Fact Sheet เดือนกรกฎาคม 2559
 • EN
 • TH
0.94 MB
MTL Fact Sheet เดือนมิถุนายน 2559
 • EN
 • TH
1.06 MB
MTL Fact Sheet เดือนพฤษภาคม 2559
 • EN
 • TH
1.04 MB
IR Fact Sheet เดือนเมษายน 2559
 • EN
 • TH
0.94 MB
MTL Fact Sheet เดือนมีนาคม 2559
 • EN
 • TH
0.9 MB
MTL Fact Sheet เดือนกุมภาพันธ์ 2559
 • EN
 • TH
0.94 MB
MTL Fact Sheet เดือนมกราคม 2559
 • EN
 • TH
0.97 MB
IR Fact Sheet เดือนธันวาคม 2558
 • EN
 • TH
1.48 MB
MTL Fact Sheet พฤศจิกายน 2558
 • EN
 • TH
1.3 MB
MTL Fact Sheet ตุลาคม 2558
 • EN
 • TH
2.97 MB
MTL Fact Sheet เดือนกันยายน 2558
 • EN
 • TH
1.35 MB
IR Fact Sheet เดือนสิงหาคม 2558
 • EN
 • TH
1.32 MB
MTL Fact Sheet เดือนกรกฏาคม 2558
 • EN
 • TH
0.99 MB
MTL Fact Sheet เดือนมิถุนายน 2558
 • EN
 • TH
1.08 MB
MTL Fact Sheet เดือนพฤษภาคม 2558
 • EN
 • TH
1.22 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนเมษายน 2558
 • EN
 • TH
1 MB
MTL Fact Sheet เดือนมีนาคม 2558
 • EN
 • TH
1.38 MB
MTL Fact Sheet เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 • EN
 • TH
1.18 MB
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ & REITs & กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
 • EN
 • TH
0.67 MB
mInsignt – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562
 • EN
 • TH
1.16 MB
หนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัย เพียงครั้งเดียว
 • EN
 • TH
0.26 MB
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
 • EN
 • TH
0.1 MB
สัญญากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์ (กรอกข้อมูลเหมือนกันทั้งสองแผ่น)
 • EN
 • TH
0.05 MB
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างพิจารณารับประกัน
 • EN
 • TH
0.18 MB
หนังสือขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร
 • EN
 • TH
0.24 MB
หนังสือแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ
 • EN
 • TH
0.25 MB
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดา
 • EN
 • TH
0.03 MB
แบบฟอร์มขอใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัย
 • EN
 • TH
0.09 MB
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกหรือขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม
 • EN
 • TH
0.1 MB
คำร้องขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
 • EN
 • TH
0.08 MB
หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต/ให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก และรับเงินผลประโยชน์ ฯ
 • EN
 • TH
2.41 MB
คำแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุ
 • EN
 • TH
0.35 MB
คำแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์
 • EN
 • TH
0.1 MB
6. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 / 2562
 • EN
 • TH
0.42 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 2 / 2562
 • EN
 • TH
1.15 MB
7. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 / 2562
 • EN
 • TH
1.12 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 3 / 2562
 • EN
 • TH
1.15 MB
ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ
 • EN
 • TH
0.78 MB
คู่มือการบริการลูกค้า
 • EN
 • TH
2.75 MB
IR fact sheet ฉบับเดือนเมษายน 2563
 • EN
 • TH
0.68 MB
เอกสารเรียกร้องผลประโยชน์จากการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 • EN
 • TH
0.28 MB
MTL DC-001/63 หนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรมระหว่างผู้เอาประกันภัย
 • EN
 • TH
0.41 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมีนาคม 2563
 • EN
 • TH
0.75 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 • EN
 • TH
0.94 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมกราคม 2563
 • EN
 • TH
0.91 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนธันวาคม 2562
 • EN
 • TH
0.91 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562
 • EN
 • TH
0.93 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนตุลาคม 2562
 • EN
 • TH
0.91 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนสิงหาคม 2562
 • EN
 • TH
0.96 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2562
 • EN
 • TH
1.26 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2562
 • EN
 • TH
1.15 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2562
 • EN
 • TH
1.06 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม 2561
 • EN
 • TH
1.13 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2561
 • EN
 • TH
1.05 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม 2561
 • EN
 • TH
0.96 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2561
 • EN
 • TH
1.26 MB
1.รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
 • EN
 • TH
0.56 MB
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • EN
 • TH
1.18 MB
2.รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1-2 / 2561
 • EN
 • TH
0.34 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 1 / 2561
 • EN
 • TH
0.86 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 2 / 2561
 • EN
 • TH
0.45 MB
3.รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 / 2561
 • EN
 • TH
0.33 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 3 / 2561
 • EN
 • TH
0.68 MB
4. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
 • EN
 • TH
0.71 MB
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 • EN
 • TH
5.22 MB
5. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2562
 • EN
 • TH
0.31 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 1 / 2562
 • EN
 • TH
4.01 MB
ถ้อยคำผู้รับประโยชน์ เอกสารเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
 • EN
 • TH
0.32 MB
คำแนะนำการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
 • EN
 • TH
0.47 MB
ถ้อยคำแพทย์ เอกสารเรียกร้องกรณ๊ผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย เสียชีวิต
 • EN
 • TH
0.33 MB
ใบเรียกร้องค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บ / เจ็บป่วย
 • EN
 • TH
2.23 MB
หนังสือยินยอม
 • EN
 • TH
0.27 MB
รายงานแพทย์
 • EN
 • TH
0.3 MB
หนังสือมอบอำนาจ และ ยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา
 • EN
 • TH
0.26 MB
ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย ชนิดมีคำถามสุขภาพ
 • EN
 • TH
0.05 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมกราคม 2562
 • EN
 • TH
0.97 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนเมษายน 2562
 • EN
 • TH
0.94 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนเมษายน 2562
 • EN
 • TH
0.94 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • EN
 • TH
1.06 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562
 • EN
 • TH
0.93 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมิถุนายน 2562
 • EN
 • TH
0.95 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 • EN
 • TH
0.95 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562
 • EN
 • TH
0.9 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนธันวาคม 2561
 • EN
 • TH
0.84 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนตุลาคม 2561
 • EN
 • TH
1.06 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนสิงหาคม 2561
 • EN
 • TH
1.04 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561
 • EN
 • TH
1.21 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมิถุนายน 2561
 • EN
 • TH
1.03 MB
IR Fact Sheet เดือนเมษายน 2561
 • EN
 • TH
1.04 MB
MTL Fact Sheet เดือกุมภาพันธ์ 2561
 • EN
 • TH
0.95 MB
MTL Fact Sheet เดือนมกราคม 2561
 • EN
 • TH
1.12 MB
MTL Fact Sheet เดือนธันวาคม 2560
 • EN
 • TH
1.01 MB
MTL Fact Sheet เดือนพฤศจิกายน 2560
 • EN
 • TH
0.98 MB
MTL Fact Sheet เดือนตุลาคม 2560
 • EN
 • TH
0.96 MB
MTL Fact Sheet เดือนกันยายน 2560
 • EN
 • TH
1.08 MB
IR Fact Sheet เดือนสิงหาคม 2560
 • EN
 • TH
1.07 MB
MTL Fact Sheet เดือนมิถุนายน 2560
 • EN
 • TH
1.06 MB
MTL Fact Sheet เดือนพฤษาคม 2560
 • EN
 • TH
0.96 MB
IR Fact Sheet เดือนเมษายน 2560
 • EN
 • TH
0.93 MB
MTL Fact Sheet เดือนมีนาคม 2560
 • EN
 • TH
1.14 MB
MTL Fact Sheet เดือนมกุมภาพันธ์ 2560
 • EN
 • TH
0.99 MB
MTL Fact Sheet เดือนมกราคม 2560
 • EN
 • TH
1.01 MB
IR Fact Sheet เดือนธันวาคม 2559
 • EN
 • TH
0.99 MB
MTL Fact Sheet เดือนพฤศจิกายน 2559
 • EN
 • TH
0.88 MB
MTL Fact Sheet เดือนตุลาคม 2559
 • EN
 • TH
1 MB
MTL Fact Sheet เดือนกันยายน 2559
 • EN
 • TH
0.96 MB
IR Fact Sheet เดือนสิงหาคม 2559
 • EN
 • TH
0.89 MB
MTL Fact Sheet เดือนกรกฎาคม 2559
 • EN
 • TH
0.94 MB
MTL Fact Sheet เดือนมิถุนายน 2559
 • EN
 • TH
1.06 MB
MTL Fact Sheet เดือนพฤษภาคม 2559
 • EN
 • TH
1.04 MB
IR Fact Sheet เดือนเมษายน 2559
 • EN
 • TH
0.94 MB
MTL Fact Sheet เดือนมีนาคม 2559
 • EN
 • TH
0.9 MB
MTL Fact Sheet เดือนกุมภาพันธ์ 2559
 • EN
 • TH
0.94 MB
MTL Fact Sheet เดือนมกราคม 2559
 • EN
 • TH
0.97 MB
IR Fact Sheet เดือนธันวาคม 2558
 • EN
 • TH
1.48 MB
MTL Fact Sheet พฤศจิกายน 2558
 • EN
 • TH
1.3 MB
MTL Fact Sheet ตุลาคม 2558
 • EN
 • TH
2.97 MB
MTL Fact Sheet เดือนกันยายน 2558
 • EN
 • TH
1.35 MB
IR Fact Sheet เดือนสิงหาคม 2558
 • EN
 • TH
1.32 MB
MTL Fact Sheet เดือนกรกฏาคม 2558
 • EN
 • TH
0.99 MB
MTL Fact Sheet เดือนมิถุนายน 2558
 • EN
 • TH
1.08 MB
MTL Fact Sheet เดือนพฤษภาคม 2558
 • EN
 • TH
1.22 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนเมษายน 2558
 • EN
 • TH
1 MB
MTL Fact Sheet เดือนมีนาคม 2558
 • EN
 • TH
1.38 MB
MTL Fact Sheet เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 • EN
 • TH
1.18 MB
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ & REITs & กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
 • EN
 • TH
0.67 MB
mInsignt – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562
 • EN
 • TH
1.16 MB
หนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัย เพียงครั้งเดียว
 • EN
 • TH
0.26 MB
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
 • EN
 • TH
0.1 MB
สัญญากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์ (กรอกข้อมูลเหมือนกันทั้งสองแผ่น)
 • EN
 • TH
0.05 MB
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างพิจารณารับประกัน
 • EN
 • TH
0.18 MB
หนังสือขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร
 • EN
 • TH
0.24 MB
หนังสือแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ
 • EN
 • TH
0.25 MB
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดา
 • EN
 • TH
0.03 MB
แบบฟอร์มขอใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัย
 • EN
 • TH
0.09 MB
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกหรือขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม
 • EN
 • TH
0.1 MB
คำร้องขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
 • EN
 • TH
0.08 MB
หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต/ให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก และรับเงินผลประโยชน์ ฯ
 • EN
 • TH
2.41 MB
คำแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุ
 • EN
 • TH
0.35 MB
คำแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์
 • EN
 • TH
0.1 MB
6. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 / 2562
 • EN
 • TH
0.42 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 2 / 2562
 • EN
 • TH
1.15 MB
7. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 / 2562
 • EN
 • TH
1.12 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 3 / 2562
 • EN
 • TH
1.15 MB
ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ
 • EN
 • TH
0.78 MB
เอกสารเรียกร้องผลประโยชน์จากการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 • EN
 • TH
0.28 MB
ถ้อยคำผู้รับประโยชน์ เอกสารเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
 • EN
 • TH
0.32 MB
คำแนะนำการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
 • EN
 • TH
0.47 MB
ถ้อยคำแพทย์ เอกสารเรียกร้องกรณ๊ผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย เสียชีวิต
 • EN
 • TH
0.33 MB
ใบเรียกร้องค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บ / เจ็บป่วย
 • EN
 • TH
2.23 MB
หนังสือยินยอม
 • EN
 • TH
0.27 MB
รายงานแพทย์
 • EN
 • TH
0.3 MB
หนังสือมอบอำนาจ และ ยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา
 • EN
 • TH
0.26 MB
ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย ชนิดมีคำถามสุขภาพ
 • EN
 • TH
0.05 MB
ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ
 • EN
 • TH
0.78 MB
IR fact sheet ฉบับเดือนเมษายน 2563
 • EN
 • TH
0.68 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมีนาคม 2563
 • EN
 • TH
0.75 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 • EN
 • TH
0.94 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมกราคม 2563
 • EN
 • TH
0.91 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนธันวาคม 2562
 • EN
 • TH
0.91 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562
 • EN
 • TH
0.93 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนตุลาคม 2562
 • EN
 • TH
0.91 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนสิงหาคม 2562
 • EN
 • TH
0.96 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมกราคม 2562
 • EN
 • TH
0.97 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนเมษายน 2562
 • EN
 • TH
0.94 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนเมษายน 2562
 • EN
 • TH
0.94 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • EN
 • TH
1.06 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562
 • EN
 • TH
0.93 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมิถุนายน 2562
 • EN
 • TH
0.95 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 • EN
 • TH
0.95 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562
 • EN
 • TH
0.9 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนธันวาคม 2561
 • EN
 • TH
0.84 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนตุลาคม 2561
 • EN
 • TH
1.06 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนสิงหาคม 2561
 • EN
 • TH
1.04 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561
 • EN
 • TH
1.21 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมิถุนายน 2561
 • EN
 • TH
1.03 MB
IR Fact Sheet เดือนเมษายน 2561
 • EN
 • TH
1.04 MB
MTL Fact Sheet เดือกุมภาพันธ์ 2561
 • EN
 • TH
0.95 MB
MTL Fact Sheet เดือนมกราคม 2561
 • EN
 • TH
1.12 MB
MTL Fact Sheet เดือนธันวาคม 2560
 • EN
 • TH
1.01 MB
MTL Fact Sheet เดือนพฤศจิกายน 2560
 • EN
 • TH
0.98 MB
MTL Fact Sheet เดือนตุลาคม 2560
 • EN
 • TH
0.96 MB
MTL Fact Sheet เดือนกันยายน 2560
 • EN
 • TH
1.08 MB
IR Fact Sheet เดือนสิงหาคม 2560
 • EN
 • TH
1.07 MB
MTL Fact Sheet เดือนมิถุนายน 2560
 • EN
 • TH
1.06 MB
MTL Fact Sheet เดือนพฤษาคม 2560
 • EN
 • TH
0.96 MB
IR Fact Sheet เดือนเมษายน 2560
 • EN
 • TH
0.93 MB
MTL Fact Sheet เดือนมีนาคม 2560
 • EN
 • TH
1.14 MB
MTL Fact Sheet เดือนมกุมภาพันธ์ 2560
 • EN
 • TH
0.99 MB
MTL Fact Sheet เดือนมกราคม 2560
 • EN
 • TH
1.01 MB
IR Fact Sheet เดือนธันวาคม 2559
 • EN
 • TH
0.99 MB
MTL Fact Sheet เดือนพฤศจิกายน 2559
 • EN
 • TH
0.88 MB
MTL Fact Sheet เดือนตุลาคม 2559
 • EN
 • TH
1 MB
MTL Fact Sheet เดือนกันยายน 2559
 • EN
 • TH
0.96 MB
IR Fact Sheet เดือนสิงหาคม 2559
 • EN
 • TH
0.89 MB
MTL Fact Sheet เดือนกรกฎาคม 2559
 • EN
 • TH
0.94 MB
MTL Fact Sheet เดือนมิถุนายน 2559
 • EN
 • TH
1.06 MB
MTL Fact Sheet เดือนพฤษภาคม 2559
 • EN
 • TH
1.04 MB
IR Fact Sheet เดือนเมษายน 2559
 • EN
 • TH
0.94 MB
MTL Fact Sheet เดือนมีนาคม 2559
 • EN
 • TH
0.9 MB
MTL Fact Sheet เดือนกุมภาพันธ์ 2559
 • EN
 • TH
0.94 MB
MTL Fact Sheet เดือนมกราคม 2559
 • EN
 • TH
0.97 MB
IR Fact Sheet เดือนธันวาคม 2558
 • EN
 • TH
1.48 MB
MTL Fact Sheet พฤศจิกายน 2558
 • EN
 • TH
1.3 MB
MTL Fact Sheet ตุลาคม 2558
 • EN
 • TH
2.97 MB
MTL Fact Sheet เดือนกันยายน 2558
 • EN
 • TH
1.35 MB
IR Fact Sheet เดือนสิงหาคม 2558
 • EN
 • TH
1.32 MB
MTL Fact Sheet เดือนกรกฏาคม 2558
 • EN
 • TH
0.99 MB
MTL Fact Sheet เดือนมิถุนายน 2558
 • EN
 • TH
1.08 MB
MTL Fact Sheet เดือนพฤษภาคม 2558
 • EN
 • TH
1.22 MB
IR Fact Sheet ฉบับเดือนเมษายน 2558
 • EN
 • TH
1 MB
MTL Fact Sheet เดือนมีนาคม 2558
 • EN
 • TH
1.38 MB
MTL Fact Sheet เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 • EN
 • TH
1.18 MB
1.รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
 • EN
 • TH
0.56 MB
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • EN
 • TH
1.18 MB
2.รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1-2 / 2561
 • EN
 • TH
0.34 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 1 / 2561
 • EN
 • TH
0.86 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 2 / 2561
 • EN
 • TH
0.45 MB
3.รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 / 2561
 • EN
 • TH
0.33 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 3 / 2561
 • EN
 • TH
0.68 MB
4. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
 • EN
 • TH
0.71 MB
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 • EN
 • TH
5.22 MB
5. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2562
 • EN
 • TH
0.31 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 1 / 2562
 • EN
 • TH
4.01 MB
6. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 / 2562
 • EN
 • TH
0.42 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 2 / 2562
 • EN
 • TH
1.15 MB
7. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 / 2562
 • EN
 • TH
1.12 MB
งบการเงิน ประจำไตรมาส 3 / 2562
 • EN
 • TH
1.15 MB
คู่มือการบริการลูกค้า
 • EN
 • TH
2.75 MB
MTL DC-001/63 หนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรมระหว่างผู้เอาประกันภัย
 • EN
 • TH
0.41 MB
หนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัย เพียงครั้งเดียว
 • EN
 • TH
0.26 MB
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
 • EN
 • TH
0.1 MB
สัญญากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์ (กรอกข้อมูลเหมือนกันทั้งสองแผ่น)
 • EN
 • TH
0.05 MB
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างพิจารณารับประกัน
 • EN
 • TH
0.18 MB
หนังสือขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร
 • EN
 • TH
0.24 MB
หนังสือแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ
 • EN
 • TH
0.25 MB
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดา
 • EN
 • TH
0.03 MB
แบบฟอร์มขอใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัย
 • EN
 • TH
0.09 MB
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกหรือขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม
 • EN
 • TH
0.1 MB
คำร้องขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
 • EN
 • TH
0.08 MB
หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต/ให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก และรับเงินผลประโยชน์ ฯ
 • EN
 • TH
2.41 MB
คำแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุ
 • EN
 • TH
0.35 MB
คำแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์
 • EN
 • TH
0.1 MB
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ & REITs & กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
 • EN
 • TH
0.67 MB
mInsignt – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562
 • EN
 • TH
1.16 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2562
 • EN
 • TH
1.26 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2562
 • EN
 • TH
1.15 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2562
 • EN
 • TH
1.06 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม 2561
 • EN
 • TH
1.13 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2561
 • EN
 • TH
1.05 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม 2561
 • EN
 • TH
0.96 MB
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2561
 • EN
 • TH
1.26 MB

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว