เกี่ยวกับองค์กร

เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และเป็นอันดับ 1 ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตและบริการ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญ

ประวัติการก่อตั้ง

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินกิจการด้านธุรกิจประกันชีวิต เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ นับตั้งแต่เริ่มกิจการอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2494 ณ สำนักงาน แห่งแรกที่ถนนเสือป่า
อ่านเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

"วิสัยทัศน์" มุ่งมั่นเป็นคู่คิดที่ลูกค้าวางใจ ผ่านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
อ่านเพิ่มเติม

ตราสัญลักษณ์

สีชมพูบานเย็น หมายถึง สีดวงอาทิตย์ยามเช้าที่สื่อถึงความสุข สีฟ้า เปรียบเสมือนท้องฟ้าที่สื่อถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและความคิดสร้างสรรค์
อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ของ MTL

จุดเริ่มต้นของเมืองไทยประกันชีวิต

ช่วงเวลานั้นประเทศไทยต้องประสบปัญหาจากผลกระทบของสงครามมหาเอเซียบูรพา เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในระยะการฟื้นตัว ซึ่งในขณะนั้น นายจุลินทร์ ล่ำซำ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในขณะนั้น และกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจ ตลอดจนผู้ใหญ่ในวงราชการได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขึ้น อย่างเป็นทางการในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2494 โดยถือเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้เป็นบริษัทประกันชีวิต ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีสิทธิใช้ตราครุฑ ในเอกสารของ บริษัทฯ ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้บริษัทฯ ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในเรื่องของสวัสดิการสังคมและเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้กับภาครัฐ นอกจากนี้ ยังเป็นการออมในระยะยาว และสร้างหลักประกันให้ประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและภาคอุตสาหกรรมของประเทศอีกด้วย
history-3

ขยายธุรกิจ

เมืองไทยประกันชีวิต ขยายธุรกิจโดยเพิ่มธุรกิจประกันภัย คือ เมืองไทยประกันภัย (MTI)
history-3

ผู้นำด้านการบริการลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีเยี่ยม บริษัทฯ มั่นใจว่าเราเป็นผู้นำในด้านการบริการลูกค้า ซึ่งนอกจากการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ด้านกรมธรรม์ประกันชีวิต ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ จัดกิจกรรมสำหรับผู้เอาประกัน ที่เป็นสมาชิกเมืองไทย Smile club อย่างมากมาย เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิกบัตรดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมแบ่งตาม Life style ของสมาชิกฯ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวที่พิเศษกว่าคนอื่น ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นต้นตำรับกิจกรรมแห่งความสุขของคนหัวคิดทันสมัย เพราะเรามีกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับลูกค้าทั้งปี โดยเน้นกลยุทธ์ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM ) และ การทำกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาผสมผสานเข้าด้วยกันสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและสังคม ไปพร้อมการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (CEM) ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักที่ตั้งใจสร้างขึ้นมา
history-3

มุ่งมั่น ก้าวไกล ด้วยการร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับใช้ประชาชนชาวไทยด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและประชาชนด้วยดีเสมอมา จากการที่บริษัทฯ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลายทำให้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ต่างๆ เข้ามารองรับการขยายงาน โดยเฉพาะในด้านการทำธุรกรรมการประกันชีวิตและการเงิน ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเสริมศักยภาพของระบบให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้ร่วมมือทางธุรกิจกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาช่องทางการขายประกันผ่านธนาคารอย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มศักยภาพด้านอื่นๆ
history-3

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำบริษัทประกัน กับ บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านการดำเนินงานและการบริการ พร้อมกันนี้ยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมให้มีคุณภาพดีขึ้น เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นบริษัทประกันที่แข็งแกร่งมั่นคงสืบต่อไป สมกับคำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า “บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย

ทั้งนี้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) การแปรสภาพบริษัทในครั้งนี้จะส่งผลให้เมืองไทยประกันชีวิต เป็นองค์กรที่มีหลักกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ที่ดีอย่างแท้จริง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ สู่สาธารณชนมากขึ้น ภายใต้การตรวจสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานของการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งที่ผ่านมาเมืองไทยประกันชีวิตเองได้ยึดถือเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของบริษัทตลอดมาเช่นกัน

history-3

พ.ศ. ๒๕๕๖

มีลูกค้ากว่า 1 ล้าน 5 แสนคน มีตัวแทนกว่า 23,000 คน 146 สาขา 84 สำนักงาน 377 เครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศ
history-3
2494
2541
2547
2552
2555
2556

เพราะความสุขคือทุกอย่าง

Happiness Means Everything

ก้าวใหม่ของเมืองไทยประกันชีวิต

คณะกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการ และผู้บริหาร
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มี
ความสุขของเมืองไทยประกันชีวิต

โฆษณา เมืองไทยประกันชีวิต

รวมวีดีโอโฆษณาของ
เมืองไทยประกันชีวิต

ข่าวสารอัปเดต

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของ
เมืองไทยประกันชีวิต

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

การศึกษา

“เพราะการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติของเรา”

สิ่งแวดล้อม

“เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เราสนับสนุนกิจกรรมเพื่อช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเราให้ดียิ่งขึ้น”

ศิลปะและวัฒนธรรม

“เราพร้อมร่วมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้สืบทอดไปสู่ลูกหลาน”

ศาสนา

“เราสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้มีอยู่พร้อมกับประเทศชาติของเรา”

สังคม

“เราพร้อมสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น”

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG)

เมืองไทยประกันชีวิต ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นักลงทุนสัมพันธ์

วารสาร IR Fact Sheet และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความสำเร็จ

รางวัล AREA 2015 (Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015)

สาขา SME : CSR จาก Enterprise Asia

การประกัน - ประเทศไทยลอนดอน 2558 - 2559

รางวัล Most innovative Life Insurance Company

 จาก International Finance Magazine

รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่งปี ประจำปี 2014,2017

จัดโดยนิตรสาร Asia Insurance Review

รางวัล Outstanding Entrepreneurship Award

จาก Enterprise Asia

รางวัล Cororate Social Responsibillity 2013

จัดโดยนิตรสาร Asia Insurance Review

มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 : 2012

ใบรับรองเลขที่ 44 756 150640

รางวัลประกาศเกียรติคุณ “จรรยาบรรณดีเด่น” หอการค้าไทย ประจำปี 2548 และ 2562

จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

รางวัลองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2562

จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

A- (Stable Outlook)
AAA(tha) (Stable Outlook)

BBB+ (Stable Outlook)

รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) ประจำปี 2563

แห่งแรกและแห่งเดียวของธุรกิจประกันภัย รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2563 ครั้งแรกของธุรกิจประกันภัย รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 (ตั้งแต่ปี 2549 - 2563) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

 ใบรับรองเลขที่ TH98/1709

รางวัล Superbrands จาก Superbrands Thailand

รางวัล Trusted Brand ระดับ Gold ประจำปี 2553 - 2556

จากนิตยสาร Reader's Digest

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ