Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Sri Fund ทางเลือกของการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

SRI fund ทางเลือกของการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

31 สิงหาคม 2566

5 นาที


          กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หรือ SRI Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะเหมือนกองทุนทั่วไปที่เราทุกคนสามารถลงทุนได้ เพียงแต่มีลักษณะพิเศษก็คือ มีนโยบายลงทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืน หรือ ESG : Environmental, Social และ Governance เป็นหลัก ดังนั้น SRI Fund จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินของผู้ลงทุนไปลงทุนเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง และ บลจ. ก็เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของ SRI Fund อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน  จึงทำให้เกิดการขับเคลื่อนมี SRI Fund ขึ้นมาอย่างเป็นทางการSRI


          การฟอกเขียว (Greenwashing) หมายถึง การทำให้ผู้ลงทุนเกิดความเข้าใจผิดว่ากองทุนรวมนั้นเป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน โดยที่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ซึ่งถือเป็นศัตรูในเงามืดของ “ความยั่งยืน” ที่แท้จริงตามหลักของ ESG โดยมีการสื่อสารว่ากิจการหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นเช่นนั้น ทั้งที่ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้น ทำให้ผู้ลงทุนหรือผู้บริโภค เสียประโยชน์จากการยอมจ่าย หรือมีต้นทุนการลงทุนที่สูงขึ้นเพื่อแลกกับการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
Bullet 10


          จะรู้จัก SRI fund ได้ ต้องรู้จัก ESG ก่อน “ESG” ย่อมาจากคำว่า “Environmental, Social และ Governance” ซึ่งก็คือ สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ซึ่งทั้ง 3 คำนี้ เป็นสิ่งที่จะมาทำให้โลกของเรานั้น เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคต ดังนั้น ทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย จึงได้เริ่มตระหนักและหันมาให้ความสำคัญกับ “ESG” นั่นเอง ในหลายประเทศ เกิดกระแสเรียกร้องให้กิจการต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการดำเนินกิจการของตนเองมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง หากกิจการไหนใดไม่สนใจ ก็อาจเกิดเป็นกระแสโต้กลับจาก “ผู้ลงทุน”Sri Fund Logo Jpeg

Bullet 11

“SRI Fund” หรือ “กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน” มีชื่อเต็มว่า “Sustainable and Responsible Investing Fund” ซึ่งเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะเหมือนกองทุนทั่วไปที่เราทุกคนสามารถลงทุนได้ เพียงแต่มีลักษณะพิเศษก็คือ มีนโยบายลงทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืน หรือ ESG : Environmental, Social และ Governance เป็นหลัก          โดยกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่บริหารจัดการ SRI Fund ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนภายใต้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเดียวกัน เช่น วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน, เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ, กลยุทธ์การลงทุน และกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ เป็นต้น


          จำนวนกองทุน SRI Fund ปัจจุบันในไทยมีทั้งหมด 13 กองทุนภายใต้การบริหารของ 3 บลจ. คือ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) 4 กองทุน, บลจ.ทิสโก้ 4 กองทุน และ บลจ.กสิกรไทย 5 กองทุน  ยังถือว่ามีบลจ.และกองทุนจำนวนที่ไม่มากนัก เนื่องจากเพิ่งมีการประกาศให้จัดตั้งได้อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2565 และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดที่ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยใส่สัญลักษณ์ SRI Fund ในหน้าแรกของหนังสือชี้ชวน (Fund Fact Sheet)


          หากดูผลตอบแทนที่ตั้งแต่มีการตั้งกองทุนมา ส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกในระดับที่แตกต่างกันอยู่ แต่หากดูระยะเวลาการลงทุนในระยะเวลาที่สั้นคือ รอบ 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี ส่วนใหญ่จะพบว่าให้ผลตอบแทนเป็นลบ ซึ่งอาจเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า การลงทุนในกิจการที่คำนึงถึงเรื่อง ESG ครบเครื่องอย่างจริงจัง จะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและเป็นไปอย่างยั่งยืนมากกว่าการใช้เวลาในการลงทุนเพียงระยะสั้นหรือไม่เกินช่วง 1 ปีSri 05
แต่ละกองทุนขึ้นอยู่กับแต่ละ บลจ. ที่จะมีกระบวนการคัดเลือกรายละเอียดข้างในอย่างไรบ้างตั้งแต่


  1. หลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับความยั่งยืน (ESG Rating) จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างๆ ที่มีเกณฑ์ในการประเมินเพื่อวัดระดับความเสี่ยงในด้าน ESG 
  2. หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีที่เกี่ยวกับความยั่งยืนต่างๆ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เช่น ดัชนีอีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index), MSCI ESG Universal Index เป็นต้น
  3. หลักทรัพย์ของกิจการที่ลดปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ หมายถึงหน่วยวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันของเรา ตั้งแต่การผลิตอาหาร การใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตลอดจนกระบวนการกำจัดของเสีย เป็นต้น
  4. หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้หรือกำไรมาจากกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ 
  5. หลักทรัพย์ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ภายในจาก บลจ. ที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนเป็นหลัก โดยต้องมีการเปิดเผยที่มาและรายละเอียดของการวิเคราะห์นี้อย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนใช้ตัดสินใจSri 06
  1. เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่เน้น “ความยั่งยืน” เป็นหลัก เป็นทางเลือกใน การลงทุนที่ทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลัก ธรรมาภิบาล
  2. มีผู้จัดการกองทุนช่วยคัดเลือกกิจการ และบริหารจัดการลงทุนให้ ทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์และคัดเลือกกิจการที่ผ่านการตรวจสอบเชิงลึกมาแล้วว่า เป็นกิจการที่มีแนวคิดและการกระทำในเชิงประจักษ์ตามหลักของ ESG ว่า ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และหลัก ธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต
  3. ซื้อขายได้เหมือนกองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หรือ SRI Fund นี้ เป็นกองทุนรวมทั่วไปประเภทหนึ่ง (Mutual Fund) ที่หลายท่านรู้จักและลงทุนอยู่ในปัจจุบันนี้ เพียงแต่สาระสำคัญของ SRI Fund นั้นก็คือ “นโยบายการลงทุนในกิจการ ที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืน หรือ ESG” ดังนั้น ถ้าหากสนใจอยากลงทุน ก็สามารถเลือกลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ. ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่มีการจัดตั้งและเสนอขาย SRI Fund เช่นเดียวกับกองทุนรวมอื่น ๆ
  4. เป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงทางการลงทุน โดยงานวิจัยพบว่า ความผันผวนของกองทุนรวมที่เน้นการลงทุนแบบยั่งยืนหรือ SRI Fund นั้น จะต่ำกว่ากองทุนรวมที่ไม่ใช่ SRI Fund ทำให้กองทุนรวมประเภทนี้อาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ หรือวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นน้อยกว่า ซึ่งหากใครที่ชอบลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ต้องการสร้างความยั่งยืนในระยะยาวนั้น SRI Fund ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้เรากระจายสัดส่วนเงินลงทุนในพอร์ตได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อ SRI Fund จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต.ที่ลิงก์ 🔖 https://sustainablefinance.sec.or.th/Fund


SRI Fund ภายใต้แบบประกันเมืองไทยยูนิตลิงค์คำเตือน :  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน


ขอบคุณที่มา : 
🔖https://www.smarttoinvest.com/Pages/Investment%20Products/Investment%20knowledge/SRI-Fund-alternative-sustainable-investment.aspx

🔖https://thestandard.co/sri-fund-vs-esg-fund/
🔖https://www.smarttoinvest.com/Pages/Investment%20Knowledge/SRI-Fund.aspx

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ