เมืองไทยยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ชำระเบี้ยรายงวด

เมืองไทยยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ชำระเบี้ยรายงวด
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
เดือน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ม.ค. 3.34% 3.27% 3.20% 3.32% 3.53% 3.44% 3.28% 3.13% 2.83% 2.60%
ก.พ. 3.36% 3.35% 3.18% 3.41% 3.50% 3.47% 3.26% 3.08% 2.81% 2.56% 
มี.ค. 3.35% 3.38% 3.17% 2.37% 3.39% 3.34% 3.15% 3.02% 2.75% 2.49% 
เม.ย. 3.34% 3.46% 3.27% 3.61% 3.44% 3.35% 3.17% 2.98% 2.66% 2.47% 
พ.ค. 3.02% 3.21% 3.08% 3.53% 3.38% 3.24% 3.23% 2.92% 2.61%  
มิ.ย. 3.09% 3.31% 3.20% 2.31% 3.03% 2.94% 3.07% 2.84% 2.48%  
ก.ค. 3.13% 3.20% 3.30% 3.52% 3.40% 3.16% 3.26% 2.91% 2.69%  
ส.ค. 3.30% 3.29% 3.41% 3.44% 3.39% 3.15% 3.34% 2.97% 2.73%  
ก.ย. 3.32% 3.32% 3.45% 3.59% 3.38% 3.25% 3.34% 2.94% 2.75%  
ต.ค. 3.31% 3.30% 3.46% 3.59% 3.43% 3.39% 3.27% 2.88% 2.71%  
พ.ย. 3.34% 3.31% 3.32% 3.54% 3.49% 3.44% 3.29% 2.94% 2.74%  
ธ.ค. 3.26% 3.32% 3.28% 3.44% 3.40% 3.31% 3.13% 2.78% 2.60%  

หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ต่อเดือน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามอัตราผลตอบแทนส่วนเงินลงทุน หลังหักค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ application Smile Service หรือ โทร.1766 กด 4

หมายเหตุ : หยุดการขาย

 

Let everything be "easy"

for Muang Thai Life Insurance customers With MTL Smile Application

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept