รู้ครบทุกขั้นตอนการเคลมบริการเคลมสินไหมอุบัติเหตุ กรณีต้องสำรองจ่ายไปก่อน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และคุณได้ทำการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รู้มั้ยว่า..ท่านสามารถนำค่ารักษาพยาบาลนั้น มาเคลมกับบริษัทฯ ได้ในภายหลัง
(ตามเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์)

ยื่นเอกสารได้ที่    ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร

สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) กรณีค่ารักษาพยาบาล
1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
 - ส่วนของผู้เอาประกันภัย – ผู้เอาประกันภัย/ผู้ปกครอง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมลงนาม
 - ส่วนของรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา – แพทย์ผู้ตรวจรักษากรอกรายละเอียดพร้อมลงนาม และประทับตราสถานพยาบาล

    - ส่วนของถ้อยคำเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2. ผลการอ่านฟิล์ม (กรณีที่มีการแตกหัก หรือร้าวของกระดูก)

3. หลักฐานในการยืนยันตัวตนของผู้เอาประกันภัยที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
4. สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง และสำเนาใบสรุปค่ารักษาพยาบาล (กรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล)

5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับรองในหน้าที่จากเจ้าพนักงาน (ถ้ามี)

6. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา

สำหรับค่าทดแทนอุบัติเหตุตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุส่วนบุคคล PA
1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
 - ส่วนของผู้เอาประกันภัย – ผู้เอาประกันภัย/ผู้ปกครอง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมลงนาม
 - ส่วนของรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา – แพทย์ผู้ตรวจรักษากรอกรายละเอียดพร้อมลงนาม และประทับตราสถานพยาบาล
 - ส่วนของถ้อยคำเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2. ผลการอ่านฟิล์ม (กรณีที่มีการแตกหัก หรือร้าวของกระดูก)

3. หลักฐานในการยืนยันตัวตนของผู้เอาประกันภัยที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
4. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง และใบสรุปค่ารักษาพยาบาล (กรณีที่มีการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล)

5. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา

หมายเหตุ:
1. กรณีลงนามโดยใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรองให้ครบถ้วนทั้ง 2 ท่าน
2. กรณีผู้เยาว์ อายุไม่เกิน 10 ปีให้บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายลงนามแทน พร้อมระบุความสัมพันธ์
3. กรณีผู้เยาว์อายุมากกว่า 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ให้บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ลงนามร่วมกับผู้เยาว์พร้อมระบุความสัมพันธ์
4. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย เพิ่มเติม
5. ก่อนนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ขอให้ขีดทับข้อมูล "ศาสนา" หรือ "เชื้อชาติ" แล้วแต่กรณี จนไม่สามารถอ่านข้อความได้ พร้อมลงนามกำกับการขีดทับนั้น หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขีดทับข้อมูล "ศาสนา" หรือ "เชื้อชาติ" แทนท่านได้

ยื่นเอกสารได้ที่   ขั้นตอนที่ 2 ยื่นเอกสารผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. MTL Click Application
2. ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ส่งเอกสารการเคลมผ่านไปรษณีย์ มายังบริษัทฯ โดยระบุรายละเอียดที่อยู่ดังนี้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารและข้อมูลโดยถูกต้องครบถ้วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด


02 Th Final Tagline Acc