เกี่ยวกับองค์กร

เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และเป็นอันดับ 1
ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญ

About Mtl Banner

ประวัติการก่อตั้ง เมืองไทยประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินกิจการด้านธุรกิจประกันชีวิต เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้วย ความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ นับตั้งแต่เริ่มกิจการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2494 ณ สำนักงาน แห่งแรกที่ถนนเสือป่า ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยต้องประสบปัญหาจาก ผลกระทบของสงครามมหาเอเซียบูรพา เศรษฐกิจของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

ปี

2494

จุดเริ่มต้นของเมืองไทยประกันชีวิต

ช่วงเวลานั้นประเทศไทยต้องประสบปัญหาจากผลกระทบของสงครามมหาเอเซียบูรพา เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในระยะการฟื้นตัว ซึ่งในขณะนั้น นายจุลินทร์ ล่ำซำ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในขณะนั้น และกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจ ตลอดจนผู้ใหญ่ในวงราชการได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขึ้น อย่างเป็นทางการในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2494 โดยถือเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้เป็นบริษัทประกันชีวิต ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีสิทธิใช้ตราครุฑ ในเอกสารของ บริษัทฯ ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้บริษัทฯ ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในเรื่องของสวัสดิการสังคมและเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้กับภาครัฐ นอกจากนี้ ยังเป็นการออมในระยะยาว และสร้างหลักประกันให้ประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและภาคอุตสาหกรรมของประเทศอีกด้วย

2541

ขยายธุรกิจ

เมืองไทยประกันชีวิต ขยายธุรกิจโดยเพิ่มธุรกิจประกันภัย คือ เมืองไทยประกันภัย (MTI)

2547

ผู้นำด้านการบริการลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีเยี่ยม บริษัทฯ มั่นใจว่าเราเป็นผู้นำในด้านการบริการลูกค้า ซึ่งนอกจากการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ด้านกรมธรรม์ประกันชีวิต ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ จัดกิจกรรมสำหรับผู้เอาประกัน ที่เป็นสมาชิกเมืองไทย Smile club อย่างมากมาย เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิกบัตรดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมแบ่งตาม Life style ของสมาชิกฯ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวที่พิเศษกว่าคนอื่น ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นต้นตำรับกิจกรรมแห่งความสุขของคนหัวคิดทันสมัย เพราะเรามีกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับลูกค้าทั้งปี โดยเน้นกลยุทธ์ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM ) และ การทำกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาผสมผสานเข้าด้วยกันสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและสังคม ไปพร้อมการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (CEM) ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักที่ตั้งใจสร้างขึ้นมา

2552

มุ่งมั่น ก้าวไกล ด้วยการร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับใช้ประชาชนชาวไทยด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและประชาชนด้วยดีเสมอมา จากการที่บริษัทฯ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลายทำให้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ต่างๆ เข้ามารองรับการขยายงาน โดยเฉพาะในด้านการทำธุรกรรมการประกันชีวิตและการเงิน ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเสริมศักยภาพของระบบให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้ร่วมมือทางธุรกิจกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาช่องทางการขายประกันผ่านธนาคารอย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มศักยภาพด้านอื่นๆ

Csr

กิจกรรมเพื่อสังคม

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของเมืองไทยประกันชีวิต

อ่านเพิ่มเติม
Press

ข่าวสารอัปเดต

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของเมืองไทยประกันชีวิต

อ่านเพิ่มเติม
Job

รับสมัครงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มีความสุข
ของเมืองไทยประกันชีวิต

อ่านเพิ่มเติม
Esg

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG)

เมืองไทยประกันชีวิต ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้านบรรษัทภิบาล กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล

Ir

นักลงทุนสัมพันธ์

วารสาร IR Fact Sheet และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นักลงทุนสัมพันธ์

รางวัลการันตีความสำเร็จ

Picture on Mtl Web 332 X382 Without Text

รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) 2565

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Achievement 5

รางวัล AREA 2015 (Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015)

สาขา SME : CSR จาก Enterprise Asia

Achievement 3

การประกัน - ประเทศไทยลอนดอน 2558 - 2559

Achievement 1

รางวัล Most innovative Life Insurance Company

จาก International Finance Magazine

Achievement 2

รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่งปี ประจำปี 2014,2017

จัดโดยนิตรสาร Asia Insurance Review

Achievement 4

รางวัล Outstanding Entrepreneurship Award

จาก Enterprise Asia

17 Th Asia Insurance Industry Awards 2013

รางวัล Cororate Social Responsibillity 2013

จัดโดยนิตรสาร Asia Insurance Review

Business Continuity Management Standard

มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 : 2012

ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

The Thai Chamber of Commerce

รางวัลประกาศเกียรติคุณ “จรรยาบรรณดีเด่น” หอการค้าไทย ประจำปี 2548 , 2562 และ 2565

จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Nacc

รางวัลองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2562

จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

Fich Rathings

A- (Stable Outlook) AAA(tha) (Stable Outlook)

Sp Global Ratings

BBB+ (Stable Outlook)

Banner Mtl 332x382 White

รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) ประจำปี 2564

International Standard Certification

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

ใบรับรองเลขที่ TH98/1709

Superbrands Award

รางวัล Superbrands จาก Superbrands Thailand

Trusted Brand Award Gold

รางวัล Trusted Brand ระดับ Gold ประจำปี 2553 - 2556

จากนิตยสาร Reader's Digest