Cover Banner Website Mobile 800 X 500 Th

UESG กองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุนแรกในไทย โอกาส "รับผลตอบแทน" พร้อม “รักษ์โลก”


การลงทุนเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

กับ กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนแรกในไทย

ที่เป็นกองทุน SRI Fund บนกรมธรรม์ยูนิตลิงค์


พร้อมร่วมรับผิดชอบต่อ “สิ่งแวดล้อม” (E), “สังคม” (S)
และ “ธรรมาภิบาล” (G) ตามหลักกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)UESG United Equity Sustainable Global Fund
กลยุทธ์กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั่วโลกและมีศักยภาพสูงในการเพิ่มมูลค่า


คัดเลือกหุ้นจากการวิเคราะห์ปัจจัย ESG เชิงลึก ซึ่งช่วยเสริม กระบวนการลงทุนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ในระดับบริษัทที่ลงทุนเพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจแก่ผู้ลงทุน


กองทุนหลักบริหารกองทุนโดย “Robeco Institutional Asset Management B.V.” บริษัทที่เป็นผู้นำระดับโลกด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน และเป็น 1 ใน 75 บริษัทผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกองทุนเปิด United Equity Sustainable Global Fund (UESG)


 • กองทุน UESG จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Robeco Sustainable Global Stars Equities ในหน่วยลงทุนชนิด EUR Class IL ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร
 • กองทุน Master fund มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและส่งเสริมการลงทุนด้าน ESG โดยมีการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาใช้พิจารณาในกระบวนการลงทุน นอกจากนี้กองทุนยังได้มุ่งหวังจะมี Footprint ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด (Benchmark)
 • กองทุน Master fund จะลงทุนในบริษัทที่เน้นความยั่งยืน (Sustainable Investment) โดยหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่มีประเด็นความขัดแย้งด้าน ESG เช่น บริษัทที่ค้าอาวุธสงคราม บริษัทที่ผลิตยาสูบ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน เป็นต้น
 • กองทุน Master fund มีนโยบายลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยพิจารณาผ่าน 3 เสาหลักการลงทุน ได้แก่ 1.ลงทุนในบริษัทที่บริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานดี มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง 3.มีการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน ESG ของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
 • กองทุนมีการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up หรือ การพิจารณาที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยมีแนวทางการการลงทุนแบบ High-conviction และลงทุนระยะยาว ในหุ้นของบริษัททั่วโลกประมาณ 30-50 หุ้น
 • กองทุน Master fund บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุน ที่บริหารเฉพาะตราสารทุนประเภท Sustainable เท่านั้น โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้จัดการกองทุน 5 ท่าน และมีนักวิเคราะห์ตราสารทุนสนับสนุนอีกกว่า 60 ท่าน
 • กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด


นโยบายการลงทุน

 • กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Robeco Sustainable Global Stars Equities ในหน่วยลงทุนชนิด EUR Class IL ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร
 • เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว ต้องการกระจายการลงทุนไปในหุ้นคุณภาพทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และเพิ่มคุณภาพการลงทุนด้วยการลงทุนอย่างยั่งยืน สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ ราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ (กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ)
 • กองทุนมีระดับความเสี่ยง 6
 • กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล


กองทุนหลักมี Footprint ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด ดังนี้ (ตัวอย่าง)


Content2


* Source: S8P Trucost Limited @ Trucost 2023. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

ที่มา บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,  บลจ. Robeco (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2566)


ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Master fund (สกุลเงินยูโร):

Robeco Sustainable Global Stars Equities (Master fund)


Content3


สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของ Master Fund (%)


Content4


สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศของ Master Fund (%)


Content5


สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของ Master fund (%) 


Content6


ที่มา บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด,  บลจ. Robeco (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2566)

Content7สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกน่าอยู่ผ่าน กองทุน UESG กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) บนผลิตภัณฑ์เมืองไทยยูนิตลิงค์ได้ดังนี้


M Design
M Grow615
M One Plus
M One


คำเตือน  :

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน


สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความที่น่าสนใจ