Sme Smile Banner

SME 20 plus

ให้ความคุ้มครองสุขภาพของพนักงาน

อายุ 15 – 65 ปี ซื้อได้

อายุ 15 – 65 ปี ซื้อได้

พนักงาน 20 - 100 คน

พนักงาน 20 - 100 คน

Interested In

I agree that Muang Thai Life Assurance PCL. Collect and use my personal information above to contact me to offer products and services at I am interested or the company saw that it was beneficial to I have by me to equate the mark In the square is an indication of intent. instead of my consent Signing as evidence. I have read and acknowledged the Privacy Policy.

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 15 – 65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่จดทะเบียนนิติบุคคล
 • พนักงานทุกคนต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
 • พนักงานทั้งหมดจะต้องสมัครทำประกันภัย

การเรียกร้องสินไหมประกันชีวิตและสุขภาพ

กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลในเครือข่าย

วิธีปฏิบัติ เอกสารประกอบ
 1. แสดงบัตรประกันสุขภาพพร้อมบัตรประชาชน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
 2. ลงนามใน แบบฟอร์ม ส่วนที่ 1 (Form A)
 3. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมและตามคำสั่งของแพทย์
 4. โรงพยาบาลแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิในวันที่ออกจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 5. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
 1. บัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health Care
 2. บัตรประชาชน หรือ บัตรแสดงตนที่ออกโดยราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง