Health Claim Mbรู้ครบทุกขั้นตอนการเคลม

การเคลมสินไหมสุขภาพ เมื่อต้องสำรองจ่ายไปก่อน

เคลมสุขภาพ เมื่อต้องสำรองจ่ายไปก่อน ง่าย สะดวก เพียงเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารโดยตรง กับบริษัทฯ

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร

สำหรับผู้ป่วยนอก(OPD) และผู้ป่วยใน(IPD)
1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง และใบสรุปค่ารักษาพยาบาล

สำหรับค่ารักษาชดเชยรายวัน
1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
2. สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และสำเนาใบสรุปค่ารักษาพยาบาล

 

ยื่นเอกสารได้ที่   ขั้นตอนที่ 2 ยื่นเอกสารได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ
ส่งเอกสารมาที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

การเคลมสินไหมสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไม่ต้องสำรองจ่าย

สะดวกไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบริการเคลมที่โรงพยาบาล (Fax Claim) 24 ชม. แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย คู่บัตรประชาชน กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ เมื่อบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในฐานะผู้ป่วยใน (ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ให้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป) หรือการทำหัตถการที่ไม่จำเป็นต้องรักษาตัวในรงพยาบาล (ตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมฯ)

ขั้นตอนที่ 1 แสดงบัตร
แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย พร้อมบัตรประชาชน หรือใบขับขี่

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสิทธิ์
โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิ์ การรักษาของท่านกับบริษัทฯ

ขั้นตอนที่ 3 เข้ารับการรักษาตัว
เข้ารับการรักษาตัว ตามแผนการรักษาของแพทย์

ขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลส่งมายังบริษัท
เมื่อจะออกจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะส่งข้อมูลการเคลม มายังบริษัทฯ

ขั้นตอนที่ 5 บริษัทประกันพิจารณา
บริษัทฯ จะพิจารณาภายในระยะเวลา 30 นาที (เฉพาะเคสทั่วไป กรณีมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม อาจใช้ระยะเวลาเกินกว่า 30 นาที)

ขั้นตอนที่ 6 รับ SMS แจ้งผล
ท่านจะได้รับ SMS แจ้ง เมื่อได้รับเอกสารจากโรงพยาบาล และเมื่อบริษัทฯ พิจารณาเสร็จ

หมายเหตุ :
1.กรุณาตรวจสอบวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพหรือสัญญาอุบัติเหตุส่วนบุคคลบนบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์
2.สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพจะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
3.การพิจารณาอนุมัติการเคลมเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์
4.กรณีมียอดค้างชำระเบี้ยประกันภัยเกินกำหนดชำระแต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน ท่านจะต้องสำรองเงินไปก่อน แล้วยื่นเคลมกับบริษัทฯ ในภายหลัง
5.กรณีบริษัทฯ ลงความเห็นว่าไม่สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย สามารถส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม ตามขั้นตอนปกติเมื่อออกจากโรงพยาบาล กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาต่อไป


02 Th Final Tagline Acc