Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

เช็กคุณสมบัติและแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ 
คุณสมบัติ
  • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • ถือกรมธรรม์ที่มีผลิตภัณฑ์ตามที่โครงการกำหนด
    (เบี้ยประกันภัยรวมทุกผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกับทางโครงการ ต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/ปี)
  • เป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน MTL Fit

หมายเหตุ: สำหรับสมาชิก MTL Fit ที่มีคุณสมบัติครบ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยไม่เกิน 30,000 ท่านแรก

 

แบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ
1. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์
2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (N)
3. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ พลัส
4. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส
5. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์
6. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์
7. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ (N)
8. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ แยกค่าใช้จ่าย
9. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ แยกค่าใช้จ่าย (N)
10. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์
11. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์ (N)
12. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เหมาจ่าย
13. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เหมาจ่าย (N)
14. สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
15. บันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
16. สัญญาเพิ่มเติม โอพีดี เหมาจ่าย


กลุ่มผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง
1. สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์
2. สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ
3. สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟค แคร์
4. สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง
5. สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง
6. สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง สมาร์ท ลีฟวิ่ง
7. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง
8. สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุล คุ้มครองโรคมะเร็ง
9. สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง เพียว แคนเซอร์
10. สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ เลดี้
11. สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ เลดี้ พลัส
12. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคเบาหวาน
13. สัญญาเพิ่มเติมแคร์ พลัส
 

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว