รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562

กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
รางวัลและการรับรอง

01 มีนาคม 2562

Cg Award3

บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 (TCC BEST AWARDS 2019) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) โดย คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว จาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562
ณ สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็น 1 ใน 6 บริษัท ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ประจำปี 2562 ซึ่งโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถือเป็นรางวัลเกียรติยศอีกหนึ่งรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่เป็นตัวอย่างด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ตั้งอยู่บนความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งหลักการเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขแก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคม