Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ หรือ Corporate Governance ด้วยเชื่อว่าการบริหารงานที่ยึดถือหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ปราศจากการคอร์รัปชัน รวมถึงความรับผิดชอบและให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนั้นจะนำมาสู่ผลการดำเนินงานที่เติบโต อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงกรอบและนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนา อย่างยั่งยืน  ของบริษัทฯ โดยมีการสื่อสารและติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายนี้เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล และถูกต้องตามหลักกฎหมาย รวมถึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ยึดถือมาตลอดนั้น แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่


       บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและให้สิทธิในการออกเสียงแทน โดยเน้นหลักการในเรื่องของความเป็นอิสระและเท่าเทียม โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ ก่อนการประชุมตามเวลาอันสมควร การให้สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ที่สำคัญ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ พิจารณาเรื่องการลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

       นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยวาระและเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาไทยพร้อมภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ บริษัทฯ

นโยบายด้านอื่น ๆ