Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับฝากทรัพย์สิน

Corporate
Public Relations

Annu News
  • เปิดบัญชีรับฝากทรัพย์สินและบัญชีเงินฝากตามคำสั่งของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“ผู้ฝาก”) และดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง และ/หรือ โดยกฎหมายอนุญาตให้ธนาคารรับฝากได้
  • จัดเก็บเงินต้น ดอกเบี้ย เงินปันผล และเงินผลประโยชน์อื่นใดจากทรัพย์สินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก และจ่ายเงิน ให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ ตามคำสั่งของผู้ฝาก
  • ดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นการโอนทรัพย์สินมาในนามของผู้ฝาก เข้าฝากในบัญชีทรัพย์สินของผู้ฝาก รวมทั้งจัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อนำส่งให้กับผู้ฝากและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้ฝาก