บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) ในทุกกระบวนการ เพื่อส่งมอบคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น:
บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ลูกค้า:
บริษัทฯ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางโดยสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างการเข้าถึงให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มีหลักประกันและความคุ้มครองที่สอดคล้องกับความต้องการในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมช่วยเสริมสร้างความยั่งยืน โดยคำนึงถึงภาระผูกพันของบริษัทฯ ต่อผู้เอาประกันภัย รวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านบริการ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการเสนอขาย ขั้นตอนการเสนอขาย และขั้นตอนหลังการขาย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ตลอดจนให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

พนักงาน:
บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม และการกำหนดแนวปฏิบัติในการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียม รวมถึง ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สังคม:
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึง ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานเพื่อปลูกฝังค่านิยมในการมีจิตสาธารณะ โดยมีการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

สิ่งแวดล้อม:
บริษัทฯ ส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นมิตรเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ มีการมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดแนวทางในการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ พลังงานไฟฟ้า และทรัพยากรน้ำ รวมถึงมีการสร้างจิตสำนึกของพนักงานในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ภาครัฐ:
บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

คู่แข่งทางการค้า:
บริษัทฯ จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้:
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ตามเงื่อนไขการค้า และปฏิบัติตามสัญญา โดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต

โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศ นโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มีการนำไปปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน และถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) สู่การปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง และช่วยให้แผนการดำเนินงานมีความเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานในแต่ละมิติไว้ดังนี้


มิติเศรษฐกิจ

เป้าหมาย : สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
ความมุ่งมั่น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

มิติเศรษฐกิจ จะประกอบด้วย 6 นโยบายหลัก ดังนี้

 1. การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  บริษัทฯ มีการอบรมด้านบรรษัทภิบาลให้กับผู้บริหารและพนักงานเข้าใหม่ จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านบรรษัทภิบาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีการจัดทำวารสารความรู้ด้านบรรษัทภิบาล เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาล

 2. การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ของลูกค้า
  บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต การประกันชีวิตควบการลงทุน และการประกันสุขภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าทุกกลุ่ม และเสริมสร้างความยั่งยืน โดยคำนึงถึงภาระผูกพันของบริษัทฯ ต่อผู้เอาประกันภัย รวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

 3. การลงทุนอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG
  บริษัทฯ มีกระบวนการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัย ESG และมีการกำหนดประเภทกิจการที่บริษัทฯ จะไม่ลงทุนเนื่องจากมีรายได้หลักหรือมีการดำเนินงานที่สร้างผลกระทบเชิงลบอย่างชัดเจนต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อลงทุนในตราสารทั้งในและต่างประเทศที่สนับสนุนด้าน ESG

 4. การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาประเด็นด้าน ESG
  บริษัทฯ มีกระบวนการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัย ESG และมีการกำหนดประเภทธุรกิจที่บริษัทฯ จะไม่ลงทุนเนื่องจากมีรายได้หลัก หรือมีการดำเนินงานที่สร้างผลกระทบเชิงลบอย่างชัดเจนต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อลงทุนในตราสารทั้งในและต่างประเทศที่สนับสนุนด้าน ESG

 5. การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)
  บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ตั้งแต่กระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเตรียมการก่อนการเสนอขาย ขั้นตอนในการเสนอขาย และกระบวนการหลังการขาย

 6. การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า
  บริษัทฯ มีการควบคุม ตรวจสอบ ตลอดจนมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

มิติสังคม

เป้าหมาย : สร้างสังคมที่ยั่งยืน
ความมุ่งมั่น :
บริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาส ตลอดจนการพัฒนาสัมพันธภาพอันดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและคนในสังคม ให้มีความสุขและรอยยิ้ม เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

มิติสังคม จะประกอบด้วย 4 นโยบายหลัก ดังนี้

1.การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการประกันชีวิต และการให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการประกันชีวิต
บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างการเข้าถึงให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มีหลักประกันและความคุ้มครองที่สอดคล้องกับความต้องการในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมุ่งมั่นที่จะสร้างการเข้าถึงการประกันชีวิตให้กับคนในสังคม โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการประกันชีวิต รวมทั้งการวางแผนเกษียณ และการให้ความรู้ในเรื่อง ESG ให้กับพนักงาน และตัวแทน

2. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล “Best Place to Work”
บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็น “Best Place to work” มีการทบทวนนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนแนวปฏิบัติในด้านการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียม มีการปรับปรุงสวัสดิการสำหรับพนักงานและครอบครัว รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยและเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงาน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)
บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และแนวทางการจ้างงานของกลุ่มผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มผู้เปราะบาง และกลุ่มหลากหลายทางเพศ รวมถึง การส่งเสริมความเท่าเทียมของเพศชายและเพศหญิง

4. การดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม และการปลูกฝัง Green DNA ให้กับพนักงาน
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาคุณภาพสังคม
ด้านกีฬและการส่งเสริมสุขภาพของคนไทย และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมถึงส่งเสริม กิจกรรมจิตอาสาของพนักงานด้วยเพื่อปลูกฝังค่านิยมในการมีจิตสาธารณะ โดยมีการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การปลูกฝัง “Green DNA” ให้กับพนักงานในทุกระดับ โดยส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการทำงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร


มิติสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย : สร้างสังคมคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
ความมุ่งมั่น : บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพิทักษ์รักษาและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม

มิติสิ่งแวดล้อม จะประกอบด้วย 2 นโยบายหลัก ดังนี้

1. การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแยกขยะประเภทต่างๆ เข้าสู่กระบวนรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการกำหนดแนวทางในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงมีการสร้างจิตสำนึกของพนักงานในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้ สรรค์สาระ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นอาคารของบริษัทฯ ที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ ก็ได้รับการรับรองอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน LEED ในระดับ Gold อีกด้วย

2. การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมประกันชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “Green Insurer”
บริษัทฯ ส่งเสริมการลดใช้ทรัพยากรกระดาษ โดยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การออกเอกสารสำคัญและเอกสารอื่นๆ ในรููปแบบอิเล็็กทรอนิกส์ มีการนำ Digital Platform หรือเทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการเสนอขาย การให้บริการและการสื่อสารกับลูกค้า


เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ