รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2565

กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
รางวัลและการรับรอง

01 มกราคม 2565

Pic 1

รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2565บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2565 (TCC BEST AWARDS 2022) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) โดย ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวจาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 20 พ.ศ. 2565 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิกฤตซ้อนวิกฤต พิชิตด้วยจรรยาบรรณ” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

PiC2ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็น 1 ใน 11 บริษัท ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ประจำปี 2565 ซึ่งโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถือเป็นรางวัลเกียรติยศอีกหนึ่งรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่เป็นตัวอย่างด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ตั้งอยู่บนความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งหลักการเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อสร้างสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขแก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคม