บริการกรมธรรม์

ครบเครื่องเรื่องบริการกรมธรรม์
สะดวกกว่าด้วยข้อมูลและขั้นตอนง่าย ๆ ในการใช้บริการ

title
เตรียมเอกสาร


แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์
ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย


สำเนาบัตรประชาชน


ผลตรวจสุขภาพ
(ตามหลักเกณฑ์การซื้อสัญญาเพิ่มเติม)


หมายเหตุ

1. ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม)
2. แบบประกันภัยบางแบบไม่สามารถยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมได้
3. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เอาประกันภัย
และผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ยื่นเอกสารได้ที่   ยื่นเอกสารได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ
ส่งเอกสารมาที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Q&A About Policy Service

Yes. The Company will change the information and issue endorsement to the customer to attach to the policy as an evidence.