บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต พร้อมให้คุณวางแผนด้านสุขภาพได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ด้วยการปรับปรุงแบบและข้อความของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามแบบมาตรฐานใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่กำลังมองหาความคุ้มครองด้านสุขภาพสำหรับตนเองรวมถึงคนที่คุณรักและห่วงใย

       นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแล้ว บริษัทฯ มีความพร้อมในการเป็นผู้ดูแลด้านการประกันสุขภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและคุ้มค่า ด้วยเนื้อหาความคุ้มครองที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สอดคล้องกับเทคโนโลยี วิธีการรักษาทางการแพทย์และวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งหมดนี้ เพื่อประโยชน์
ของผู้บริโภคในฐานะลูกค้าคนสำคัญ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพมาตรฐานใหม่

1. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพมาตรฐานใหม่ มีข้อกำหนดที่แตกต่างจากสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ (เดิม) อาทิ

1) สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพมาตรฐานใหม่ จะไม่คุ้มครองโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

2) สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพมาตรฐานใหม่ กำหนดระยะเวลาในการขอต่ออายุสัญญา โดยในกรณีที่สัญญาสิ้นผลคุ้มครองเนื่องจากไม่ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน สามารถต่ออายุสัญญาภายใน 90 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย เมื่อบริษัทยินยอมให้สัญญามีผลบังคับตามการร้องขอ โดยบริษัทฯ จะไม่นำโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่ทำสัญญาในครั้งแรก (Pre-existing) และระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) มาเริ่มนับใหม่ ทั้งนี้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังมีความประสงค์ในการรับความคุ้มครองด้านการประกันสุขภาพ จะต้องขอทำสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพฉบับใหม่ โดยเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

3) สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพมาตรฐานใหม่ มีข้อกำหนดให้สิทธิบริษัทฯ ในการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงความคุ้มครองในการต่ออายุสัญญาในบางกรณี อาทิ การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยตามประสบการณ์
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพของผู้เอาประกันภัย* ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และแบบและข้อความของสัญญาที่บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผู้เอาประกันภัยภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญากรมธรรม์
* เงื่อนไขเป็นไปตามแต่ละแบบประกันภัย

หมายเหตุ :
1.เงื่อนไขในหมวด "ข้อกำหนดทั่วไป" ของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีรายละเอียดที่อ้างอิงจากประกาศคำสั่งนายทะเบียนที่ 56/2562 และ 14/2564 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันชีวิต หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเล่มกรมธรรม์ประกันภัย
2. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย สามารถศึกษารายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเล่มกรมธรรม์ประกันภัย

2. ตารางผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (มาตรฐานใหม่)

สัญญานี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์รายบุคคล โดยแนบและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย ผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้จะจ่ายให้ เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บ หรือการป่วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) เป็นเหตุให้มีความจำเป็นทางการแพทย์ให้ต้องรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามค่าบริการอัตราทั่วไป สำหรับรายการตามตารางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) สำหรับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

ดูตัวอย่างตารางผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (มาตรฐานใหม่) คลิก 

3. ข้อกำหนดทั่วไปของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพมาตรฐานใหม่ (ตามที่บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน)

ดูตัวอย่างข้อกำหนดทั่วไปของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพมาตรฐานใหม่ คลิก

4. ข้อยกเว้นทั่วไปของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพมาตรฐานใหม่

ดูตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไปของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพมาตรฐานใหม่ คลิก

5. เงื่อนไขสาระที่สำคัญโดยสังเขป

ดูตัวอย่างเงื่อนไขสาระที่สำคัญโดยสังเขป คลิก

ค้นหาสาขา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครอง และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น"

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ