Cover Banner Website Mobile 800 X 500 En

UESG กองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุนแรกในไทย โอกาส "รับผลตอบแทน" พร้อม “รักษ์โลก”

December 06, 2023

5 minutes


การลงทุนเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

กับ กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนแรกในไทย

ที่เป็นกองทุน SRI Fund บนกรมธรรม์ยูนิตลิงค์


พร้อมร่วมรับผิดชอบต่อ “สิ่งแวดล้อม” (E), “สังคม” (S)
และ “ธรรมาภิบาล” (G) ตามหลักกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)UESG United Equity Sustainable Global Fund
กลยุทธ์กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั่วโลกและมีศักยภาพสูงในการเพิ่มมูลค่า


คัดเลือกหุ้นจากการวิเคราะห์ปัจจัย ESG เชิงลึก ซึ่งช่วยเสริม กระบวนการลงทุนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ในระดับบริษัทที่ลงทุนเพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจแก่ผู้ลงทุน


กองทุนหลักบริหารกองทุนโดย “Robeco Institutional Asset Management B.V.” บริษัทที่เป็นผู้นำระดับโลกด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน และเป็น 1 ใน 75 บริษัทผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกองทุนเปิด United Equity Sustainable Global Fund (UESG)


 • กองทุน UESG จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Robeco Sustainable Global Stars Equities ในหน่วยลงทุนชนิด EUR Class IL ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร
 • กองทุน Master fund มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและส่งเสริมการลงทุนด้าน ESG โดยมีการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาใช้พิจารณาในกระบวนการลงทุน นอกจากนี้กองทุนยังได้มุ่งหวังจะมี Footprint ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด (Benchmark)
 • กองทุน Master fund จะลงทุนในบริษัทที่เน้นความยั่งยืน (Sustainable Investment) โดยหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่มีประเด็นความขัดแย้งด้าน ESG เช่น บริษัทที่ค้าอาวุธสงคราม บริษัทที่ผลิตยาสูบ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน เป็นต้น
 • กองทุน Master fund มีนโยบายลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยพิจารณาผ่าน 3 เสาหลักการลงทุน ได้แก่ 1.ลงทุนในบริษัทที่บริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานดี มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง 3.มีการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน ESG ของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
 • กองทุนมีการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up หรือ การพิจารณาที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยมีแนวทางการการลงทุนแบบ High-conviction และลงทุนระยะยาว ในหุ้นของบริษัททั่วโลกประมาณ 30-50 หุ้น
 • กองทุน Master fund บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุน ที่บริหารเฉพาะตราสารทุนประเภท Sustainable เท่านั้น โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้จัดการกองทุน 5 ท่าน และมีนักวิเคราะห์ตราสารทุนสนับสนุนอีกกว่า 60 ท่าน
 • กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด


นโยบายการลงทุน

 • กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Robeco Sustainable Global Stars Equities ในหน่วยลงทุนชนิด EUR Class IL ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร
 • เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว ต้องการกระจายการลงทุนไปในหุ้นคุณภาพทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และเพิ่มคุณภาพการลงทุนด้วยการลงทุนอย่างยั่งยืน สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ ราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ (กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ)
 • กองทุนมีระดับความเสี่ยง 6
 • กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล


กองทุนหลักมี Footprint ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด ดังนี้ (ตัวอย่าง)


Content2


* Source: S8P Trucost Limited @ Trucost 2023. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

ที่มา บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,  บลจ. Robeco (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2566)


ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Master fund (สกุลเงินยูโร):

Robeco Sustainable Global Stars Equities (Master fund)


Content3


สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของ Master Fund (%)


Content4


สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศของ Master Fund (%)


Content5


สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของ Master fund (%) 


Content6


ที่มา บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,  บลจ. Robeco (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2566)

Content7สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกน่าอยู่ผ่าน กองทุน UESG กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) บนผลิตภัณฑ์เมืองไทยยูนิตลิงค์ได้ดังนี้


M Design
M Grow615
M One Plus
M One


คำเตือน  :

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน


Interested In

I agree that Muang Thai Life Assurance PCL. Collect and use my personal information above to contact me to offer products and services at I am interested or the company saw that it was beneficial to I have by me to equate the mark In the square is an indication of intent. instead of my consent Signing as evidence. I have read and acknowledged the Privacy Policy.

Interesting Articles