เช็กคุณสมบัติและแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ถือกรมธรรม์ที่มีผลิตภัณฑ์ตามที่โครงการกำหนด
  (เบี้ยประกันภัยรวมทุกผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกับทางโครงการ ต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/ปี)
 • เป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน MTL Fit

หมายเหตุ: สำหรับสมาชิก MTL Fit ที่มีคุณสมบัติครบ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยไม่เกิน 30,000 ท่านแรก


แบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ

 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (N)
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ พลัส
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลีท เฮลท์ พลัส
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลีท เฮลท์
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ (N)
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ แยกค่าใช้จ่าย
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ แยกค่าใช้จ่าย (N)
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์ (N)
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เหมาจ่าย
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เหมาจ่าย (N)
 • สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • บันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก


กลุ่มผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง

 • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์
 • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ
 • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟค แคร์
 • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง
 • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง สมาร์ท ลีฟวิ่ง
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง
 • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง เพียว แคนเซอร์
 • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ เลดี้
 • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ เลดี้ พลัส
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคเบาหวาน
 • สัญญาเพิ่มเติมแคร์ พลัส


สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว