Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Cover Banner Website Mobile 800 X 500 Th

UESG กองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุนแรกในไทย โอกาส "รับผลตอบแทน" พร้อม “รักษ์โลก”

UESG United Equity Sustainable Global Fund


พร้อมร่วมรับผิดชอบต่อ “สิ่งแวดล้อม” (E), “สังคม” (S)
และ “ธรรมาภิบาล” (G) ตามหลักกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)


กลยุทธ์กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั่วโลกและมีศักยภาพสูงในการเพิ่มมูลค่า


คัดเลือกหุ้นจากการวิเคราะห์ปัจจัย ESG เชิงลึก ซึ่งช่วยเสริม กระบวนการลงทุนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ในระดับบริษัทที่ลงทุนเพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจแก่ผู้ลงทุน


กองทุนหลักบริหารกองทุนโดย “Robeco Institutional Asset Management B.V.” บริษัทที่เป็นผู้นำระดับโลกด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน และเป็น 1 ใน 75 บริษัทผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนโยบายการลงทุน


  • กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Robeco Sustainable Global Stars Equities ในหน่วยลงทุนชนิด EUR Class IL ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร
  • เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว ต้องการกระจายการลงทุนไปในหุ้นคุณภาพทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และเพิ่มคุณภาพการลงทุนด้วยการลงทุนอย่างยั่งยืน สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ ราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ (กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ)
  • กองทุนมีระดับความเสี่ยง 6
  • กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล


กองทุนหลักมี Footprint ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด ดังนี้ (ตัวอย่าง)


Content2


* Source: S8P Trucost Limited @ Trucost 2023. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

ที่มา บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,  บลจ. Robeco (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2566)


ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Master fund (สกุลเงินยูโร):

Robeco Sustainable Global Stars Equities (Master fund)


Content3


สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของ Master Fund (%)


Content4


สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศของ Master Fund (%)


Content5


สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของ Master fund (%) 


Content6


ที่มา บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,  บลจ. Robeco (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2566)

สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกน่าอยู่ผ่าน กองทุน UESG กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) บนผลิตภัณฑ์เมืองไทยยูนิตลิงค์ได้ดังนี้


M Design
M Grow615
M One Plus
M One


คำเตือน  :

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน


สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความที่น่าสนใจ