รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
รางวัลและการรับรอง

01 มิถุนายน 2563

Cg Award2

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ประจำปี พ.ศ.2562 โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เกียรติมอบรางวัล
และเกียรติบัตร ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทฯ แรกของธุรกิจประกันภัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

รางวัลองค์กรโปร่งใสนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลองค์กรโปร่งใส ประกอบด้วย 4 หมวด คือหมวดที่ (1) องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบต่อ
ผลงานและข้อร้องเรียน (2) องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม (3) องค์กรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมสากล และ (4) องค์กรดำเนินงานและจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส เที่ยงธรรม มีมาตรการต่อต้าน การทุจริตและการให้หรือรับสินบน

โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับบริษัทฯ เนื่องจากเป็น 1 ใน 7 องค์กรชั้นนำ ที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดมั่นว่าการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)  จะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน