ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2567
ระดับราคาดัชนี = 105.47 อัตราแลกเปลี่ยน = 36.5711 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

วันที่ออกกรมธรรม์
ประกันชีวิต

วันคำนวณมูลค่า
แรกเริ่มของดัชนี

ระดับดัชนี
ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก

อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก
(หน่วย : บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

อัตราการมีส่วนร่วม
(PR)

วันคำนวณมูลค่า
สุดท้ายของดัชนี

ประมาณการเงินปันผล
เมื่อครบกำหนดสัญญา
ตามสูตรการคำนวณ

15 ก.พ. 2563 - 25 มี.ค. 2563

31 มี.ค. 2563

105.4

32.6360

35%

16 มี.ค. 2582

0.03%

26 มี.ค. 2563 - 25 เม.ย. 2563

30 เม.ย. 2563

105.55

32.4900

35%

24 มี.ค. 2582

0.00%

26 เม.ย. 2563 - 25 พ.ค. 2563

29 พ.ค. 2563

106.21

31.8865

35%

22 เม.ย. 2582

0.00%

26 พ.ค. 2563 - 25 มิ.ย. 2563

30 มิ.ย. 2563

106.51

30.9350

35%

21 พ.ค. 2582

0.00%

26 มิ.ย. 2563 - 25 ก.ค. 2563

31 ก.ค. 2563

108.51

31.4180

35%

22 มิ.ย. 2582

0.00%

26 ก.ค. 2563 - 25 ส.ค. 2563

31 ส.ค. 2563

108.04

31.1800

35%

24 ก.ค. 2582

0.00%

26 ส.ค. 2563 - 25 ก.ย. 2563

30 ก.ย. 2563

107.07

31.7083

35%

30 ส.ค. 2582

0.00%

26 ก.ย. 2563 - 25 ต.ค. 2563

30 ต.ค. 2563

106.03

31.2583

35%

29 ก.ย. 2582

0.00%

26 ต.ค. 2563 - 25 พ.ย. 2563

30 พ.ย. 2563

108.96

30.2985

35%

10 พ.ย. 2582

0.00%

26 พ.ย. 2563 - 25 ธ.ค. 2563

30 ธ.ค. 2563

110.82

30.0794

35%

14 ธ.ค. 2582

0.00%

26 ธ.ค. 2563 - 25 ม.ค. 2564

29 ม.ค. 2564

110.49

30.0259

35%

29 ธ.ค. 2582

0.00%

26 ม.ค. 2564 - 22 ก.พ. 2564

25 ก.พ. 2564

110.8

30.0390

35%

4 ก.พ. 2583

0.00%

23 ก.พ. 2564 - 25 มี.ค. 2564

31 มี.ค. 2564

110.81

31.2275

35%

24 ก.พ. 2583

0.00%

26 มี.ค. 2564 - 25 เม.ย. 2564

30 เม.ย. 2564

111.74

31.2585

35%

23 มี.ค. 2583

0.00%

 
สูตรการคำนวณประมาณการเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม
- ดัชนีหมายถึง GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.solactive.com/downloads/GSMBMA5S_Factsheet.pdf
- เนื่องจากดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER มีการคำนวณดัชนีในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ จะทำการแปลงผลการดำเนินงานให้เป็นสกุลเงินไทยบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในวันคำนวณมูลค่าระดับดัชนีวันแรกกับวันสุดท้าย โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการทำธุรกรรมรับจ่ายเงินตามกรมธรรม์ฉบับนี้จะอ้างอิงอัตราซื้อ และ/หรืออัตรารับซื้อคืนแล้วแต่กรณี ณ วันเวลาที่บริษัทดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตรา บริษัทฯจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดเปรียบเทียบ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ทั้งนี้ บริษัทฯอาจพิจารณาเปลี่ยนเป็นธนาคารอื่นได้ในกรณีที่ธนาคารอื่นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า
- วันที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิต หมายถึง วันที่บริษัทฯ ได้อนุมัติการรับประกันภัยแล้ว
- ระดับดัชนี ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก คือ ระดับดัชนี ณ วันที่เริ่มต้นการลงทุน (คำนวณภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ออกกรมธรรม์)
- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก คือ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เริ่มต้นการลงทุน (คำนวณภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ออกกรมธรรม์)
- Participation rate (PR) คือ อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันเริ่มต้นการลงทุนกับวันสุดท้ายของการลงทุน ซึ่งอัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในวันเริ่มต้นสัญญาประกันภัย


คำสงวนสิทธิ์
- ผลตอบแทนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
- สำหรับผลประโยชน์อื่นๆ สามารถศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และความเสี่ยงจากกรมธรรม์ประกันภัย
- บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในดัชนีอ้างอิงภายใน 45 วันนับจากวันออกกรมธรรม์ และจะคำนวณมูลค่าของดัชนีวันสุดท้ายภายใน 45 วัน ก่อนวันครบสัญญา
- กรณีวันคำนวณมูลค่าสุดท้ายของดัชนีเป็นวันหยุดทำตามการประกาศ ให้เลื่อนวันคำนวณมูลค่าสุดท้ายของดัชนีเป็นวันทำการถัดไป
- เงินปันผลเมื่อครบสัญญาอาจแตกต่างจากการประมาณการ
- เงินปันผลที่คำนวณจากดัชนี  GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากดัชนีที่ลงทุนอยู่ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ถือกรมธรรม์จะยังคงได้รับเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเต็มจำนวนเมื่ออยู่จนครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ในกรณีที่ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER ได้ยกเลิกการคำนวณดัชนีระหว่างสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาดัชนีใหม่มาทดแทนตามความเหมาะสม หากไม่สามารถหาดัชนีมาทดแทนได้จะทำการชำระเป็นเงินสดแทนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้
- Goldman Sachs เป็นเพียงผู้พัฒนา (sponsor) ดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index เท่านั้น ซึ่ง Goldman Sachs จะไม่มีความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ และบริษัทฯ (ไม่ใช่ Goldman Sachs) เป็นผู้รับความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและมีหน้าที่ตามสัญญากับท่านโดยตรง