เพียงรู้สิทธิ ประกันชีวิตช่วยจัดการได้

รู้หรือไม่ว่า...กรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถช่วยคุณได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นต้องการใช้เงินด่วนมากๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าหมอ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดฯลฯ แต่ปัญหาเหล่านี้   จะหมดไป เพราะกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณสามารถช่วยได้ด้วย “บริการกู้ตามสิทธิกรมธรรม์” คือการนำมูลค่าเงินสด ในกรมธรรม์ประกันชีวิตออกมาใช้ก่อนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยความคุ้มครองชีวิตของคุณยังคงต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในภายหลัง ซึ่งคุณสามารถบริหารเงินได้เอง ไม่มีกำหนดชำระขั้นต่ำ และชำระคืนเมื่อพร้อม

รู้ไว้ก่อนกู้!

การกู้เงินออกมาจากกรมธรรม์นั้น สิ่งที่ต้องคำนึงเป็นพิเศษ คือ การชำระคืนในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพราะหากเกิดเหตุการณ์  ไม่คาดฝัน อาจส่งผลต่อวงเงินเอาประกันและความคุ้มครองของท่านได้ และหากเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างจ่ายมีจำนวนมากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ จะมีผลให้กรมธรรม์ของท่านสิ้นผลบังคับก่อนวันครบกำหนดหรืออาจส่งผลให้เงินผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกรมธรรม์ลดลงตามจำนวนหนี้ที่ค้างจ่าย

หมายเหตุ:

 1. จำนวนเงินกู้ต้องไม่เกินมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ละประเภท ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

หากอยากกู้ กู้ได้ง่ายนิดเดียว

Step 1: เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

กรณียื่นกู้ด้วยตัวเอง

 1. สำเนาบัตรประชาชน โดยขอให้ขีดทับข้อมูล “ศาสนา” จนไม่สามารถอ่านข้อความได้พร้อมลงนามกำกับ หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขีดทับข้อมูลศาสนาแทนท่านได้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สัญญากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีชื่อผู้เอาประกันภัย (กรณีต้องการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

กรณีให้ผู้อื่นมายื่นกู้แทน

 1. เล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัย
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับมอบอำนาจ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สัญญากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์ที่มีการลงนามของผู้เอาประกันภัยและพยานครบถ้วน
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีชื่อผู้เอาประกันภัย (กรณีต้องการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

Step 2: ยื่นเอกสารได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือส่งเอกสารมาที่
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ 250 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10310

หมายเหตุ

 • กรมธรรม์จะสิ้นสุดผลบังคับเมื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างชำระมีมูลค่ามากกว่าค่าเวนคืนกรมธรรม์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถกู้ยืมเงินได้ตามสิทธิกรมธรรม์โดยจำนวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้นจะไม่เกินกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้นหักด้วยหนี้สินใดๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์และเงื่อนไขอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด 
 • สำหรับกรมธรรม์ที่มีผลบังคับและกรมธรรม์เป็นประเภทที่สามารถกู้ยืมได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยที่กรมธรรม์ยังไม่ได้ใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือ ขอแปลงการประกันภัยแบบขยายเวลา และกรมธรรม์มีมูลค่าเงินเวนคืน 
 • โปรดศึกษารายละเอียดในสัญญากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์

สะดวกทุกช่องทาง รับเงิน-จ่ายคืนเงินกู้

ชีวิตไม่สะดุด กับช่องทางการรับเงินแสนสะดวก

 1. เช็คเข้าบัญชี 
 2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร (Media Clearing)
 3. พร้อมเพย์ (PromptPay) (สำหรับการทำธุรกรรมผ่าน Video Call)

สามารถชำระคืนเงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางดังนี้

 1. ชำระผ่าน MTL Click Application
 2. ชำระผ่านบริการ Video Call ที่โทร. 1766 หรือผ่าน MTL Click Application
 3. ชำระที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. ชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ โดยกรอกแบบฟอร์มชำระเงินผ่านใบชำระเงิน Special Pay in คลิก 

  โดยสามารถชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารอื่นๆ ดังนี้


 5. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือจุดบริการชำระเงิน โดยกรอกแบบฟอร์มชําระเงิน PAY IN SLIP
  และสามารถชำระได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 10399-9, ธนาคารยูโอบี BP CODE 1720 และธนาคารทหารไทยธนชาต Comp.Code: 0161 หรือที่ทำการไปรษณีย์ไทย Pay@Post รหัสบริการ 595 (ชำระค่าคืนเงินกู้) ชำระเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาท, จุดรับชำระเงิน เอ็มเปย์สเตชั่น ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน คลิก

บริการกู้รอรับ

สะดวกกว่า ถ้าวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท สามารถรอรับเช็คได้เลย ภายใน 45 นาที ที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ

 • สาขาภูมิภาค (สาขาเชียงใหม่ ขอนแก่น และ หาดใหญ่) อนุมัติวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท 
 • ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ อนุมัติวงเงินกู้ได้ไม่จำกัด

บริการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร (Media Clearing)

Media Clearing คือ บริการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคารของคุณ โดยไม่ต้องเสียเวลารอเช็คเงินสด

หมายเหตุ

 • ชื่อเจ้าของบัญชีที่ใช้ในการสมัครบริการ  Media Clearing ต้องตรงกับ ชื่อ-นามสกุล ของเจ้าของกรมธรรม์ ที่ได้ทำไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น 
 • กรณีที่ท่านสมัครหรือแก้ไขข้อมูล บริการ Media Clearing ไม่สำเร็จ ทางบริษัทฯ จะส่ง SMS และหนังสือเพื่อชี้แจงรายละเอียด  และขอเอกสารเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ 
 • เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

 

รู้ไว้ใช้กู้ ตามสิทธิกรมธรรม์

มูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ ขุมทรัพย์ในกรมธรรม์ประกันชีวิต สงสัยจัง “มูลค่าเงินสดในกรมธรรม์” คืออะไร?

คือ มูลค่าเงินที่สะสมไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เกิดขึ้นจากการที่เราจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ยิ่งจ่ายเบี้ยประกันภัยนาน  มูลค่าเงินสดก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมูลค่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

มีมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ดีอย่างไร

เมื่อกรมธรรม์ของเรามีมูลค่าเงินสดถึงระดับหนึ่งแล้ว เราสามารถบริหารจัดการกรมธรรม์ได้ เช่น กู้เงินจากมูลค่าเงินสด นั่นเอง (การนำมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตในขณะนั้นออกมาใช้ก่อน โดยความคุ้มครองชีวิตของเรายังคงเหมือนเดิมตามกรมธรรม์ เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในภายหลัง)
เห็นมั้ยว่า...การมีมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ทำให้เรามีทางเลือกในการบริหารจัดการกรมธรรม์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเปรียบเสมือนเงินฉุกเฉินให้กับเรายามจำเป็นด้วย

 

หมดปัญหาคาใจทำไมต้องมี “ดอกเบี้ย”

ทำไมต้องมีดอกเบี้ยจากการขอกู้ตามสิทธิด้วยล่ะ??

นั่นเป็นเพราะ...การกู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์ คือ การที่ท่านได้นำเงินมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตมาใช้ก่อน แทนที่จะให้เงินสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ สำหรับเป็นความคุ้มครองชีวิตหรือเป็นผลประโยชน์ที่ทางบริษัทฯ จะต้องจ่ายให้ท่านตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาประกันภัย แต่เมื่อมีการกู้เงินจากมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตออกมาใช้ก่อน ท่านจึงจำเป็น  ที่จะต้องชำระดอกเบี้ยจากการกู้เงินนั่นเอง

 

Q&A เรื่องกู้ตามสิทธิกรมธรรม์

Q: ข้อจำกัดในการกู้ตามสิทธิกรมธรรม์คืออะไร?
A: มูลค่าเงินสดมีจำนวนไม่เพียงพอ อาจมีสาเหตุจากขาดการชำระเบี้ยประกันภัย หรือกรมธรรม์มีหนี้สินมากและไม่มีการชำระคืนหนี้สิน  

Q:  แบบประกันภัยใดบ้างที่สามารถกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ได้?
A:  แบบประกันภัยที่มีมูลค่าเงินสด เช่น แบบประกันภัยประเภทสามัญ ได้แก่ แบบสะสมทรัพย์รับบำนาญ แบบออมทรัพย์ แบบคุ้มครองตลอดชีพ เป็นต้น

Q:  ถ้าต้องการกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ แต่กู้ไม่ผ่าน เพราะเหตุใด และต้องทำอย่างไร?

A:  ผู้เอาประกันภัยต้องบรรลุนิติภาวะหากดำเนินการกู้ด้วยตนเอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องดำเนินการโดยผู้แทนโดยชอบธรรมที่ทำสัญญาและเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือ กรณีกรมธรรม์มีการทำเรื่องมอบสิทธิ และการใช้สิทธิ และโอนประโยชน์ตามกรมธรรม์ ผู้รับมอบสิทธิเท่านั้นที่สามารถดำเนินการกู้ได้ กรณีลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัยที่ลงนามในสัญญากู้ไม่เหมือนที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ต้องให้ผู้เอาประกันภัยลงนามในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อของบริษัทฯ

Q: ถ้ากรมธรรม์ครบกำหนดก่อน แต่ยังชำระหนี้เงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ไม่หมด ต้องทำอย่างไร?
A:  กรณีกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา หนี้สินที่คงค้างจะถูกหักออกจากเงินครบสัญญาก่อนจ่ายคืนผู้เอาประกันภัย

Q:  ถ้าเสียชีวิตระหว่างชำระหนี้ของเงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ ต้องทำอย่างไร?

A: หนี้สินที่คงค้าง จะถูกหักออกจากเงินค่าสินไหมมรณกรรม ก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์

หมายเหตุ : เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

ค้นหาสาขา

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

"เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครอง และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น"

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ