Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 750 500 (th)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG) ในทุกกระบวนการ เพื่อส่งมอบคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม ภาครัฐ คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้มีการบูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนผนวกเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติ ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดจนมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน
และถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งองค์กร
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG) ในทุกกระบวนการ เพื่อส่งมอบคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม ภาครัฐ คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้มีการบูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนผนวกเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติ ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน และถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งองค์กรMtl Es G1นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ จำนวน 13 เป้าหมายหลัก ซึ่งสอดคล้องตามประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท อีกทั้ง ให้การสนับสนุนอีก 4 เป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ จำนวน 13 เป้าหมายหลัก ซึ่งสอดคล้องตามประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท           อีกทั้ง ให้การสนับสนุนอีก 4 เป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายMtl Es G2LEADING SUSTAINABLE INSURER
กรอบและนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Esg Th
LEADING SUSTAINABLE INSURER
กรอบและนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Esg Th