Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

บริการกรมธรรม์

ครบเครื่องเรื่องบริการกรมธรรม์
สะดวกกว่าด้วยข้อมูลและขั้นตอนง่าย ๆ ในการใช้บริการ

title

เอกสารหลักฐาน
และช่องทางการติดต่อ


แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไข หรือ ขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยเอกสารหลักฐาน และช่องทางการติดต่อ


เมืองไทยประกันชีวิตมีช่องทางหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเมื่อได้จัดเตรียมเอกสารพร้อมยื่นแล้ว ดังนี้

- ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง "บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310"
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ :
แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย [click เพื่อ download แบบฟอร์ม]

- ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ [click เพื่อดูศูนย์บริการที่สะดวกใช้บริการ]

กรณีผู้เอาประกันภัยมาติดต่อด้วยตนเอง
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ :
แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
[click เพื่อ download แบบฟอร์ม]

กรณีผู้เอาประกันภัยมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ :

1. แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย [click เพื่อ download แบบฟอร์ม]
2. หนังสือมอบอำนาจ [click เพื่อ download แบบฟอร์ม] พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับมอบอำนาจ โดยขอให้ขีดทับข้อมูล “ศาสนา” จนไม่สามารถอ่านข้อความได้และลงนามกำกับ หากไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขีดทับข้อมูลศาสนาแทนได้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องหมายเหตุ


1.กรณีเปลี่ยนแบบประกันภัย ถ้ามีค่าเบี้ยประกันภัยส่วนต่างเพิ่มขึ้นจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยส่วนต่างเพิ่มเติมและมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 300 บาท
2. กรณีลดจำนวนเงินเอาประกันภัย มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 300 บาทยื่นเอกสารได้ที่   ยื่นเอกสารได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ
ส่งเอกสารมาที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Q&A เรื่องบริการกรมธรรรม์

บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และออกบันทึกสลักหลังให้ลูกค้า เพื่อนำไปแนบกรมธรรม์เก็บไว้เป็นหลักฐาน