ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567
ระดับราคาดัชนี = 241.98 อัตราแลกเปลี่ยน = 36.8907 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

วันที่ออกกรมธรรม์
ประกันชีวิต

วันคำนวณมูลค่า
แรกเริ่มของดัชนี

ระดับดัชนี
ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก

อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก
(หน่วย : บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

อัตราการมีส่วนร่วม
(PR)

วันคำนวณมูลค่า
สุดท้ายของดัชนี

ประมาณการเงินปันผล
เมื่อครบกำหนดสัญญา
ตามสูตรการคำนวณ

15 พ.ย. 2562 - 25 ธ.ค. 2562

30 ธ.ค. 2562

258.28

30.1609

50%

15 พ.ย. 2572

0.00%

26 ธ.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2563

31 ม.ค. 2563

256.84

31.2800

50%

12 ธ.ค. 2573

0.00%

26 ม.ค. 2563 - 25 ก.พ. 2563

28 ก.พ. 2563

248.54

31.7000

50%

26 ม.ค. 2573

0.00%

26 ก.พ. 2563 - 25 มี.ค. 2563

31 มี.ค. 2563

245.39

32.7000

50%

26 ก.พ. 2573

0.00%

26 มี.ค. 2563 - 25 เม.ย. 2563

30 เม.ย. 2563

245.87

32.4180

50%

26 มี.ค. 2573

0.00%

26 เม.ย. 2563 - 25 พ.ค. 2563

29 พ.ค. 2563

245.91

32.0000

50%

23 เม.ย. 2573

0.00%

26 พ.ค. 2563 - 25 มิ.ย. 2563

30 มิ.ย. 2563

246.55

31.0300

50%

22 พ.ค. 2573

0.00%

26 มิ.ย. 2563 - 25 ก.ค. 2563

31 ก.ค. 2563

249.49

31.3500

50%

25 ก.ค. 2573

0.00%

26 ก.ค. 2563 - 25 ส.ค. 2563

28 ส.ค. 2563

249.64

31.2600

50%

23 ก.ค. 2573

0.00%

26 ส.ค. 2563 - 25 ก.ย. 2563

30 ก.ย. 2563

250.18

31.8000

50%

17 ส.ค. 2573

0.00%

26 ก.ย. 2563 - 25 ต.ค. 2563

30 ต.ค. 2563

243.54

31.2310

50%

23 ก.ย. 2573

0.00%

 
สูตรการคำนวณประมาณการเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

 

คำอธิบายเพิ่มเติม
- ดัชนีหมายถึง Citi Global Multi Asset USD VT5 Series 3 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://investmentstrategies.citi.com/indice/CIXBFU35/12/2
- เนื่องจากดัชนี Citi Global Multi Asset USD VT5 Series 3 มีการคำนวณดัชนีในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ จะทำการแปลงผลการดำเนินงานให้เป็นสกุลเงินบาทตามธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯ ทำได้ในวันคำนวณมูลค่าระดับดัชนีวันแรกกับวันสุดท้าย
- วันที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิต หมายถึง วันที่บริษัทฯ ได้อนุมัติการรับประกันภัยแล้ว
- ระดับดัชนี ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก คือ ระดับดัชนี ณ วันที่เริ่มต้นการลงทุน (คำนวณภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ออกกรมธรรม์)
- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก คือ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เริ่มต้นการลงทุน (คำนวณภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ออกกรมธรรม์)
- Participation rate (PR) คือ อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันเริ่มต้นการลงทุนกับวันสุดท้ายของการลงทุน ซึ่งอัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในวันเริ่มต้นสัญญาประกันภัย

คำสงวนสิทธิ์
- ผลตอบแทนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
- สำหรับผลประโยชน์อื่นๆ สามารถศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และความเสี่ยงจากกรมธรรม์ประกันภัย
- บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในดัชนีอ้างอิงภายใน 45 วันนับจากวันออกกรมธรรม์ และจะคำนวณมูลค่าของดัชนีวันสุดท้ายภายใน 45 วัน ก่อนวันครบสัญญา
- กรณีวันคำนวณมูลค่าสุดท้ายของดัชนีเป็นวันหยุดทำตามการประกาศ ให้เลื่อนวันคำนวณมูลค่าสุดท้ายของดัชนีเป็นวันทำการถัดไป
- เงินปันผลเมื่อครบสัญญาอาจแตกต่างจากการประมาณการ
- เงินปันผลที่คำนวณจากดัชนี  Citi Global Multi Asset USD VT5 Series 3 มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากดัชนีที่ลงทุนอยู่ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ถือกรมธรรม์จะยังคงได้รับเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเต็มจำนวนเมื่ออยู่จนครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ในกรณีที่ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง Citi Global Multi Asset USD VT5 Series 3 ได้ยกเลิกการคำนวณดัชนีระหว่างสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาดัชนีใหม่มาทดแทนตามความเหมาะสม หากไม่สามารถหาดัชนีมาทดแทนได้จะทำการชำระเป็นเงินสดแทนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้
- Citi is a registered trademark and service mark of Citigroup Inc. or its affiliates and is used and registered throughout the world. Muang Thai Smart Link 10/1 (Global) (the “Financial Product”) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Citigroup, and Citigroup makes no representation regarding the advisability of investing in such Financial Product. Citigroup gives no express or implied warranties, including, but not limited to, any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use. In no event shall Citigroup be liable for any direct, indirect, special or consequential damages in connection with any use of the Citigroup data and information.