Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Pa Lady Banner

Smart Lady PA

แผนอุบัติเหตุเพื่อผู้หญิงยุคใหม่

อายุ 30 วัน – 75 ปี<br>ซื้อได้

อายุ 30 วัน – 75 ปี
ซื้อได้

จ่ายเบี้ยปีต่อปี

จ่ายเบี้ยปีต่อปี

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

ประกันอุบัติเหตุ Smart Lady PA จากเมืองไทยประกันชีวิต ออกแบบมาเพื่อดูแลผู้หญิงให้รู้สึกอุ่นใจตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองอุบัติเหตุทั้งเล็กและใหญ่ทั่วโลก ด้วยแผนความคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่ 200,000 บาท ไปจนถึงสูงสุด 10 ล้านบาท(1) และบริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS)(2)

Smart Lady Th

(1)  ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก
(2) บริการ SOS มีเฉพาะแผนความคุ้มครอง 3 – 7
(3) เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit เพื่อใช้แสดงตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก โดยผู้เอาประกันภัยต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Easy PA Credit ทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญา ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ
(4) คุ้มครองชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และสูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุสาธารณะ

 

  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย