Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

U2 Banner

mGrow 615

จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี คุ้มครองยาว 15 ปี

อายุ 30 วัน - 70 ปี<br>ซื้อได้

อายุ 30 วัน - 70 ปี
ซื้อได้

คุ้มครองชีวิตยาวถึง 15 ปี

คุ้มครองชีวิตยาวถึง 15 ปี

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

สร้างพอร์ตชีวิตให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ความคุ้มครองยาว 15 ปี จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี เลือกขยายความคุ้มครองได้ถึงอายุครบ 99 ปี* พร้อมรับโบนัสเพิ่ม 2%** ณ ต้นปีกรมธรรม์ที่ 7


ความคุ้มครองเพิ่มเติม

เพิ่มความอุ่นใจด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง (สัญญาเพิ่มเติม UDR) เช่น

 

 

ทั้งนี้ ระยะเวลาให้ความคุ้มครองต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่และตราบเท่าที่มูลค่าลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระการประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม


เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) ของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด


โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้นและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


การเปรียบเทียบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ กับประกันทั่วไป และกองทุนรวมเปรียบเทียบประกันชีวิตทั่วไปยูนิตลิงค์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์กองทุนรวม
ความคุ้มครองได้เป็นจำนวนเงินแน่นอนเป็น %ของจำนวนเงินเอาประกันมีโอกาสได้ความคุ้มครองสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกัน ถ้ามูลค่าการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นมีโอกาสได้ความคุ้มครองสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกัน ถ้ามูลค่าการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มีความคุ้มครองชีวิต
(ได้เพียงมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน)
สุขภาพสามารถซื้อได้เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯไม่สามารถซื้อได้
การรับผลประโยชน์ของทายาทจ่ายแก่ทายาทได้โดยตรงทันที (โดยระบุชื่อทายาทเป็นผู้รับประโยชน์)ต้องตั้งกองมรดก/ผจก.มรดก/ผ่านศาล ซึ่งยุ่งยากใช้เวลานาน
นโยบายการลงทุนบริษัทประกันลงให้ลูกค้าเลือกกองทุนเองบริษัทประกันลงให้ลูกค้าเลือกกองทุนเอง
ผลตอบแทน/ความเสี่ยง• คงที่แน่นนอนแต่น้อย
• ความเสี่ยงต่ำ
• ไม่แน่นอน แต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น/ต่ำลง
• ความเสี่ยงกลาง-สูง
(ขึ้นอยู่กับกองทุนที่เลือก)
• รับรองผลตอบแทนขั้นต่ำ และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
• ความเสี่ยงต่ำ
• ไม่แน่นอน แต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น/ต่ำลง
• ความเสี่ยงกลาง-สูง
(ขึ้นอยู่กับกองทุนที่เลือก)
ผลประโยชน์ภาษี
• ภาษีเงินบุคคลฯ
เบี้ยประกันภัยของสัญญา
ประกันภัยหลัก +
เบี้ยประกันภัยสัญญา
เพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพ
เฉพาะเบี้ยส่วนที่เป็นค่าใช้จ่าย
(ค่าการปรระกันภัย+ค่าธรรมเนียม)
ไม่รวมส่วนลงทุน
เบี้ยประกันภัยได้ตามเกณฑ์ของกองทุน
(เฉพาะ RMF , SSF และ TESG)
การไถ่ถอนเงิน
(สภาพคล่อง)
ไม่ได้
ต้องกู้กรมธรรม์ (เสียดอกเบี้ย)
ถอนเงินลงทุนออกบางส่วนได้สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้
ความยืดหยุ่น-ปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง, หยุดพักชำระเบี้ย, Top Up เบี้ยได้สับเปลี่ยนกองทุนได้
การเปิดเผยค่าใช้จ่ายไม่เปิดเผยชัดเจนเปิดเผยชัดเจน
เหมาะกับใครต้องการได้ความครองชีวิต
และสุขภาพ ไม่คาดหวัง
ผลตอบแทน
ต้องการความสะดวก
all in one ได้ทั้งความคุ้มครอง
ชีวิตและสุขภาพ ต้องการผลตอบแทนที่งอกเงย
ได้ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ คาดหวังผลตอบแทนได้แน่นอน พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมีความรู้เรื่องการลงทุน สามารถรับความเสี่ยงในตราสารทุนที่ลงทุนได้ คาดหวังผลตอบแทนตามความเสี่ยงที่ลงทุนได้หมายเหตุ ผลประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


เอกสารนี้ใช้เพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น สงวนสิทธิ์ตามกฎหมายห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสาร ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์


ข้อควรรู้เกี่ยวกับยูนิตลิงค์และยูนิเวอร์แซลไลฟ์คำเตือน : โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือขอข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน


* Terms and conditions As specified in the policy and underwriting under the company's criteria
** The insured must pay the main insurance premium continuously every installment from the 1st year to the 6th year without ever reducing the main insurance amount. And never withdraw money from the policy by deducting from the savings account from the main insurance premium and never used the right to stop paying premiums will receive a bonus of 2% of the basic premium paid from the 1st year to the 6th year
*** The insured will receive life coverage equal to 3 times the annual premium. The insured must pay the main insurance premium continuously and completely according to the premium payment schedule. There has never been a withdrawal from the policy by deducting from the savings account from the main insurance premium. and never reduce the amount of the main insurance premium