เพียงรู้สิทธิ ประกันชีวิตช่วยจัดการได้

รู้หรือไม่ว่า...กรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถช่วยคุณได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นต้องการใช้เงินด่วนมากๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าหมอ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดฯลฯ แต่ปัญหาเหล่านี้   จะหมดไป เพราะกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณสามารถช่วยได้ด้วย “บริการกู้ตามสิทธิกรมธรรม์” คือการนำมูลค่าเงินสด ในกรมธรรม์ประกันชีวิตออกมาใช้ก่อนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยความคุ้มครองชีวิตของคุณยังคงต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในภายหลัง ซึ่งคุณสามารถบริหารเงินได้เอง ไม่มีกำหนดชำระขั้นต่ำ และชำระคืนเมื่อพร้อม

รู้ไว้ก่อนกู้!

การกู้เงินออกมาจากกรมธรรม์นั้น สิ่งที่ต้องคำนึงเป็นพิเศษ คือ การชำระคืนในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพราะหากเกิดเหตุการณ์  ไม่คาดฝัน อาจส่งผลต่อวงเงินเอาประกันและความคุ้มครองของท่านได้ และหากเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างจ่ายมีจำนวนมากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ จะมีผลให้กรมธรรม์ของท่านสิ้นผลบังคับก่อนวันครบกำหนดหรืออาจส่งผลให้เงินผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกรมธรรม์ลดลงตามจำนวนหนี้ที่ค้างจ่าย

หมายเหตุ:

 1. จำนวนเงินกู้ต้องไม่เกินมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ละประเภท ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

หากอยากกู้ กู้ได้ง่ายนิดเดียว

Step 1: เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

กรณียื่นกู้ด้วยตัวเอง

 1. สำเนาบัตรประชาชน ที่ลงนามรับรอง
 2. สำเนาถูกต้องสัญญากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีชื่อผู้เอาประกันภัย (กรณีต้องการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

กรณีให้ผู้อื่นมายื่นกู้แทน

 1. เล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัย
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับมอบอำนาจ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สัญญากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์ที่มีการลงนามของผู้เอาประกันภัยและพยานครบถ้วน
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีชื่อผู้เอาประกันภัย (กรณีต้องการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

Step 2: ยื่นเอกสารได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือส่งเอกสารมาที่
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ 250 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10310

หมายเหตุ

 • กรมธรรม์จะสิ้นสุดผลบังคับเมื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างชำระมีมูลค่ามากกว่าค่าเวนคืนกรมธรรม์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถกู้ยืมเงินได้ตามสิทธิกรมธรรม์โดยจำนวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้นจะไม่เกินกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้นหักด้วยหนี้สินใดๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์และเงื่อนไขอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด 
 • สำหรับกรมธรรม์ที่มีผลบังคับและกรมธรรม์เป็นประเภทที่สามารถกู้ยืมได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยที่กรมธรรม์ยังไม่ได้ใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือ ขอแปลงการประกันภัยแบบขยายเวลา และกรมธรรม์มีมูลค่าเงินเวนคืน 
 • โปรดศึกษารายละเอียดในสัญญากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์

สะดวกทุกช่องทาง รับเงิน-จ่ายคืนเงินกู้

ชีวิตไม่สะดุด กับช่องทางการรับเงินแสนสะดวก

 1. เช็คเข้าบัญชี 
 2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร (Media Clearing)
 3. พร้อมเพย์ (PromptPay) (สำหรับการทำธุรกรรมผ่าน Video Call)

สามารถชำระคืนเงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ ได้ที่

 1. ชำระที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ
 2. MTL Click Application
 3. บริการ Video Call ที่โทร. 1766 หรือผ่าน MTL Click

 

บริการกู้รอรับ

สะดวกกว่า ถ้าวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท สามารถรอรับเช็คได้เลย ภายใน 45 นาที ที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ

 • สาขาภูมิภาค (สาขาเชียงใหม่ ขอนแก่น และ หาดใหญ่) อนุมัติวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท 
 • ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ อนุมัติวงเงินกู้ได้ไม่จำกัด

บริการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร (Media Clearing)

Media Clearing คือ บริการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคารของคุณ โดยไม่ต้องเสียเวลารอเช็คเงินสด

หมายเหตุ

 • ชื่อเจ้าของบัญชีที่ใช้ในการสมัครบริการ  Media Clearing ต้องตรงกับ ชื่อ-นามสกุล ของเจ้าของกรมธรรม์ ที่ได้ทำไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น 
 • กรณีที่ท่านสมัครหรือแก้ไขข้อมูล บริการ Media Clearing ไม่สำเร็จ ทางบริษัทฯ จะส่ง SMS และหนังสือเพื่อชี้แจงรายละเอียด  และขอเอกสารเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ 
 • เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

 

รู้ไว้ใช้กู้ ตามสิทธิกรมธรรม์

มูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ ขุมทรัพย์ในกรมธรรม์ประกันชีวิต สงสัยจัง “มูลค่าเงินสดในกรมธรรม์” คืออะไร?

คือ มูลค่าเงินที่สะสมไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เกิดขึ้นจากการที่เราจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ยิ่งจ่ายเบี้ยประกันภัยนาน  มูลค่าเงินสดก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแน่นอนว่าในปีแรกของการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยนั้น กรมธรรม์จะยังไม่มีมูลค่าเงินสด หรือมีจำนวนที่น้อยในบางแบบประกัน และจะเริ่มมีมูลค่าเงินสดตั้งแต่ปีที่ 2 หรือปีที่ 3 เป็นต้นไป ซึ่งมูลค่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

มีมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ดีอย่างไร

เมื่อกรมธรรม์ของเรามีมูลค่าเงินสดถึงระดับหนึ่งแล้ว เราสามารถบริหารจัดการกรมธรรม์ได้ เช่น กู้เงินจากมูลค่าเงินสด นั่นเอง (การนำมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตในขณะนั้นออกมาใช้ก่อน โดยความคุ้มครองชีวิตของเรายังคงเหมือนเดิมตามกรมธรรม์ เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในภายหลัง)
เห็นมั้ยว่า...การมีมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ทำให้เรามีทางเลือกในการบริหารจัดการกรมธรรม์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเปรียบเสมือนเงินฉุกเฉินให้กับเรายามจำเป็นด้วย

 

หมดปัญหาคาใจทำไมต้องมี “ดอกเบี้ย”

ทำไมต้องมีดอกเบี้ยจากการขอกู้ตามสิทธิด้วยล่ะ??

นั่นเป็นเพราะ...การกู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์ คือ การที่ท่านได้นำเงินมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตมาใช้ก่อน แทนที่จะให้เงินสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ สำหรับเป็นความคุ้มครองชีวิตหรือเป็นผลประโยชน์ที่ทางบริษัทฯ จะต้องจ่ายให้ท่านตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาประกันภัย แต่เมื่อมีการกู้เงินจากมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตออกมาใช้ก่อน ท่านจึงจำเป็น  ที่จะต้องชำระดอกเบี้ยจากการกู้เงินนั่นเอง

 

Q&A เรื่องกู้ตามสิทธิกรมธรรม์

Q: ข้อจำกัดในการกู้ตามสิทธิกรมธรรม์คืออะไร?
A: มูลค่าเงินสดมีจำนวนไม่เพียงพอ อาจมีสาเหตุจากขาดการชำระเบี้ยประกันภัย หรือกรมธรรม์มีหนี้สินมากและไม่มีการชำระคืนหนี้สิน  

Q:  แบบประกันภัยใดบ้างที่สามารถกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ได้?
A:  แบบประกันภัยที่มีมูลค่าเงินสด เช่น แบบประกันภัยประเภทสามัญ ได้แก่ แบบสะสมทรัพย์รับบำนาญ แบบออมทรัพย์ แบบคุ้มครองตลอดชีพ เป็นต้น

Q:  ถ้าต้องการกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ แต่กู้ไม่ผ่าน เพราะเหตุใด และต้องทำอย่างไร?

A:  ผู้เอาประกันภัยต้องบรรลุนิติภาวะหากดำเนินการกู้ด้วยตนเอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องดำเนินการโดยผู้แทนโดยชอบธรรมที่ทำสัญญาและเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือ กรณีกรมธรรม์มีการทำเรื่องมอบสิทธิ และการใช้สิทธิ และโอนประโยชน์ตามกรมธรรม์ ผู้รับมอบสิทธิเท่านั้นที่สามารถดำเนินการกู้ได้ กรณีลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัยที่ลงนามในสัญญากู้ไม่เหมือนที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ต้องให้ผู้เอาประกันภัยลงนามในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อของบริษัทฯ

Q: ถ้ากรมธรรม์ครบกำหนดก่อน แต่ยังชำระหนี้เงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ไม่หมด ต้องทำอย่างไร?
A:  กรณีกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา หนี้สินที่คงค้างจะถูกหักออกจากเงินครบสัญญาก่อนจ่ายคืนผู้เอาประกันภัย

Q:  ถ้าเสียชีวิตระหว่างชำระหนี้ของเงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ ต้องทำอย่างไร?

A: หนี้สินที่คงค้าง จะถูกหักออกจากเงินค่าสินไหมมรณกรรม ก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์

หมายเหตุ : เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

ค้นหาสาขา

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

"เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครอง และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น"

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ