ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567
ระดับราคาดัชนี = 104.08 อัตราแลกเปลี่ยน = 35.2676 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

วันที่ออกกรมธรรม์
ประกันชีวิต

วันคำนวณมูลค่า
แรกเริ่มของดัชนี

ระดับดัชนี
ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก

อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก
(หน่วย : บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

อัตราการมีส่วนร่วม
(PR)

วันคำนวณมูลค่า
สุดท้ายของดัชนี

ประมาณการเงินปันผล
เมื่อครบกำหนดสัญญา
ตามสูตรการคำนวณ

19 ม.ค. 2565 - 23 ก.พ. 2565

28 ก.พ. 2565

111.75

32.5600

50%

17 ม.ค. 2580

0.00%

24 ก.พ. 2565 - 25 มี.ค. 2565

31 มี.ค. 2565

112.55

33.3580

50%

18 ก.พ. 2580

0.00%

26 มี.ค. 2565 - 25 เม.ย. 2565

29 เม.ย. 2565

110.31

34.4530

50%

22 มี.ค. 2580

0.00%

26 เม.ย. 2565 - 25 พ.ค. 2565

31 พ.ค. 2565

109.9

34.1560

50%

20 เม.ย. 2580

0.00%

26 พ.ค. 2565 - 25 มิ.ย. 2565

30 มิ.ย. 2565

107.28

35.0730

50%

20 พ.ค. 2580

0.00%

26 มิ.ย. 2565 - 25 ก.ค. 2565

27 ก.ค. 2565

107.71

36.6730

50%

21 มิ.ย. 2580

0.00%

26 ก.ค. 2565 - 25 ส.ค. 2565

31 ส.ค. 2565

106.53

36.6100

50%

21 ก.ค. 2580

0.00%

26 ส.ค. 2565 - 25 ก.ย. 2565

30 ก.ย. 2565

103.39

38.2910

50%

26 ส.ค. 2580

0.31%

26 ก.ย. 2565 - 25 ต.ค. 2565

31 ต.ค. 2565

103.7

37.7200

50%

22 ก.ย. 2580

0.17%

26 ต.ค. 2565 - 25 พ.ย. 2565

30 พ.ย. 2565

105.48

35.5920

50%

23 ต.ค. 2580

0.00%

26 พ.ย. 2565 - 25 ธ.ค. 2565

30 ธ.ค. 2565

104.49

34.6563

50%

16 พ.ย. 2580

0.00%

26 ธ.ค. 2565 - 25 ม.ค. 2566

31 ม.ค. 2566

106.34

32.7730

50%

23 ธ.ค. 2580

0.00%

26 ม.ค. 2566 - 25 ก.พ. 2566

3 มี.ค. 2566

104.72

34.7890

50%

28 ม.ค. 2581

0.00%

1 มี.ค. 2566 - 25 มี.ค. 2566

31 มี.ค. 2566

105.45

34.269

50%

23 ก.พ. 2581

0.00%

26 มี.ค. 2566 - 25 เม.ย. 2566


28 เม.ย. 2566

105.79

34.09

50%

16 มี.ค. 2581

0.00%

26 เม.ย. 2566 - 25 พ.ค. 2566

31 พ.ค. 2566

104.15

34.748

50%

24 เม.ย. 2581

0.00%

26 พ.ค. 2566 - 25 มิ.ย. 2566

30 มิ.ย. 2566

104.83

35.346

50%

25 พ.ค. 2581

0.00%

26 มิ.ย. 2566 - 25 ก.ค. 2566

31 ก.ค. 2566

105.82

34.09

50%

22 มิ.ย. 2581

0.00%

26 ก.ค. 2566 - 25 ส.ค. 2566

31 ส.ค. 2566

104.32

35.13

50%

11 ก.ค. 2581

0.00%

26 ส.ค. 2566 - 25 ก.ย. 2566

29 ก.ย. 2566

102.28

36.7695

50%

24 ส.ค. 2581

0.84%

26 ก.ย. 2566 - 25 ต.ค. 2566

31 ต.ค. 2566

101.21

36.045

50%

22 ก.ย. 2581

1.39%

26 ต.ค. 2566 - 25 พ.ย. 2566

30 พ.ย. 2566

103.08

34.7315

50%

24 ต.ค. 2581

0.49%

26 พ.ย. 2566 - 25 ธ.ค. 2566

29 ธ.ค. 2566

104.26

34.4705

50%

24 พ.ย. 2581

0.00%

26 ธ.ค. 2566 - 25 ม.ค. 2567

31 ม.ค. 2567

104.08

35.3595

50%

21 ธ.ค. 2581

0.00%


สูตรการคำนวณประมาณการเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
 

คำอธิบายเพิ่มเติม
- ดัชนีหมายถึง GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.solactive.com/downloads/GSMBMA5S_Factsheet.pdf
- เนื่องจากดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER มีการคำนวณดัชนีในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ จะทำการแปลงผลการดำเนินงานให้เป็นสกุลเงินไทยบาท ตามอัตราแลก
เปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในวันคำนวณมูลค่าระดับดัชนีวันแรกกับวันสุดท้าย โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการทำธุรกรรมรับจ่ายเงินตามกรมธรรม์ฉบับนี้จะอ้างอิงอัตราขายเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณมูลค่าดัชนีวันแรกและอัตราซื้อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณมูลค่าดัชนีวันสุดท้าย ณ วันที่บริษัทดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตรา
บริษัทฯจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดเปรียบเทียบ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณมูลค่าดัชนีวันแรกจะใช้อัตราขายที่ถูกที่สุดและอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณมูลค่าดัชนีวันสุดท้ายจะใช้อัตราซื้อที่สูงที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯอาจพิจารณาเปลี่ยนเป็นธนาคารอื่นได้
ในกรณีที่ธนาคารอื่นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า
- วันที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิต หมายถึง วันที่บริษัทฯ ได้อนุมัติการรับประกันภัยแล้ว
- ระดับดัชนี ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก คือ ระดับดัชนี ณ วันที่เริ่มต้นการลงทุน (คำนวณภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ออกกรมธรรม์)
- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก คือ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เริ่มต้นการลงทุน (คำนวณภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ออกกรมธรรม์)
- Participation rate (PR) คือ อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันเริ่มต้นการลงทุนกับวันสุดท้ายของการลงทุน ซึ่งอัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในวันเริ่มต้นสัญญาประกันภัย

คำสงวนสิทธิ์
- ผลตอบแทนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
- สำหรับผลประโยชน์อื่นๆ สามารถศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และความเสี่ยงจากกรมธรรม์ประกันภัย
- บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในดัชนีอ้างอิงภายใน 45 วันนับจากวันออกกรมธรรม์ และจะคำนวณมูลค่าของดัชนีวันสุดท้ายภายใน 45 วัน ก่อนวันครบสัญญา
- กรณีวันคำนวณมูลค่าสุดท้ายของดัชนีเป็นวันหยุดทำตามการประกาศ ให้เลื่อนวันคำนวณมูลค่าสุดท้ายของดัชนีเป็นวันทำการถัดไป
- เงินปันผลเมื่อครบสัญญาอาจแตกต่างจากการประมาณการ
- เงินปันผลที่คำนวณจากดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากดัชนีที่ลงทุนอยู่ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จึงมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ถือกรมธรรม์จะยังคงได้รับเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเต็มจำนวนเมื่ออยู่จนครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไข
ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ในกรณีที่ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER ได้ยกเลิกการคำนวณดัชนีระหว่างสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาดัชนีใหม่มาทดแทนตามความเหมาะสม
หากไม่สามารถหาดัชนีมาทดแทนได้จะทำการชำระเป็นเงินสดแทนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้
- Goldman Sachs เป็นเพียงผู้พัฒนา (sponsor) ดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index เท่านั้น ซึ่ง Goldman Sachs จะไม่มีความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลในเอกสาร
ฉบับนี้ และบริษัทฯ (ไม่ใช่ Goldman Sachs) เป็นผู้รับความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและมีหน้าที่ตามสัญญากับท่านโดยตรง