ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ “MTL Big Thanks…GIVE = GIFT เพราะความสุขคือการให้”

โปรโมชัน

28 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรางวัล

MTL Big Thanks…GIVE = GIFT เพราะความสุขคือการให้”

ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม: วันที่ 15 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

จับสลากรางวัล: วันที่ 21 ก.พ. 67 ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

ใบอนุญาตเลขที่ 545/2566

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม คลิก

รายชื่อผู้โชคดี

รางวัลที่ 1: ทองคำแท่งน้ำหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

จังหวัด

1

พิสิทธิ์วัต

ทิมประเสริฐ

กรุงเทพฯ

 

รางวัลที่ 2: Gift Card Central มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

จังหวัด

1

อนัญญา

อนุยูร

สระแก้ว

2

วีระภัทร์

แก้วนอกเขา

กรุงเทพฯ

 

รางวัลที่ 3: Gift Card Central มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

จังหวัด

1

ณัฐภัทร

เขียวขาว

กรุงเทพฯ

2

ประสาน

ธูปบูชา

สมุทรปราการ

3

นวภัทร

โพธิ์พ่วง

เพชรบุรี

4

พิทักษ์

มหบุญพาชัย

กำแพงเพชร

5

กัญญา

นามมา

เชียงใหม่

6

ฐิติกา

ตั้งกัลยานนท์

กรุงเทพฯ


รางวัลที่ 4: Gift Card Lotus มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 63 รางวัล

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

จังหวัด

1

ณัฏฐิกา

พิมานวรกุล

ฉะเชิงเทรา

2

พรณรงค์

อำไพจิตร

กรุงเทพฯ

3

สุรชัย

ศรีผ่องใส

ชลบุรี

4

สุจินดา

นำเบญจพล

กรุงเทพฯ

5

พัชรินทร์

บินซ์

พระนครศรีอยุธยา

6

วิเชียร

ยะปัญญา

ลำพูน

7

สฤษดิ์

แซ่เตีย

สมุทรปราการ

8

ณัฐณิชา

ประดิษฐ์กุล

กรุงเทพฯ

9

ณัฐพงศ์

ฉายขจร

ราชบุรี

10

ดวงชีวัน

โรจน์พงศ์เกษม

กรุงเทพฯ

11

ณัฐชาภัทร

แสนกาญจนา

กรุงเทพฯ

12

ภาณุมาศ

ธรรมสิทธิ์

กรุงเทพฯ

13

ณิชาภา

จิรวรานนท์

สมุทรปราการ

14

ปริสา

รัตนพิทักษ์กุล

กรุงเทพฯ

15

อ้อยสุดา

เวฬุวนารักษ์

กรุงเทพฯ

16

กชชโย

สรรพวุธ

ประจวบคีรีขันธ์

17

ณัฐวัฒน์

พุ่มพวง

แพร่

18

ชุติรัตน์

รัตนมุสิทธิ์

นครศรีธรรมราช

19

อำภา

สิงชู

ระยอง

20

กรองรัก

ง้าวพิทักษ์ธรรม

กรุงเทพฯ

21

สมเพศ

มุนาเวท

กาฬสินธุ์

22

แสวง

เทพมงคล

ชลบุรี

23

ชนนิกานต์

บุญตา

ระนอง

24

หทัยรัตน์

สะเดา

กรุงเทพฯ

25

ศุภวรรณ

สืบพันธุ์

สกลนคร


ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

จังหวัด

26

ธัชมน

กิจบุญชู

นครปฐม

27

อภิชาติ

ภัทรจิตรา

สมุทรสาคร

28

ทนาย

สวัสดี

สุราษฎร์ธานี

29

วุฒิเดช

วัฒนพนพันธ์

กรุงเทพฯ

30

สมควร

แนมขุนทด

กรุงเทพฯ

31

สาโรช

บัวบูชา

กรุงเทพฯ

32

วรวุฒิ

พบคีรี

ฉะเชิงเทรา

33

สุณัฐฐา

บือขุนทด

สมุทรปราการ

34

อัจฉริยา

โสเจยยะ

สงขลา

35

ปวรวรรณ

อรุณอร่ามเรือง

ปทุมธานี

36

ชานนท์

วรรัตนธรรม

สกลนคร

37

กิตติยา

จิตต์วัฒนาอารีย์

สุพรรณบุรี

38

บุญเทียม

ล้านพลแสน

กาฬสินธุ์

39

ศักดิ์สิทธิ์

สุวรรณบุตร

ภูเก็ต

40

ชุมสิน

สินชุม

นครราชสีมา

41

พิมวิภา

ชูบัณฑิตย์

สงขลา

42

สุพจน์

บุญส่ง

กรุงเทพฯ

43

นภาวรรณ

ป่องเปี่ยม

นครปฐม

44

พรกมล

กำธรกิตติกุล

กรุงเทพฯ

45

ปาริฉัตร์

มั่งมูล

ระยอง

46

ลันทม

นาคประสม

สิงห์บุรี

47

ตฤณษ์

ติภิ

กรุงเทพฯ

48

สำเนียง

ทั่งศรี

พระนครศรีอยุธยา

49

รุจิตรา

เผ่าภูไทย

กรุงเทพฯ

50

วรเมตต์

สุวรรณชมภู

กรุงเทพฯ

 

 

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

จังหวัด

51

ไชยชิต

จ่าฝูง

เชียงใหม่

52

ศุภกิตติ์

ถวัลยวิชชจิต

กรุงเทพฯ

53

ปัณณภัสร์

ภาวัตภัทรสวัสดิ์

เชียงราย

54

กานติมา

กันทะสีคำ

แพร่

55

วชิรวินทร์

เหยน

กรุงเทพฯ

56

จิรวัฒน์

ปูรณานุนาค

กรุงเทพฯ

57

พัชราภรณ์

แก้วสัก

กรุงเทพฯ

58

บริชานัน

สุริยะปรเมษฐ์

ชลบุรี

59

ดาลิกา

ปัญญากอง

แพร่

60

กฤษณะ

มั่งมูล

แพร่

61

ประวิน

อ่อนเปรี้ยว

กรุงเทพฯ

62

ยุภา

อ่วมสิน

นครสวรรค์

63

กำไรทอง

จำลองแก้ว

นครสวรรค์