บริการเคลมกรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ช่วยลดความกังวลใจให้กับคุณ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ กรณีผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และขอยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย/จ่ายสินไหมกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร


ยื่นเอกสารได้ที่    ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร

แบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์จากการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
1. แบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์จากการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 - กรณีลงนามโดยใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรองให้ครบถ้วนทั้ง 2 ท่าน
 - กรณีผู้เยาว์ อายุไม่เกิน 10 ปี ให้บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายลงนามแทน พร้อมระบุความสัมพันธ์
 - กรณีผู้เยาว์อายุมากกว่า 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ ให้บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ลงนามร่วมกับผู้เยาว์ พร้อมระบุความสัมพันธ์
 - ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ❏ ในส่วนถ้อยคำเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ ลงนามผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่เริ่มปรากฏอาการทุพพลภาพฯ จนถึงปัจจุบัน

หมายเหตุ:
1.กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย เพิ่มเติม
2.ก่อนนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ขอให้ขีดทับข้อมูล "ศาสนา" หรือ "เชื้อชาติ" แล้วแต่กรณี จนไม่สามารถอ่านข้อความได้ พร้อมลงนามกำกับการขีดทับนั้น หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขีดทับข้อมูล "ศาสนา" หรือ "เชื้อชาติ" แทนท่านได้

ยื่นเอกสารได้ที่   ขั้นตอนที่ 2 ยื่นเอกสารผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. MTL Click Application
2. ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ส่งเอกสารการเคลมผ่านไปรษณีย์ มายังบริษัทฯ โดยระบุรายละเอียดที่อยู่ดังนี้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ระยะเวลาดำเนินการ: 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารและข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (ในกรณีที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินคงค้างจากกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มระยะเวลาตรวจสอบอีกประมาณ 5 วันทำการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

02 Th Final Tagline Acc