บริการเคลมรอรับ

สะดวก ง่าย รวดเร็ว! ด้วยบริการเคลมรอรับที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ เพียงจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก็รอรับเงินสินไหมได้เลยในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. (ในวันและเวลาทำการ)

เงื่อนไขการพิจารณาจ่ายสินไหม สุขภาพ/อุบัติเหตุ/มรณกรรม รอรับ
1. ให้บริการทั้งสินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุ และมรณกรรม
2. จำนวนเงินสินไหมสุขภาพ/อุบัติเหตุรอรับได้ไม่เกิน 50,000 บาท/การเคลม
3. จำนวนเงินสินไหมมรณกรรมรอรับได้ไม่เกิน 200,000 บาท/กรมธรรม์
4. ระยะเวลารอรับบริการ ภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่รับเอกสารการเรียกร้องสินไหมจากลูกค้า (เอกสารการเคลมครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
5. ให้บริการเคลมรอรับได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
ส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภายในเวลา 16.00 น. เท่านั้น (หากส่งเอกสารหลัง 16.00 น. บริษัทฯ
จะดำเนินการส่งเอกสารให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนปกติ)
6. สำหรับสินไหมสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมที่ให้บริการได้ มีรายละเอียดดังนี้
 6.1 สัญญาเพิ่มเติมต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาไม่คุ้มครอง (ระยะเวลารอคอย)
 6.2 ต้องไม่ใช่โรคที่อยู่ในข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม
 6.3 การพิจารณาอนุมัติการเคลมเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์
7. สำหรับสินไหมมรณกรรม ต้องเป็นการเสียชีวิตโดยธรรมชาติ และกรมธรรม์เกินสิทธิโต้แย้ง
8. การพิจารณาอนุมัติการเคลมเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์
9. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์ (สำหรับตัวแทน หรือ ผู้ดำเนินการแทนผู้เอาประกันภัย ทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งเอกสารการเคลมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป)
10. เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด


การลงนามในเอกสารการเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ/สุขภาพ/มรณกรรม
1. กรณีลงนามโดยใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรองให้ครบถ้วนทั้ง 2 ท่าน
2. กรณีผู้เยาว์ อายุไม่เกิน 10 ปี ให้บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายลงนามแทนพร้อมระบุความสัมพันธ์
3. กรณีผู้เยาว์ อายุมากกว่า 10 ปีแต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายลงนามร่วมกับผู้เยาว์พร้อมระบุความสัมพันธ์
4. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ❏ ในส่วนถ้อยคำเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ ลงนามผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


สำหรับสินไหมมรณกรรม
บริการรับเงินเคลมสินไหมที่ 7-Eleven
รับเงินเคลมสุขภาพ/อุบัติเหตุ ทันใจ! สะดวกทุกเวลาที่ 7-Eleven เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและและข้อความที่ได้รับผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ ก็รับเงินเคลมสุขภาพ/อุบัติเหตุ ไม่เกิน 10,000 บาท/การเคลม (เฉพาะเคสเคลมทั่วไปและเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์) ได้เลยที่ 7-Eleven ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ

เงื่อนไขการรับเงินที่ 7-Eleven
1. ลูกค้าต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและข้อความที่ได้รับผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ
2. จำนวนเงินสินไหมสุขภาพ/อุบัติเหตุ ไม่เกิน 10,000 บาท
3. เฉพาะการเรียกร้องสินไหมสุขภาพหรืออุบัติเหตุเท่านั้น


02 Th Final Tagline Acc