Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

U1 Banner

mDesign

ความสุขทุกช่วงชีวิตที่ออกแบบได้

อายุ 30 วัน - 70 ปี<br>ซื้อได้

อายุ 30 วัน - 70 ปี
ซื้อได้

ดูแลยาว<br/>ถึงอายุ 99 ปี

ดูแลยาว
ถึงอายุ 99 ปี

ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 99 ปี

ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 99 ปี

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ออกแบบมาให้ยืดหยุ่น วางแผนการเงินได้หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกจังหวะของชีวิต อุ่นใจมากขึ้นด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

9 ช่อง M Disign Th


* ทั้งนี้ ภาวะการลงทุนที่ผันผวนจนทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนลดลง หรือการหยุดพักชำระเบี้ยรวมถึงการถอนเงินลงทุนบางส่วนจากกรมธรรม์  อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง

** ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์และการพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท


หมายเหตุ


โครงการ mDesign เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทย ยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด)ความคุ้มครองเพิ่มเติม


เพิ่มความอุ่นใจด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง แบบเบี้ยประกันภัยรวมคงที่ตลอดอายุสัญญา (สัญญาเพิ่มเติม UDR) เช่น- ทั้งนี้ ระยะเวลาให้ความคุ้มครองต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่และตราบเท่าที่มูลค่าลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระการประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม


- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด


- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้นและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


การเปรียบเทียบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ กับประกันทั่วไป และกองทุนรวม


เปรียบเทียบประกันชีวิตทั่วไปยูนิตลิงค์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์กองทุนรวม
ความคุ้มครองได้เป็นจำนวนเงินแน่นอนเป็น %ของจำนวนเงินเอาประกันมีโอกาสได้ความคุ้มครองสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกัน ถ้ามูลค่าการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นมีโอกาสได้ความคุ้มครองสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกัน ถ้ามูลค่าการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มีความคุ้มครองชีวิต
(ได้เพียงมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน)
สุขภาพสามารถซื้อได้เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯไม่สามารถซื้อได้
การรับผลประโยชน์ของทายาทจ่ายแก่ทายาทได้โดยตรงทันที (โดยระบุชื่อทายาทเป็นผู้รับประโยชน์)ต้องตั้งกองมรดก/ผจก.มรดก/ผ่านศาล ซึ่งยุ่งยากใช้เวลานาน
นโยบายการลงทุนบริษัทประกันลงให้ลูกค้าเลือกกองทุนเองบริษัทประกันลงให้ลูกค้าเลือกกองทุนเอง
ผลตอบแทน/ความเสี่ยง• คงที่แน่นนอนแต่น้อย
• ความเสี่ยงต่ำ
• ไม่แน่นอน แต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น/ต่ำลง
• ความเสี่ยงกลาง-สูง
(ขึ้นอยู่กับกองทุนที่เลือก)
• รับรองผลตอบแทนขั้นต่ำ และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
• ความเสี่ยงต่ำ
• ไม่แน่นอน แต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น/ต่ำลง
• ความเสี่ยงกลาง-สูง
(ขึ้นอยู่กับกองทุนที่เลือก)
ผลประโยชน์ภาษี
• ภาษีเงินบุคคลฯ
เบี้ยประกันภัยของสัญญา
ประกันภัยหลัก +
เบี้ยประกันภัยสัญญา
เพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพ
เฉพาะเบี้ยส่วนที่เป็นค่าใช้จ่าย
(ค่าการปรระกันภัย+ค่าธรรมเนียม)
ไม่รวมส่วนลงทุน
เบี้ยประกันภัยได้ตามเกณฑ์ของกองทุน
(เฉพาะ RMF , SSF และ TESG)
การไถ่ถอนเงิน
(สภาพคล่อง)
ไม่ได้
ต้องกู้กรมธรรม์ (เสียดอกเบี้ย)
ถอนเงินลงทุนออกบางส่วนได้สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้
ความยืดหยุ่น-ปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง, หยุดพักชำระเบี้ย, Top Up เบี้ยได้สับเปลี่ยนกองทุนได้
การเปิดเผยค่าใช้จ่ายไม่เปิดเผยชัดเจนเปิดเผยชัดเจน
เหมาะกับใครต้องการได้ความครองชีวิต
และสุขภาพ ไม่คาดหวัง
ผลตอบแทน
ต้องการความสะดวก
all in one ได้ทั้งความคุ้มครอง
ชีวิตและสุขภาพ ต้องการผลตอบแทนที่งอกเงย
ได้ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ คาดหวังผลตอบแทนได้แน่นอน พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมีความรู้เรื่องการลงทุน สามารถรับความเสี่ยงในตราสารทุนที่ลงทุนได้ คาดหวังผลตอบแทนตามความเสี่ยงที่ลงทุนได้


หมายเหตุ ผลประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดเอกสารนี้ใช้เพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น สงวนสิทธิ์ตามกฎหมายห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสาร ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์


ข้อควรรู้เกี่ยวกับยูนิตลิงค์และยูนิเวอร์แซลไลฟ์คำเตือน : โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน

(1) ความคุ้มครองที่มากกว่าขึ้นอยู่กับอายุ เพศ สุขภาพ และผลตอบแทนจากการลงทุน 
(2) สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน