• เปิดบัญชีรับฝากทรัพย์สินและบัญชีเงินฝากตามคำสั่งของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“ผู้ฝาก”) และดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง และ/หรือ โดยกฎหมายอนุญาตให้ธนาคารรับฝากได้
  • จัดเก็บเงินต้น ดอกเบี้ย เงินปันผล และเงินผลประโยชน์อื่นใดจากทรัพย์สินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก และจ่ายเงิน ให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ ตามคำสั่งของผู้ฝาก 
  • ดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นการโอนทรัพย์สินมาในนามของผู้ฝาก เข้าฝากในบัญชีทรัพย์สินของผู้ฝาก รวมทั้งจัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อนำส่งให้กับผู้ฝากและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้ฝาก

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept