กรอบและนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงผลประกอบการที่ดีในระยะยาว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

เจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อการบริหารงานมีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญในการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างดีที่สุด

นโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน (Whistle- Blowing Policy)

นโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ประกอบกิจการประเภทธุรกิจ ประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ มีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

วารสาร CG Guide เมืองไทยยั่งยืน

วารสารที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวทางการปฏิบัติงาน ตามหลักบรรษัทภิบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

CG Awards

รางวัลด้านบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บริษัทฯ ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ

CAC Certification

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ