การทบทวนการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต


การทบทวนการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  


หมายถึง กรณีผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ แจ้งเรื่องขอให้บริษัทฯ ทบทวนผลการพิจารณาเกี่ยวกับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต เช่น เงินครบกำหนด เงินกรณีบอกล้าง เงินกรณีขอคืนเบี้ยประกันภัย เงินกู้ยืมตามกรมธรรม์ เงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต เงินทดแทนกรณีรักษาพยาบาล เงินชดใช้ค่าสินไหมฯ ต่างๆ ฯลฯ

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต


กรณีผู้เอาประกันภัยดำเนินการด้วยตนเอง
1. แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
2. เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา (ถ้ามี)


กรณีมอบอำนาจดำเนินการแทน
1. แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
2. หนังสือมอบอำนาจ คลิก
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) ของผู้เอาประกันภัย และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา (ถ้ามี)


ช่องทางการติดต่อ

1. ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายดูแลสิทธิประโยชน์ลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
3. ทางโทรศัพท์ ติดต่อที่โทร. 1766 กด 7 หรือ โทร. 02-0215059
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
4. ทาง E-Mail address: [email protected]
5. ร้องเรียนผ่านฝ่ายขาย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต

ขั้นตอนและกระบวนการ
1. บริษัทฯ รับเรื่อง บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อมูลการขอทบทวน
2. ทบทวนผลการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยคณะกรรมการทบทวนผลการพิจารณาชดใช้เงิน ตามสัญญาประกันชีวิต
3. แจ้งผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ทราบ

ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ
ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือทบทวนการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต ตลอดจนถึงวันที่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ จะใช้ระยะเวลาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเรื่องขอให้ทบทวน หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม(ถ้ามี) ครบถ้วน