บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing Policy) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลการกระทำความผิดหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาสุจริตได้หลายช่องทาง ซึ่งหากผู้ใดพบเห็น การกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานตัวแทน นายหน้า และลูกจ้างของบริษัท สามารถแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางตามที่กำหนดไว้โดยรายชื่อของผู้แจ้งข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและได้รับการคุ้มครองทั้งระหว่างการดำเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ

Other Policies