เมืองไทยยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ชำระเบี้ยรายงวด

 
เมืองไทยยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ชำระเบี้ยรายงวด

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

เดือน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
ม.ค.3.34%3.27%3.20%3.32%3.53%3.44%3.28%3.13%2.83%2.60%2.50%2.88%
ก.พ.3.36%3.35%3.18%3.41%3.50%3.47%3.26%3.08%2.81%2.56%2.54%2.67%
มี.ค.3.35%3.38%3.17%2.37%3.39%3.34%3.15%3.02%2.75%2.49%2.50%2.68%
เม.ย.3.34%3.46%3.27%3.61%3.44%3.35%3.17%2.98%2.66%2.47%2.51%2.64%
พ.ค.3.02%3.21%3.08%3.53%3.38%3.24%3.23%2.92%2.61%2.51%2.53%2.63%
มิ.ย.3.09%3.31%3.20%2.31%3.03%2.94%3.07%2.84%2.48%2.37%2.36%
ก.ค.3.13%3.20%3.30%3.52%3.40%3.16%3.26%2.91%2.69%2.52%2.46%
ส.ค.3.30%3.29%3.41%3.44%3.39%3.15%3.34%2.97%2.73%2.50%2.53%
ก.ย.3.32%3.32%3.45%3.59%3.38%3.25%3.34%2.94%2.75%2.49%2.47%
ต.ค.3.31%3.30%3.46%3.59%3.43%3.39%3.27%2.88%2.71%2.54%2.62%
พ.ย.3.34%3.31%3.32%3.54%3.49%3.44%3.29%2.94%2.74%2.53%2.67%
ธ.ค.3.26%3.32%3.28%3.44%3.40%3.31%3.13%2.78%2.60%2.53%2.65%


หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ต่อปี ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามมูลค่าการลงทุนได้ที่ Application MTL Click หรือ โทร.1766 กด 6

หมายเหตุ : หยุดการขาย